Τελευταία ανανέωση: Παρασκευή, 10/09/2021

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ν. 3869/2010

(ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ)

 

ΝΟΜΟΣ 3869/2010

(νόμος « Κατσέλη»)

 

Ο Ν.3869/2010 (νόμος «ΚΑΤΣΕΛΗ»)  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ Ή ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΙΚΡΗΣ Ή ΜΗΔΑΜΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ.


Στο νόμο που αφορά τη ρύθμιση και διαγραφή τραπεζικών και λοιπών  οφειλών  υπάγονται φυσικά πρόσωπα (υπάλληλοι – μισθωτοί – συνταξιούχοι - άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ), οι λεγόμενοι «μικρέμποροι» (με προϋποθέσεις και υπό το πρίσμα του οικείου νόμου) αλλά και οι έμποροι που διέκοψαν την εμπορική τους δραστηριότητα με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούσαν πλήρως τις δανειακές και λοιπές τους υποχρεώσεις έως τη διακοπή της εμπορικής τους δραστηριότητος αλλά και για  εύλογο χρονικό διάστημα μεταγενέστερα της διακοπής.

 

Ο νόμος είναι προσωποπαγής. Ο εγγυητής ή συνοφειλέτης δανείων δικαιούται να υπαχθεί αυτοτελώς στη διαδικασία του οικείου νόμου, αρκεί να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 

Υπαγόμενες οφειλές: Στο νόμο εντάσσονται οφειλές προς Τραπεζικά Ιδρύματα και Ιδιώτες και πλέον μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4336/2015 και οφειλές προς το Δημόσιο(Δ.Ο.Υ.), τους Ασφαλιστικούς φορείς και τους Ο.Τ.Α.

 

Η διόγκωση του φαινομένου των λεγόμενων «κόκκινων δανείων» οφείλεται αφενός μεν στην αλόγιστη, ανέλεγκτη και άνευ πραγματικών εγγυήσεων χορήγηση δανείων εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων και αφετέρου, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, στην αμελή και επιπόλαιη δανειοληπτική συμπεριφορά αρκετών καταναλωτών – δανειοληπτών, οι οποίοι είτε εκτίμησαν λανθασμένα τις οικονομικές τους δυνατότητες είτε αγνόησαν και αψήφησαν τον κίνδυνο και το ενδεχόμενο μη τήρησης των συμφωνηθέντων όρων των δανείων που αναλάμβαναν.

 

Άμεσα οφέλη και έννομες συνέπειες από τη στιγμή άσκησης του δικογράφου  της αιτήσεως, τουλάχιστον έως και τη συζήτηση του αιτήματος προσωρινής διαταγής:

α) Δεν επιτρέπεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτησή του, καθώς και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του αρ. 4 παρ. 5 εδ. 6 ν.3869/2010. Ο περιορισμός αυτός ισχύει τουλάχιστον μέχρι και την ημέρα συζήτησης της προσωρινής διαταγής.  αρ. 4 παρ. 5 εδ. 6 ν.3869/2010.

β) Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών, οι οποίες δεν είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, και οι οφειλές προς τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους, προς το Δημόσιο, προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, παύουν, από την κοινοποίηση της αίτησης, να παράγουν τόκους, νόμιμους ή συμβατικούς αρ.6 παρ.3 εδ.2 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες αρ. 6 παρ.3 εδ. 3 ν.3869/2010. Οι απαιτήσεις αυτές υπολογίζονται με την τρέχουσα, κατά τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, αξία τους αρ.6 παρ.3 εδ.3 ν.3869/2010.

γ) Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών, οι οποίες είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής.

Προστατεύονται,υπό  προϋποθέσεις όπως έχει κριθεί ορθώς από τη θεωρία και τη νομολογία , και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών πέραν της πρώτης κατοικίας.

 

Το δικηγορικό μας γραφείο ανέλαβε με επιτυχία και συνεχίζει να αναλαμβάνει μεταξύ άλλων και  δανειολήπτες μετανάστες από γειτονικές χώρες και  παλιννοστούντες. Εξειδικευόμαστε στη διαχείριση και ρύθμιση τραπεζικών χρεών από το 2008.

 

Σας παραθέτουμε ορισμένες από τις δικαστικές αποφάσεις που επέτυχε το δικηγορικό μας γραφείο και αφορούν τη δικαστική  διαδικασία αιτήματος ρύθμισης και απαλλαγής  για οφειλές από τραπεζικά δάνεια, ιδιώτες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και ειδικότερα από:

Στεγαστικά – επισκευαστικά δάνεια, δάνεια αναληφθέντα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (πρώην Ο.Ε.Κ. και νυν Ο.Α.Ε.Δ.) και από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καταναλωτικά, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες, δάνεια ανοικτής πιστώσεως, αγροτικά - κτηνοτροφικά, δάνεια εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο  κλπ.

 

Οι ως κάτωθι δικαστικές αποφάσεις Ειρηνοδικείων ανά την επικράτεια εξασφάλισαν τη σωτηρία και χάρισαν ελπίδα σε πλήθος συμπολιτών μας, οι οποίοι είτε βρέθηκαν άνεργοι από τη μία μέρα στην άλλη, είτε είδαν τις αποδοχές από την εργασία ή τη σύνταξή τους να μειώνονται δραματικά  είτε ανετράπη η προσωπική και οικογενειακή τους κατάσταση και σε αρκετές περιπτώσεις  η κατάσταση της υγείας τους ώστε έπαυσαν μερικώς ή πλήρως να ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και  ειδικότερα στις δανειακές τους δεσμεύσεις.

 

Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: Δια των υπ’ αριθμ. 7/2012 και 14/2013 (δεύτερη απόφαση κατόπιν αιτήσεως μεταρρύθμισης της πρώτης απόφασης από τον δανειολήπτη λόγω περαιτέρω μείωσης των αποδοχών του) οριστικών αποφάσεων ρυθμίσθηκε οφειλή ύψους 200.000 ευρώ εκ στεγαστικών δανείων δανειολήπτη, αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, οικογενειάρχη με δυο ανήλικα τέκνα, διαγράφοντας ποσοστόν 51,5% της οφειλής του. Η δικαστική απόφαση προστάτευσε την κύρια πρώτη κατοικία του δανειολήπτη και τα επί μέρους περιουσιακά του στοιχεία (Ι.Χ.Ε. όχημα, οικόπεδο και αγροτεμάχια).

 

Ειρηνοδικείο Κορωπίου: Η υπ’ αριθμ. 19/2012  απόφαση ρύθμισε οφειλές από πιστωτικές κάρτες συνταξιούχου του Ι.Κ.Α., ορίζοντας διαγραφή 45% από το υπόλοιπο των οφειλών.

 

Ειρηνοδικείο Νικαίας: Η υπ’ αριθμ. 31/2014  απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικό δάνειο ανδρόγυνου συνοφειλετών με δύο ανήλικα τέκνα. Ο σύζυγος είναι αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού  και η σύζυγος του και συναιτούσα, άνεργη. Η οριστική  διαγραφή των οφειλών  τους φθάνει το 50%.

 

Ειρηνοδικείο Ιλιου: Η υπ’ αριθμ. 509/2015 απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικό δάνειο και καταναλωτικό δάνειο έγγαμου, δημοσίου  υπαλλήλου με δυο παιδιά,  διαγράφοντας ποσοστόν 60% από τη συνολική υπολειπόμενη οφειλή του.

 

Ειρηνοδικείο Μαραθώνος: Δια της υπ’ αριθμ. 32/2016 απόφασης ρυθμίσθηκε οφειλή από καταναλωτικά δάνεια συνταξιούχου, ορίζοντας διαγραφή ποσοστού 55% από τη συνολική υπολειπόμενη οφειλή του. Συγχρόνως εξαιρέθηκε από την εκποίηση και από κάθε ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών τραπεζών και η ιδιόκτητη πατρική κατοικία του.

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Η υπ’ αριθμ. 2757/2017  απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικό δάνειο (στο οποίο ενέχετο ως οφειλέτρια) και από καταναλωτικό δάνειο  (ως εγγυήτρια) άνεργης, απολυθείσας από γνωστό «super market», μεσήλικης γυναίκας, η οποία έχει δύο τέκνα ανήλικα και πιστοποιημένη  αναπηρία ποσοστού 67%. Το ποσοστόν οριστικής  διαγραφής των οφειλών της φθάνει το 60%. Δυνάμει της δικαστικής αποφάσεως προστατεύεται το σύνολον της περιουσίας της αιτούσας και οφειλέτριας.

 

Ειρηνοδικείο Πειραιώς: Η υπ’ αριθμ. 316/2017 απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες ιδιωτικού υπαλλήλου εγγάμου με ανήλικα τέκνα διαγράφοντας ποσοστόν 70% από τη συνολική υπολειπόμενη οφειλή του. Ειδικότερα, όρισε πλήρη διαγραφή ως προς το υφιστάμενο υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών. Ως εναρκτήριος χρόνος δε των μηνιαίων καταβολών αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου ορίσθηκε η τριετία από την έκδοση της απόφασης.

 

Ειρηνοδικείο Πειραιώς: Η υπ’ αριθμ. 330/2017 απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες άνεργης γυναίκας (απολυθείσας ιδιωτικής υπαλλήλου) εγγάμου με ανήλικα τέκνα διαγράφοντας ποσοστόν 70% από τη συνολική υπολειπόμενη οφειλή της. Ειδικότερα, όρισε πλήρη διαγραφή ως προς το υφιστάμενο υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών. Ως εναρκτήριος χρόνος δε των μηνιαίων καταβολών αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου ορίσθηκε η τριετία από την έκδοση της απόφασης.

 

Ειρηνοδικείο Χίου: Δια της υπ’ αριθμ. 148/2017 απόφασης ρυθμίσθηκε οφειλή από καταναλωτικά και  αγροτικά  δάνεια αγρότη – κτηνοτρόφου.

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Η υπ’ αριθμ. 1700/2017  απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικό δάνειο άνεργης, απολυθείσας ιδιωτικής υπαλλήλου, μεσήλικης  γυναίκας, η οποία έχει  πιστοποιημένη  αναπηρία ποσοστού 50%.  Το ποσοστόν οριστικής  διαγραφής των οφειλών  της φθάνει το 40%.

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Η υπ’ αριθμ. 6049/2017 απόφαση ρύθμισε και διέγραψε οφειλές από στεγαστικό δάνειο  ανδρόγυνου συνοφειλετών με δύο ανήλικα τέκνα. Ο σύζυγος ήταν πρώην ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος αναγκάστηκε να διακόψει τις εργασίες του λόγω έλλειψης πελατείας εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και η σύζυγος εργάζεται εποχιακά, ως πωλήτρια, σε μαγαζί τουριστικών ειδών.

Ειρηνοδικείο Πειραιώς: Η υπ’ αριθμ. 60/2017 απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικά δάνεια ανέργου (απολυθέντος ιδιωτικού υπαλλήλου) εγγάμου άνδρα με ανήλικα τέκνα, διαγράφοντας ποσοστόν 30% από τη συνολική υπολειπόμενη οφειλή του.

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Η υπ’ αριθμ. 2756/2017  απόφαση ρύθμισε οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες ιδιωτικής υπαλλήλου. Το ποσοστόν οριστικής διαγραφής των οφειλών της υπερβαίνει το 25%. Συγχρόνως εξαιρέθηκε από την εκποίηση και από κάθε ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών τραπεζών η ιδιόκτητη πατρική κατοικία της.

 

Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου: Η υπ’ αριθμ. 153/2017  απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικό δάνειο (ως εγγυητής) και  καταναλωτικό  δάνειο (ως οφειλέτης), πρώην ελεύθερου επαγγελματία και νυν ανέργου. Το ποσοστόν οριστικής διαγραφής των οφειλών του ορίσθηκε σε  85%. Οι σταθερές μηνιαίες  χαμηλότατες δόσεις θα αρχίσουν  να  καταβάλλονται  πέντε χρόνια μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης. Παράλληλα εξαιρέθηκαν τα λοιπά περιουσιακά του στοιχεία( πέραν της κύριας κατοικίας) από την εκποίηση και από κάθε ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών τραπεζών.

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Η υπ’ αριθμ. 224/2017 απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικό δάνειο ανέργου άνδρα (πρώην οικοδόμου) μετανάστη από την Αλβανία, ο οποίος έχει πλέον πιστοποιημένη αναπηρία ποσοστού 80%. Η οριστική  διαγραφή των οφειλών  του φθάνει το 55%.

 

Ειρηνοδικείο Νέας Ιωνίας:  Η υπ’ αριθμ. 231/2017  απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικά δημοσίου υπαλλήλου. Το ποσοστόν οριστικής  διαγραφής των οφειλών του αγγίζει το 45%.

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Η υπ’ αριθμ. 3589/2017 απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικό δάνειο ιδιωτικού υπαλλήλου, μετανάστη από την Αλβανία, εγγάμου με δύο ανήλικα παιδιά. Η οριστική  διαγραφή των οφειλών  του φθάνει το 75%.

 

Ειρηνοδικείο Νικαίας: Η υπ’ αριθμ. 418/2017 απόφαση εδέχθη τις δύο αυτοτελείς και συνεκδικαζόμενες αιτήσεις συζύγων με δύο ανήλικα τέκνα, ο μεν σύζυγος ως ιδιωτικός υπάλληλος, η δε σύζυγος άνεργη. Ρύθμισε τις  κοινές οφειλές τους  από στεγαστικό δάνειο  και την ξεχωριστή οφειλή του συζύγου από καταναλωτικό  σε  σταθερές μηνιαίες  χαμηλότατες δόσεις των οποίων μάλιστα η καταβολή άρχεται τρία χρόνια μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης. Η οριστική διαγραφή των οφειλών τους φθάνει το 55%. Παράλληλα εξαιρέθηκαν τα λοιπά περιουσιακά  στοιχεία της συζύγου (πέραν της κύριας κατοικίας) από την εκποίηση και από κάθε  ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών τραπεζών, ήτοι το δικαίωμα  πλήρους κυριότητος επί ποσοστόν συνιδιόκτητου οικοπέδου.

 

Ειρηνοδικείο Περιστερίου: Η υπ’ αριθμ. 17/2017 απόφαση εδέχθη τις δύο αυτοτελείς και συνεκδικαζόμενες αιτήσεις συζύγων, ιδιωτικών υπαλλήλων με ένα ανήλικο τέκνο. Ρύθμισε τις κοινές οφειλές τους από στεγαστικό δάνειο  και τις ξεχωριστές οφειλές εκάστου αυτών από καταναλωτικό δάνειο σε  σταθερές μηνιαίες χαμηλότατες δόσεις των οποίων μάλιστα η καταβολή άρχεται πέντε χρόνια μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης λόγω της προγενέστερης μακροχρόνιας ανεργίας τους και του χαμηλού τρέχοντος εισοδήματός τους. Η οριστική  διαγραφή των οφειλών  τους φθάνει το 57,5%. Παράλληλα, εξαιρέθηκαν τα λοιπά περιουσιακά  στοιχεία τους (πέραν της κύριας κατοικίας και των οχημάτων ι.χ.ε.) από την εκποίηση και από κάθε  ενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης εκ μέρους των πιστωτών τραπεζών, ήτοι οι δυο πατρικές κατοικίες τους, οικόπεδα και αγροτεμάχια ευρισκόμενα  στην επαρχία .

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Η υπ’ αριθμ. 980/2018 απόφαση ρύθμισε και διέγραψε οφειλές από στεγαστικό δάνειο και καταναλωτικό δάνειο ιδιωτικού υπαλλήλου έγγαμου με τέσσερα ανήλικα τέκνα.

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Η υπ’ αριθμ. 1661/2018  απόφαση ρύθμισε οφειλές από στεγαστικό δάνειο (στο οποίο ενέχετο ως οφειλέτης) και από καταναλωτικό δάνειο (ως εγγυητής) αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας. Το ποσοστόν οριστικής διαγραφής των οφειλών του προσεγγίζει το 60%.

 

Ειρηνοδικείο Ιλιου: Η υπ’αριθμ. 29/2018 απόφαση ρύθμισε οφειλές από  καταναλωτικό δάνειο δημοτικού υπαλλήλου διαγράφοντας ποσοστόν 80% από τη συνολική υπολειπόμενη οφειλή του.

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Νέα  θετική απόφαση με αριθμό 3968/2018, η οποία ρυθμίζει ορίζοντας  χαμηλή μηνιαία δόση  και διαγράφει οφειλή στεγαστικού δανείου σε συνταξιούχο με πρόβλημα υγείας διασώζοντας την ά κατοικία του.

 

Απόφαση 227/2018 Ειρηνοδικείου Λαυρίου: Επί των δύο συνεκδικαζόμενων αιτήσεων συζύγων εξεδόθη απόφαση απαλλαγής τους κατά ποσοστόν 60% από το υπόλοιπο των οφειλών τους εκ στεγαστικών – καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών.

 

Παρατηρήσεις: επί του παρόντος ορίσθησαν μηδενικές δόσεις και η έναρξη καταβολών της ορισθείσας μηνιαίας δόσης των 380,73 Ευρώ θα γίνει όταν ορίσει το δικαστήριο σε νεότερη δικάσιμο. Οι οφειλές ανέρχονται σε 300.000 περίπου και διασώζεται η πρώτη κατοικία των αιτούντων, εμβαδού 141 τ.μ., αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο.

 

Ο σύζυγος και Α΄ αιτών διατηρούσε επιχείρηση περιπτέρου και είχε παύσει τις πληρωμές πολύ προγενέστερα της ασκήσεως της αιτήσεως του προς το ειρηνοδικείο. Ωστόσο το Δικαστήριο εδέχθη τους ισχυρισμούς του περί ημιαπασχόλησης. Δεν έλαβε ποτέ επιχειρηματικό δάνειο και τα καθαρά του έσοδα προέρχονταν από τη σωματική του καταπόνηση και δεν ήταν κέρδος από την εκμετάλλευση οργανωμένης επιχείρησης με ιδιαίτερο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Το γεγονός δε ότι τα ακαθάριστα έσοδα του περιπτέρου συνήθως ήταν πολύ μεγάλα (το οικ. Έτος 2007 ενδεικτικά τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής επιχείρησης ανήλθαν στο ποσόν των 702.000,64) δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση αυτή ήταν μεγάλης έκτασης και ο αιτών αναλάμβανε μεγάλο επιχειρηματικό κίνδυνο, αφού αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στα είδη καπνού (τσιγάρα κ.λπ.) όπου επιβάλλεται μεγάλη φορολογία. Συνεπώς ο αιτών ανήκει στην κατηγορία των μικρεμπόρων και για το λόγο αυτό δεν έχει την εμπορική ούτε την πτωχευτική ικανότητα και δύναται να υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/201, απορριπτόμενης ως κατ’ ουσίαν αβάσιμης της ένστασης των καθ’ ων περί εμπορικής ιδιότητας του αιτούντος.»

Επιπλέον απέρριψε αιτιολογημένα την προβληθείσα από τις πιστώτριες τράπεζες ένσταση δόλιας περιέλευσης των αιτούντων σε αδυναμία πληρωμής.

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Ανδρόγυνο με δύο μικρά παιδιά και  καταγωγή από την Αλβανία απαλλάσσεται από το 75% του στεγαστικού του δανείου και σώζει απολύτως την πρώτη κατοικία του  δυνάμει της υπ'αριθμ. 4096/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών .  Η απόφαση όρισε την καταβολή μολις 60 ευρώ για την πενταετία της εξόφλησης του δανείου ( αρθρο 8 ν.3869/2010) και 80 ευρώ για την εικοσαετία της διατήρησης της πρώτης κατοικίας ( αρθρο 9 ν.3869/2010).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΠΡΩΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ  53 ΕΤΩΝ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗΣ  , ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟΝ , ΚΑΙ ΝΥΝ ΑΝΕΡΓΗΣ , ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑΣ  ΕΠΤΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ( ΕΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ , ΔΥΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ),  ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΕΒΑΙΝΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΣ 110. 000 ΕΥΡΩ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΎ 51.000 ΕΥΡΩ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ 154,60 ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΗΤΟΙ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ .

 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΕΚΡΙΝΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ά ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΤΗΣ ( ΠΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ) . ΑΠΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ ΟΡΘΩΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ .

 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΗΡΥΞΕ ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ.

ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ ΑΠΑΛΛΑΧΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 59.000 ΕΥΡΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ , ΗΤΟΙ ΑΠΌ ΤΟ 55% ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 620/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΠΙ ΚΟΙΝΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΣΥΖΥΓΩΝ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΗΛΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ , ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΝΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 138.000 ΕΥΡΩ ΕΚΡΙΘΗ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΒΆΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣ  ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΠΟΣΟΝ 54. 156 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΩΝ - ΕΝΤΟΚΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 42. 134 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Ά ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ), ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΕΤΩΝ ΧΟΡΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΗΤΟΙ ΓΙΑ 29 ΜΗΝΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΘΗΚΕ ΟΡΘΩΣ , ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ , Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 .

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΡΗΤΑ  Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ Ά ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ - ΑΙΤΩΝ - ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ (  ΕΝΑ ΟΧΗΜΑ, ΜΙΑ  ΠΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ,  ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑΣ) .

 Η ΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 29 ΜΗΝΕΣ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΣΕ 414 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ,  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ, ΣΕ 174 ΕΥΡΩ . Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΗΡΥΞΕ ΕΠΑΝΑΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΟΦΕΙΛΗ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ 180.00 ΕΥΡΩ , ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΠΑΛΛΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 125.000 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΗΤΟΙ ΑΠΌ ΤΟ 70% ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 7246/2018 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: Το Δικαστήριο ρύθμισε και διέγραψε οφειλή από στεγαστικό δάνειο σε  συνταξιούχο 77 ετών, εγγυητή,  ορίζοντας την καταβολή χαμηλής-αναλογικά πάντοτε με το ισοζύγιο εισοδημάτων και δαπάνων- δόσης επί εννέα ετή και διασώζοντας την δυνητική κύρια κατοικία του, αντικειμενικής αξίας 23.000 ευρω κατα τη χρονική περίοδο εκδίκασης της υπόθεσης δεδομένου μαλιστα ότι ανεκαθεν διέμενε μόνιμα μαζι με τη σύζυγό του στο ιδιόκτητο διαμέρισμά της. Η συνολική οφειλή του ( εις ολόκληρον με τους δυο συνοφειλέτες) ανερχόταν σε 105.000 ευρω κατα το χρόνο ασκησης( 2014) της αιτήσεως του οικείου νομου και  διετάχθη η καταβολή συνολικού ποσού 27.100 ευρω.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 732/2019 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ( ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΠΕΡI ΤΟ 45%): Ρυθμίσθηκε επισκευαστικό και καταναλωτικό δάνειο ανέργου , πρωην ηλεκτρολόγου , 50 ετων σήμερα, με τον ορισμό υποχρέωσης καταβολής από αυτόν συνολικού ποσού 59.800 ευρω έναντι 107.000  ευρω (  σε αυτό το ύψος διαμορφωνόταν το υπόλοιπο  ποσόν της οφειλής  κατα το χρόνο άσκησης της αιτησεως  το  έτος 2013 ) σε χρονικό διάστημα 33, 3 ετών αρχομένων των καταβολών τρία έτη μετά τη δημοσίευση της απόφασης. Προστατεύεται ρητά η πρωτη κατοικία του και το δικαίωμα του υψούν , αντικειμενικής αξίας 75.000 ευρω κατα τη χρονική περίοδο εκδίκασης της υπόθεσης .  Η δόση αποπληρωμής του δανείου  και προστασίας της περιουσίας του ορίσθηκε στα 149 ,69 ευρω μηνιαίως ενω εδόθη ταυτοχρόνως η ως άνω τριετής περίοδος χάριτος. Αξιοσημείωτο δε είναι επίσης ότι εκρίθη πως το κόστος διαβίωσης του άγαμου και άτεκνου δανειολήπτη- αιτούντος  ανέρχεται σε "800 ευρω μηνιαίως τουλάχιστον " όπως επί λέξει εσκέφθη το Δικαστήριο.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2085/2019 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ( ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ ΠΕΡI ΤΟ 25%): Ανδρόγυνο ετών 47 και 52 αντίστοιχα με τρία ανήλικα παιδιά, συνοφειλέτες δυο στεγαστικών δανείων, δικαιώθηκαν από το Δικαστήριο καθώς ορίσθηκε να  καταβάλλουν συνολικό ποσόν περί τις 80.000 ευρω έναντι 105.000 ευρω, κατα το χρόνο ασκησης( 2014) της αιτήσεως τους, σε χρονικό διάστημα 37,5 ετών εξαιρώντας της εκποίησης την κύρια συνιδιόκτητη κατοικία τους . Το ποσόν  της μηνιαίας δοσης για την εξόφληση των δανείων ορίσθηκε στα 278 ευρω δια αμφοτέρους και σε 81,11 ευρω αντιστοίχως για την προστασία της ά κατοικίας τους.

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ: ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ( ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ) ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΌ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΔΙΑΤΑΓΗΣ   ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΌ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ , ΔΟΣΗΣ 150 ΕΥΡΩ( ΗΤΟΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΜΑΣ) ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ, ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ  ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020 .

 ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ ΟΠΟΥ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΗΤΑΝ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ 5.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΝΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 1.115 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ , ΝΟΙΚΟΚΥΡΑ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑ -ΚΕΕΠΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ .

   ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΑΣΚΗΣΕΙ( ΜΕ ΑΛΛΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΠΡΟΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗ ΣΕ ΕΜΑΣ Η ΥΠΟΘΕΣΗ) ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟ 2017 ΟΠΟΥ ΕΠΙ ΑΥΤΗΣ ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΔΟΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ , ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ , ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΝΟ ΤΙΣ 300.000 ΕΥΡΩ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΜΕ ΝΟΜΙΜΩΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3869/2010.

  ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ, ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΘΕΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ .

   ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ  ΟΤΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΚΑΛΟΠΙΣΤΩΣ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΝΟΜΙΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ .

 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: Mε την προσωρινή διαταγή της ειρηνοδίκη του δικαστηρίου, η οποία εξεδόθη στις 3-7-2019, αναστέλλεται κάθε μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της αιτούσας - δανειολήπτριας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης της, η οποία συζητείται στα τέλη του 2023. Δηλαδή η αιτούσα διασφαλίζεται πλήρως για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών τουλάχιστον. Εξαιρετικής σημασίας ωστόσο και κύριο ζητούμενο της υπόθεσης για εμάς και τον πελάτη μας ήταν η αναστολή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού επί αξιόλογου περιουσιακού της στοιχείου - διαμερίσματος στο δήμο Χολαργού (και όχι πρώτη κατοικία της άλλα ακίνητο το οποίο ενοικίαζε κι τώρα παραχωρεί στο γιο της) που επετεύχθη, ο οποίος επισπεύδετο από τράπεζα και καθ' ης η αίτηση , μεταξύ άλλων τραπεζικών εταιρειών, μόλις λίγες ήμερες μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης.

 

Ανεδείχθη για πολλοστή φορά το ζήτημα της παροχής εγγυήσεως επί δάνειων οφειλετών, οι οποίοι αδυνατούσαν από κάποιο σημείο κι έπειτα ή αδιαφορούσαν για την αποπληρωμή και εν γένει διευθέτηση της οφειλής τους από την οποία ωφελήθησαν (από τη σύναψη του δάνειου και από την εκταμίευση χρημάτων) οι ίδιοι και μόνον, κατά την συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων.

 

Eν προκειμένω, η οφειλέτρια μεταξύ άλλων δάνειων ενέχετο ως εγγυήτρια και σε καταναλωτικό δάνειο φίλης της και οφειλέτριας, η οποία δεν το εξυπηρετούσε εδώ και πολλά χρονιά με αποτέλεσμα η πιστώτρια να προβεί, συγχρόνως και κατά των δυο ενεχομενων προσώπων, σε καταγγελία του δάνειου, σε έκδοση διαταγής πληρωμής και σε κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου μόνον της εγγυήτριας (παρανόμως και καταχρηστικώς μολονότι η εγγυήτρια δεν αντέδρασε νομικά ως ηδυνατο εξ αρχής ). Προς τούτο και εκρίθη σκόπιμο από εμάς να παραστεί και η οφειλέτρια αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου προκείμενου να παρέχει εξηγήσεις για την περιπέτεια στην οποία ενέπλεξε ακουσία την καλόπιστη εγγυήτρια, γεγονός που συνεκτιμήθη μεταξύ άλλων αποδεικτικών στοιχείων και έπεισε εν τέλει το δικαστήριο ότι ετούτη έδρασε καλόβουλα και έχοντας πλήρη δανειοληπτική ικανότητα και δυνατότητα κάλυψης των ληφθέντων δάνειων τόσο κατά την κατάρτιση τούτων όσο κατά τη μακρά περίοδο πιστής εξυπηρέτησης τούτων. Συνεπώς απερρίφθησαν, σιωπηρώς, οι προβληθείσες ενστάσεις των τραπεζών κατά το στάδιο των ασφαλιστικών μέτρων.

 

Επισημαίνουμε ότι αφότου εξεδόθη η προσωρινή διαταγή η μία εκ των αντίδικων τραπεζών έσπευσε να υποβάλλει αίτημα ρύθμισης και απαλλαγής από οφειλή της πελάτου προτείνοντας της την καταβολή συνολικού ποσού 8.000 ευρώ εκ των 42.000 ευρώ που οφείλονται εκ καταναλωτικού δάνειου (δάνειο συγχώνευσης παλαιοτέρων υφιστάμενων οφειλών) και μάλιστα σε χρονικό διάστημα πέντε ετών με απαλλαγή από το υφιστάμενο υπόλοιπο κατόπιν. Εκτιμούμε ότι άπαντα τα επίδικα δάνεια θα έχουν ρυθμισθεί εξωδικαστικώς, με παρόμοιο τρόπο όπως ο προαναφερόμενος, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

 

Απόφαση 4189/2019  Ειρηνοδικείου Αθηνων: Οριστική ρύθμιση και  διαγραφή οφειλής ποσοστού περί το 50%  επί δύο στεγαστικών δανείων κι ενός καταναλωτικού σε ιδιωτικό υπάλληλο 48 ετών  με οικογένεια τεσσάρων  παιδιών με τον ορισμό χαμηλής μηνιαίας  δόσης επί είκοσι έτη. Προστασία πρωτης κατοικίας και οχήματος.

 

Απόφαση 47117/2019  Ειρηνοδικείου Αθηνων : Οριστική  ρύθμιση ( προηγήθηκε η μερική διαγραφή της οφειλής  με προαναφερόμενη ανωτέρω  απόφαση)  οφειλής εκ στεγαστικών δανείων καρκινοπαθούς μετανάστριας με τον ορισμό δόσης μόνον για το τελευταίο επτάμηνο της τριετούς ρύθμισης του αρθρου 8 του ν. 3869/2010 και ακολούθως  με τον ορισμό σταθερής και χαμηλής μηνιαίας  δόσης για την προστασία της ά κατοικίας της ( αρθρο 9 ν. 3869/2010).

 

Απόφαση 6286/2019 Ειρηνοδικείου Αθηνών: Διαγραφή  70% καταναλωτικού δανείου ( μοναδική ένδικη οφειλή) σε συνταξιούχο πρώην εφημεριδοπώλη και προστασία ενός οικοπέδου του και μοναδικού του περιουσιακού στοιχείου με ορισμό δόσης 200 ευρώ επί τριετία. Απόρριψη ενστάσεων της Τράπεζας και προπαντός αυτής της εμπορικής ιδιότητας -πτωχευτικής ικανότητας του αιτούντος.

 

Απόφαση 1483/2020 Ειρηνοδικείου Αθηνών: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ρύθμιση και διαγραφή όλων των καταλογιζομένων τόκων επί οφειλής από πιστωτική κάρτα υπέργηρης και ασθενούς γυναίκας με πλήρη προστασία του συνόλου της περιουσίας της, ήτοι μίας επιπλέον οικίας στην Αθήνα και οικίας, οικοπέδου και αγροτεμαχίου στην επαρχία ( με υψηλή εμπορική αξία) πέραν της ά κατοικίας της στην Αθήνα. Καθορίστηκαν μηδενικές δόσεις του αρ. 8 παρ.2 Ν.3869/2010 επί πενταετία και χαμηλή δόση του α.9 Ν.3869/2020 επί εξαετία.

 

Απόφαση 1910/2020 Ειρηνοδικείου Αθηνών: ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ρύθμιση και διαγραφή ύψους 70% επί οφειλής από καταναλωτικό δάνειο  προσωρινά ανέργου μεσήλικα άνδρα, άνευ ακίνητης περιουσίας. Ορίστηκε χαμηλή μηνιαία δόση αποπληρωμής του  αρ. 8 παρ.2 Ν.3869/2010 επί πενταετία χωρίς επανεξέταση της υπόθεσης.

 

Απόφαση 264/2020 Ειρηνοδικείου Αθηνών:  Ρύθμιση και διαγραφή οφειλής από δύο στεγαστικά δάνεια και πλήρης οριστική διαγραφή οφειλών από δύο πιστωτικές κάρτες και ένα ανοικτό δάνειο πιστώσεως αλλοδαπής μετανάστριας, έγγαμης και  άνεργης. Συνολική διαγραφή ποσοστού  60% περίπου επί του συνόλου της οφειλής. Καθορίστηκαν μηδενικές δόσεις του αρ. 8 παρ.2 Ν.3869/2010 επί ένα έτος προκειμένου να επανεξεταστεί η οικονομική κατάσταση της δανειολήπτριας- οφειλέτριας και χαμηλή δόση του α.9 Ν.3869/2020 επί εικοσαετία για την προστασία της ά κατοικίας.

 

Απόφαση 403/2020 Ειρηνοδικείου Κρωπίας: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ρύθμιση και διαγραφή μέρους επί στεγαστικού δανείου του "Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων" που έλαβε δημοτική υπάλληλος, διαζευγμένη πλέον. Πλήρης προστασία όχι μόνον του προσημειωμένου - υπέγγυου για το δάνειο ακινήτου και δυνητικής ά κατοικίας της αλλά και του δικαιώματος  επικαρπίας επί διαμερίσματος στην Αττική.  Καθορίστηκε χαμηλή δόση του α.9 Ν.3869/2020 για σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς επανεξέταση της υπόθεσης. Συνυπολογίστηκαν οι καταβολές της προσωρινής διαταγής και ήρθη ήδη με την προσωρινή διαταγή η παρακράτηση μέρους του μισθού της για την αποπληρωμή.

 

29-09-2020 προσωρινή διαταγή Ειρηνοδίκη Αθηνών δια της οποίας προστατεύονται πλήρως οι δύο δανειολήπτες (οφειλέτης-εγγυήτρια) και αιτούντες καθώς ανεστάλη κάθε καταδιωκτικό μέτρο κατά των αιτούντων χωρίς την υποχρέωση καταβολής δόσης εως και την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεώς τους. Οι αιτούντες είναι ανδρόγυνο με ένα ανήλικο παιδί, μηχανολόγος μηχανικός και ιατρός αντίστοιχα στο επάγγελμα, οι οποίοι έλαβαν δύο στεγαστικά δάνεια σε νόμισμα ελβετικού φράγκου για την αγορά της ά κατοικίας τους και λόγω της απρόβλεπτης μείωσης των εισοδημάτων τους και της σταδιακής αύξησης της οφειλόμενης δόσης αποπληρωμής εξαιτίας της ραγδαίας διακύμανσης της ισοτιμίας των δύο νομισμάτων. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι αιτούντες παρ' ότι διαθέτουν ακόμη ικανότατο και επαρκές εισόδημα και είναι διαχειριστές- μέλη δύο εταιρειών( ομόρρυθμης και ετερρόρυθμης) παρ' όλα ταύτα έγινε δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής από την αρμόδια Ειρηνοδίκη προφανώς διότι ο μεν σύζυγος έχει αδρανοποιήσει τυπικά και ουσιαστικά πλέον τις δύο εταιρείες λόγω της οικονομικής κρίσης έχοντας στραφεί πλέον μονιμα στην επαγγελματική απασχόληση του ως αγρότης, η δε σύζυγος είναι συμβασιούχος γιατρός σε δημόσια νοσοκομεία. Τα ως άνω δεδομένα προεβλήθησαν αναλυτικά τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς στο Δικαστήριο, ελήφθησαν ορθώς υπόψη και οι δύο άτυχοι οικογενειάρχες δανειολήπτες (λήψη δανείου σε ξένο νόμισμα για την αγορά της πρώτης και μοναδικής οικογενειακής τους στέγης) χαίρουν προστασίας της περιουσίας τους αλλά και της ψυχικής τους ηρεμίας δεδομένου ότι η πιστώτρια τράπεζα ουδεμία διάθεση συνεργασίας επιδεικνύει επί του παρόντος προκείμένου να επέλθει εξωδικαστική και καλόπιστη λύση του ζητήματος. Επίσης είχε αρχικά χορηγηθεί και αυτεπαγγέλτως η ως άνω προστασία τους ήδη κατά το στάδιο της κατάθεσης του δικογράφου ήτοι κατά το χρονικό διάστημα από την κατάθεση του δικογράφου έως και την ημέρα συζήτησης του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής καθώς προβλέπεται από το ν.3869/2010 υποχρεωτικός έλεγχος χορήγησης ή μη προσωρινής διαταγής από το Δικαστήριο στις περιπτώσεις όπου υφίστανται και εμφανιζονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα των αιτούντων εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα όπως εν προκειμένω.

 

Διευκρινίζουμε για τις ως άνω δικαστικές αποφάσεις τα ακόλουθα:

α) Ορίσθηκε από το εκάστοτε Δικαστήριο η πλήρης προστασία απάντων των περιουσιακών στοιχείων των  δανειοληπτών (κινητών και ακινήτων) πλην δύο περιπτώσεων,

β) Οι αποφάσεις είναι οριστικές ως προς τα κριθέντα ζητήματα της ρύθμισης και διαγραφής των επιδίκων δανείων και δεν ορίσθηκε νέα δικάσιμος επανασυζήτησης της υπόθεσης (πλην δύο περιπτώσεων),

γ) Η πλειοψηφία των αποφάσεων έχουν καταστεί ήδη τελεσίδικες,

δ) Η πλήρης και ολοσχερής διαγραφής του υπολοίπου των οφειλών και η απαλλαγή του οφειλέτη από αυτές επέρχεται εφόσον τηρηθεί και εφαρμοσθεί πιστά και κατά γράμμα η εκδοθείσα απόφαση.

 

 

Copyright 2021 Εμμ. Γ. Χατζηδάκης

Designed by L.KIN. Group A.E.