Τελευταία ανανέωση: Πέμπτη, 2/6/2022

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

1) ΕφΑθ 1435/2019

 

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος

 

 

Σε περίπτωση άρσεως της διαρκούς ανικανότητος ή ιάσεως της «σοβαρής ασθένειας» γεγονός, το οποίο ο  ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον  ασφαλιστή, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος (ασφαλιστική εταιρία) βαρύνεται εν πάση περιπτώσει, δηλαδή ακόμη και σε περίπτωση ιάσεως της «σοβαρής ασθενείας» με την εκπλήρωση της παροχής του ήτοι την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως και το έτερο μέρος απαλλάσσεται εις  το διηνεκές από την υποχρέωση εκπληρώσεως της αντιπαροχής του ήτοι την καταβολή του προβλεπομένου ασφαλίστρου, δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλομένων συμβατικών παροχών του αντισυμβαλλομένου μέρους, αντίκειται στο σκοπό της συμβάσεως, καθ' όσον άγει σε πλήρη ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου και εν της λειτουργίας αυτής. Υποχρέωση του ασφαλισμένου να προσκομίζει κατ’ έτος στην ασφαλιστική εταιρεία ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η κατάσταση της υγείας του. Τέλος, η αθέτηση της συμβάσεως καθ' εαυτή δεν συνιστά άνευ ετέρου αδικοπραξία. Θα συνιστούσε αδικοπραξία μόνο αν το βιοτικό γεγονός και χωρίς τη συμβατική σχέση που προϋπάρχει θα ήταν παράνομο ως αντίθετο προς το γενικό καθήκον που επιβάλει το άρθρο 914 ΑΚ, της μη προκλήσεως δηλαδή υπαιτίως ζημίας σε άλλον, ή εφόσον θα ήταν καθ’ εαυτό αντίθετο προς τα χρηστά ήθη, κατ' άρθρο 919 ΑΚ.

 

2) ΜονΕφΠατρών 334/2019

 

Σύμβαση δανείου μεταξύ συζύγων - Προφορική σύναψη συμβάσεων δανείου μεταξύ συζύγων - Απόδειξη -.

 

Απόρριψη έφεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων. Ασφαλής και αξιόπιστη κατάθεση μάρτυρα. Επιτρεπτό απόδειξης με μάρτυρες λόγω της ύπαρξης ηθικής αδυναμίας από μέρους του ενάγοντος για την απόκτηση έγγραφης απόδειξης, αφού ήταν σύζυγος με την εναγομένη και εν μέσω της ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης μεταξύ των η εκδήλωση επιθυμίας από μέρους του για τη λήψη έγγραφης απόδειξης θα αποτελούσε δυσπιστία ικανή να διαταράξει τον δεσμό με την εναγομένη σύζυγό του.

 

 

3) ΕφΠειρ 16/2019

 

Διατροφή ανήλικων τέκνων - Συνέχιση φοίτησης τέκνων σε ιδιωτικό σχολείο - Σιωπηρή δικαστική ομολογία - Ανάκληση δικαστικής ομολογίας - Αποδοχή δικαστικής απόφασης -.

 

Αγωγή διατροφής ανήλικων τέκνων, νομίμως εκπροσωπουμένων από τη μητέρα τους, κατά του πατέρα τους. Ο πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος και επιπλέον αποκερδαίνει χρήματα από την καλλιέργεια κτημάτων και από την παραγωγή μελιού. Ο εναγόμενος δεν αμφισβήτησε ειδικώς τον αγωγικό ισχυρισμό ότι διατηρεί στην περιουσία του ορισμένο χρηματικό ποσό. Από την μη ειδική αμφισβήτηση σε συνδυασμό με τη γενική άρνηση του εναγομένου και το σύνολο των ισχυρισμών του συνάγεται σιωπηρή δικαστική ομολογία. Δεν κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ανήλικων τέκνων η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας των γονέων. Αναγκαία η συνέχιση της φοίτησης των ανήλικων τέκνων σε ιδιωτικό σχολείο, λόγω των επιδόσεών τους και προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης στην καθημερινότητα των τέκνων, συνεπεία της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, της απομάκρυνσής τους από φίλους, συμμαθητές και καθηγητές, ενόψει και της εφηβικής τους ηλικίας. Τυχόν διακοπή της φοίτησής τους στο ιδιωτικό σχολείο και έναρξη της φοίτησής τους σε δημόσιο σχολείο θα επηρεάσει δυσμενώς την ψυχοσωματική και πνευματική τους ανάπτυξη, για το ένα ανήλικο τέκνο σε μία περίοδο κρίσιμη λόγω της προετοιμασίας της για την εισαγωγή σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και για το άλλο ανήλικο τέκνο λόγω μαθησιακών δυσκολιών. Η δαπάνη για τη φοίτηση των ανήλικων τέκνων σε ιδιωτικό σχολείο δεν κρίνεται υπερβολική ούτε δυσανάλογη των οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους. Αποδοχή δικαστικής απόφασης που επάγεται ως δικονομική έννομη συνέπεια την απόρριψη του ασκηθέντος ένδικου μέσου ως απαράδεκτου. Ρητή και σιωπηρή αποδοχή δικαστικής απόφασης. Δεν ενέχει σιωπηρή αποδοχή της δικαστικής απόφασης η συμμόρφωση του εναγομένου προς το περιεχόμενο της προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης, αφού γίνεται προς αποτροπή της αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και των επιγενόμενων από την απόφαση εννόμων συνεπειών.

 

 

4)   21/2019 Αρχής Προστασίας Δεδομένων:

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αφορμή καταγγελίες πολίτη, διερεύνησε αυτεπαγγέλτως τη νομιμότητα της εγκατάστασης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης από διευθυντές σε σχολικές μονάδες εντός Δήμου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των σχολικών χώρων κατά τον χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων (παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.1894/1990) και η αρμοδιότητα συντήρησης, καθαριότητας και φύλαξης των σχολικών κτιρίων ανήκουν στους Δήμους (ν.3463/2006), καθώς και ότι η χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης από δημόσιες αρχές για την προστασία προσώπων και αγαθών επιτρέπεται μόνον στους χώρους τους οποίους διαχειρίζονται, η Αρχή έκρινε με την υπ’αρ. 21/2019 απόφαση ότι ένα δημόσιο σχολείο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης κατά τις ώρες που αυτό λειτουργεί, ενώ κατά τις ώρες μη λειτουργίας της σχολικής μονάδας αρμόδιος για την προστασία του χώρου είναι ο εκάστοτε Δήμος και άρα μόνον αυτός μπορεί να αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Με την ίδια απόφαση η Αρχή επισημαίνει ιδιαίτερα ότι τα υποκείμενα των δεδομένων (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) πρέπει να ασκούν τα σχετικά προς τα συστήματα αυτά δικαιώματά τους προς τον Δήμο, ο οποίος οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα των υποκειμένων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελίες σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες. Κύριο σημείο των καταγγελιών είναι ότι οι διευθυντές των σχολείων τοποθετούν κάμερες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των γκράφιτι στα σχολικά κτίρια. Επομένως, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, σκοπός των εν λόγω εγκαταστάσεων ήταν η προστασία τους από τα γκράφιτι. Κατά την εξέταση των καταγγελιών, η Αρχή απέστειλε έγγραφα στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, με τα οποία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τα εν λόγω συστήματα βιντεοεπιτήρησης. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι διευθύνσεις των μονάδων απάντησαν στην Αρχή, αποστέλλοντας διάφορα στοιχεία, όπως στιγμιότυπα από τις λαμβανόμενες εικόνες και ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εγκατάσταση των συστημάτων

 

Μια σημαντική απόφαση με ελληνικό ενδιαφέρον εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφορικά με το δικαίωμα σε γάμο, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ.Η υπόθεση αφορούσε σε απόφαση ελληνικού δικαστηρίου με την οποία ακυρώθηκε ο γάμος μεταξύ ενός Έλληνα και μίας Ελληνίδας, εξαιτίας του γεγονότος ότι η γυναίκα ήταν πρώην κουνιάδα του άνδρα.Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο πρώτος από τους δύο προσφεύγοντες παντρεύτηκε την Π.Τ. το 1971, με τον γάμο να λύεται οριστικά το 2004.Το 2005 ο προσφεύγων παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο την αδελφή της Π.Τ. (δεύτερη προσφέυγουσα στην υπόθεση ενώπιον του ΕΔΔΑ).Τον επόμενο χρόνο η Π.Τ. κατήγγειλε τον γάμο στην αρμόδια εισαγγελία, ζητώντας την ακυρότητά του λόγω συγγένειας μεταξύ των δύο συζύγων.Το 2010 το αρμόδιο δικαστήριο ακύρωσε το γάμο βάσει του άρθρου 1357 του ελληνικού Αστικού Κώδικα, ο οποίος απαγορεύει τον γάμο μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας (σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια ως και τον τρίτο βαθμό).Η έφεση των προσφεύγοντων απορρίφθηκε και ο γάμος ακυρώθηκε οριστικά το 2015.Με τη σημερινή του απόφαση το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η εν λόγω ακύρωση του γάμου περιόριζε δυσανάλογα το δικαίωμα των προσφεύγοντων στο γάμο, σε τέτοιο βαθμό που επηρέασε αρνητικά τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώματος.Μεταξύ άλλων, το Δικαστήριο σημείωσε πως μόνο άλλα δύο κράτη μέλη στην ΕΣΔΑ (Ιταλία και Σαν Μαρίνο) διατηρούν στη νομοθεσία τους αντίστοιχο κώλυμα γάμου και αυτές, μάλιστα, όχι σε απόλυτο βαθμό όπως η Ελλάδα.Το ΕΔΔΑ επιδίκασε το ποστό των 10.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη στους προσφεύγοντες και 4.120 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

 

 

5)   Μον.Πρωτ. Αθ. 1815/2019:

 

Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι ο σύντροφος θανούσης, με την οποία ήταν σε ελεύθερη ένωση και είχαν τέκνα, δικαιούται εύλογη χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη, κατά το άρθρο 932 εδ. γ' του Αστικού Κώδικα. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η περιχαράκωση του όρου «οικογένεια», όπως αυτός οριοθετείται από το νομοθέτη στην διάταξη του άρθρου 932 εδ. γ’ ΑΚ, στα συνδεόμενα μόνο με συγγενική σχέση, κατά τον αστικό κώδικα, πρόσωπα, θίγει τον ίδιο τον πυρήνα της διάταξης, ο οποίος προτάσσει την προστασία των προσώπων εκείνων των οποίων ο ψυχισμός δοκιμάζεται συναισθηματικά τόσο έντονα από την απώλεια του οικείου τους προσώπου. Προς το σκοπό αυτό, κατά την ερμηνεία της διάταξης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις στο πεδίο των ανθρωπίνων σχέσεων, και η διαμόρφωση νέων μορφών σχέσεων, στις οποίες η παραδοσιακή έννοια της έγγαμου συμβίωσης δείχνει να μην αποτελεί πλέον την αποκλειστική μορφή της διαμορφούμενης οικογένειας. Ο ίδιος, άλλωστε, ο νομοθέτης τα τελευταία έτη με σειρά νομοθετημάτων δείχνει την τάση, ακολουθώντας το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών δικαιϊκών συστημάτων, να απομακρυνθεί από την ως άνω στενή παραδοσιακή παραδοχή της διαμόρφωσης οικογένειας μόνο δια μέσου του - κατά τις διατάξεις του αστικού κώδικα - θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου.

 

 

6)   ΕφΑθ 4145/2019

 

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος (ΑΠΑ3) -

Σε περίπτωση άρσεως της διαρκούς ανικανότητος ή ιάσεως της «σοβαρής ασθένειας» γεγονός, το οποίο ο  ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος (ασφαλιστική εταιρία) βαρύνεται εν πάση περιπτώσει, δηλαδή  ακόμη και σε περίπτωση ιάσεως της «σοβαρής ασθενείας» με την εκπλήρωση της παροχής του ήτοι την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως και το έτερο μέρος απαλλάσσεται εις  το διηνεκές από την υποχρέωση εκπληρώσεως της αντιπαροχής του ήτοι την καταβολή του προβλεπομένου ασφαλίστρου, δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλομένων συμβατικών παροχών του αντισυμβαλλομένου μέρους, αντίκειται  στο  σκοπό της συμβάσεως, καθ' όσον άγει σε πλήρη ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου και  εν της λειτουργίας αυτής. Υποχρέωση του ασφαλισμένου να προσκομίζει κατ’ έτος στην ασφαλιστική εταιρεία ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η κατάσταση της υγείας του.

 

 

7) ΑΠ 414/2019

 

Αυτοκινητικό ατύχημα -Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Προσδιορισμός ποσού - Αναιρετικός έλεγχος - Αρχή αναλογικότητας - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ψυχική οδύνη. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς το ύψος του ποσού της επιδικασθείσης χρηματικής ικανοποίησης, πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά, για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ πλαγίου, η αρχή της αναλογικότητας, αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας των ακραίων ορίων ης διακριτικής του ευχέρειας.

 

 

8) ΕφΠατρών 234/2019

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Συνυπαιτιότητα - Αποζημίωση για φάρμακα κ.λπ. - Διαφυγόντα κέρδη - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

Τροχαίο ατύχημα. Συνυπαιτιότητα του παθόντος οδηγού δικύκλου διότι δεν έφερε προστατευτικό κράνος, το οποίο αν έφερε, μετά βεβαιότητας δεν θα είχε υποστεί τις σωματικές βλάβες που υπέστη. Βάσιμη έφεση για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Το δικαστήριο έκρινε ως παραδεκτά και ορισμένα τα κονδύλια αποζημίωσης για φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις και διαφυγόντα κέρδη και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης χωρίς να λάβει υπόψη τη συνυπαιτιότητα του παθόντος.

 

 

8)ΜονΔΕφΘεσ 12/2019

 

Ανακοπή ερημοδικίας - Αναγκαστική ομοδικία - Δυνητική ομοδικία - ʼσκηση ένδικου μέσου από ομόδικο - Τραυματισμός από πτώση μοτοποδηλάτου λόγω επίθεσης αδέσποτων σκύλων σε Κοιμητήριο - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

Η άσκηση ένδικου μέσου από κάποιον από τους αναγκαστικώς ομοδίκους επάγεται αποτελέσματα και για τους λοιπούς, τούτο δε υπό την έννοια ότι, αν μόνον ένας αναγκαστικώς ομόδικος ασκήσει ένδικο μέσο, θεωρούνται εκ του νόμου ως ασκήσαντες αυτό και οι διατελέσαντες ομόδικοί του στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβληθείσα απόφαση, παρά το ότι εκείνοι αδράνησαν. Οι αδρανήσαντες ομόδικοι που δεν παρίστανται στη συζήτηση του ένδικου μέσου, τότε μόνον καθίστανται διάδικοι της δίκης αυτής θεωρούμενοι ως αντιπροσωπευόμενοι από τον παριστάμενο και ασκήσαντα το ένδικο μέσο αναγκαστικώς ομόδικό τους, όταν έχουν νομίμως προσεπικληθεί με κοινοποίηση της δικασίμου του εισαγωγικού δικογράφου του ασκηθέντος ενδίκου μέσου και γνωστοποίηση της δικασίμου δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση, να μετάσχουν σ’ αυτήν. Τραυματισμός σε ατύχημα, το οποίο συνέβη σε χώρο Κοιμητηρίου εξαιτίας πτώσης μοτοποδηλάτου από επίθεση αδέσποτων σκύλων. Η παράλειψη του ν.π.δ.δ., που είχε αναλάβει την συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του Κοιμητηρίου, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτρέψει την εγκαταβίωση και κυκλοφορία αδεσπότων σκύλων στο χώρο του Κοιμητηρίου, συνέβαλε αιτιωδώς στο ζημιογόνο αποτέλεσμα του τραυματισμού του ενάγοντος, καθώς η εκτροπή του μοτοποδηλάτου που οδηγούσε και η πτώση του εξ αιτίας της οποίας υπέστη συντριπτικό κάταγμα αριστερού ισχίου, οφείλεται στην απρόσμενη επίθεση που δέχθηκε από αγέλη αδεσπότων σκύλων. Το γεγονός της κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεως, δεν αποτελεί λόγο απαλλαγής του εναγομένου Δήμου από την υποχρέωση που είχε να μεριμνά για την περισυλλογή των αδεσπότων ζώων στην εδαφική του περιφέρεια, όπου υπάγεται το ως άνω Κοιμητήριο, αφού η ύπαρξη αγέλης αδεσπότων σκύλων εντός της περιφερείας του συνδέεται με τον κίνδυνο προσβολής των εννόμων αγαθών τρίτων. Στοιχειοθετείται η κατ’ άρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ ευθύνη των εναγομένων ν.π.δ.δ. για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο ενάγων συνεπεία του τραυματισμού του…. Η σχέση ομοδικίας που συνέδεε τους αρχικούς εναγομένους, ήταν αυτή της δυνητικής (απλής) ομοδικίας ως από κοινού υποχρέους, κατά τις αντίστοιχες για τον καθένα διατάξεις, προς αποκατάσταση της αυτής ζημίας, αφού αυτοί ήταν δυνατόν να εναχθούν χωριστά, είτε εις ολόκληρον, είτε κατά το μέτρο της ευθύνης τους ο καθένας, από τον ενάγοντα, ήδη ανακόπτοντα, χωρίς να επηρεάζεται η ανεξάρτητη δικονομική θέση καθενός από αυτούς έναντι του άλλου. Απορρίπτει την ανακοπή.

 

 

9)ΠΠρΠατρών 15/2019

 

Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο - Αρνητική αναγνωριστική αγωγή - Προσδιορισμός υλικής αρμοδιότητας - Σώρευση διεκδικητικής αγωγής - Χωρισμός υποθέσεων -.

 

Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο. Προστασία του αληθούς κυρίου. Αγωγή ακυρότητας της συμβάσεως πωλήσεως λόγω ελλείψεως κυριότητας του πωλητή. Άσκηση αναγνωριστικής αγωγής με την αρνητικής της μορφή, της αναγνώρισης της ανυπαρξίας δικαιώματος κυριότητας των εναγομένων στο επίδικο ακίνητο. Η καθʼ ύλη αρμοδιότητα του δικαστηρίου καθορίζεται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής. Η καθʼ ύλη αρμοδιότητα επί απλής ομοδικίας αναφορικά με διαιρετά δικαιώματα καθορίζεται από την αξία του εξ αδιαιρέτου μεριδίου εκάστου συγκυρίου και σε περίπτωση άνισων μεριδίων από το μεγαλύτερο αυτών. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή στο δικόγραφο της οποίας σωρεύεται διεκδικητική αγωγή. Έλλειψη καθʼ ύλη αρμοδιότητας του δικαστηρίου για την εκδίκαση όλων των σωρευόμενων στο ίδιο δικόγραφο αγωγών. Διαταγή χωρισμού των υποθέσεων και παραπομπή των σωρευόμενων διεκδικητικών αγωγών προς εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

 

 

10)TρΔΠρΠύργου 424/2019

 

Κοινωνική ασφάλιση - ΟΑΕΕ - Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση - Καθορισμός εφαρμοστέου καθεστώτος -.

 

Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω μη συμπληρώσεως του εισοδηματικού κριτηρίου. Η έναρξη των ασφαλιστέων στον ΟΑΕΕ δραστηριοτήτων είναι κρίσιμη για τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομοθετικού καθεστώτος. Μη αναδρομική ισχύς των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3846/2010.

 

 

11)ΤρΕφΠατρών 64/2019

 

Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας - Τιτλοποίηση απαιτήσεων - Δανειστής από αλληλόχρεο λογαριασμό -.

 

Μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πωλήσεως από εμπορικές επιχειρήσεις σε εταιρίες ειδικού σκοπού που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τους την απόκτηση επιχειρηματικών απαιτήσεων για την τιτλοποίησή τους. Ο δανειστής από αλληλόχρεο λογαριασμό μπορεί να ασκήσει την αγωγή για διάρρηξη απαλλοτριωτικής προς βλάβη του πράξης του οφειλέτη του, έστω και αν κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης  δεν είχε κλεισθεί οριστικώς ο λογαριασμός, αρκεί το οριστικό κλείσιμό του να έχει συντελεσθεί μέχρι την πρώτη συζήτηση της περί διάρρηξης αγωγής του. Προϋποθέσεις διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας.

 

 

12)ΜΠρΑθ 11358/2019

 

Hθική βλάβη για διαβίβαση δεδομένων από τράπεζα σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του υποκειμένου -.

 

Απαιτείται εξατομικευμένη ενημέρωση του υποκειμένου σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφαση της ΑΠΔΠΧ. Νόθος αντικειμενική ευθύνη. Η τράπεζα ως μεγάλος οργανισμός με οργανωμένο νομικό τμήμα όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα επέλευσης ηθικής βλάβης. Η ηθική βλάβη του 2472/1997 διαφέρει από την αντίστοιχη του άρθρου 932 ΑΚ που απαιτεί πλήρη αιτιολόγηση, συνεπώς στην αγωγή που ζητείται ηθική βλάβη για παραβίαση των διατάξεων του ν. 2472/1997 αρκεί να αναφέρεται η συγκεκριμένη παράβαση, που ως αποτέλεσμα, σε απλή τυπική διαδικασία απόδειξης της παράβασης, οδηγεί στην ηθική βλάβη του υποκειμένου των δεδομένων και δεν υπάρχει ανάγκη αναφοράς των επιμέρους στοιχείων της ηθικής βλάβης που θεωρείται δεδομένη. Το ελάχιστο όριο που επιδικάζεται από τον Ν. 2472/1997 δεν προσβάλει την αρχή της αναλογικότητας.

 

 

13)ΜονΕφΠατρών 505/2019

 

Έφεση από ερημοδικασθέντα πρωτοδίκως - Ανώνυμη εταιρία - Ευθύνη από έκδοση ακάλυπτης επιταγής -.

 

Υποχρεωτική η προφορική συζήτηση μόνο στην περίπτωση που η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε από τον διάδικο που δικάσθηκε στον πρώτο βαθμό σαν να ήταν παρών. Με την τυπική παραδοχή της έφεσης εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, χωρίς να απαιτείται να ευδοκιμήσει προηγουμένως κάποιος λόγος έφεσης. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλλει όλους τους ισχυρισμούς που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως. Η υπόθεση αναδικάζεται από το Εφετείο, ενώπιον του οποίου η συζήτηση γίνεται πλέον προφορικά. Έκδοση επιταγών από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο α.ε. Υποχρέωση προς αποζημίωση του κομιστή κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών. Συρροή με την αξίωση από τον νόμο περί επιταγών. Επί ανώνυμης εταιρίας οι διοικούντες αυτήν δεν έχουν μεν προσωπική ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας, είναι όμως δυνατή η ευθύνη τους προσωπικά από αδικοπραξία.14)ΜονΕφΠατρών 502/2019

 

Απλή ομοδικία - Αυτοκινητικό ατύχημα - Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

Απαράδεκτη η έφεση κατά το μέρος που στρέφεται κατά απλών ομοδίκων του εκκαλούντος όταν η εκκαλουμένη δεν περιέχει επιβλαβή διάταξη για τον εκκαλούνται υπέρ των ως άνω ομοδίκων του. Υπεισέλευση του Επικουρικού Κεφαλαίου στη θέση ασφαλιστικής εταιρίας λόγω ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της. Αντισυνταγματικότητα διατάξεως με την οποία περιορίζεται το συνολικό ποσό αποζημίωσης του παθόντος σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής εταιρίας σε ορισμένο μόνο ποσοστό της πλήρους αποζημίωσης και με ανώτατο ποσό 100.000 ευρώ. Αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας και με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Μη εφαρμοστέες και ανίσχυρες οι σχετικές διατάξεις.

 

 

15)ΜονΕφΚέρκυρας 134/2019

 

Ξενοδοχειακή μίσθωση (Hotelcontract) - Χονδρική μίσθωση ξενοδοχειακών κλινών υπό προειδοποίηση (σύμβαση allotment) -.

 

Έφεση της πρωτοδίκως εναγόμενης εταιρίας, η οποία μίσθωσε με χονδρική μίσθωση αλλά δεν αποπλήρωσε δωμάτια από την ενάγουσα ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η μίσθωση των δωματίων ενός ξενοδοχείου μπορεί να γίνει, είτε απ’ ευθείας από τους ενδιαφερομένους μεμονωμένους πελάτες, είτε από ταξιδιωτικούς οργανισμούς ή τουριστικά γραφεία, τα οποία, στην συνέχεια, τα διαθέτουν στους πελάτες τους (τουρίστες). Στην δεύτερη περίπτωση, που χαρακτηρίζεται ως «χονδρική μίσθωση», θα πρόκειται για την ξενοδοχειακή μίσθωση (Hotelcontract). Η χονδρική μίσθωση ξενοδοχειακών κλινών (δωματίων) μπορεί να πάρει, αναλόγως με τον νόμο, την συμφωνία των μερών, αλλά και την συναλλακτική πρακτική, κυρίως, δύο ειδικότερες μορφές : α) την λεγόμενη βέβαιη ή εγγυημένη κράτηση,  και β) την λεγόμενη κράτηση allotment (κατά μερίδιο). Δεκτή τυπικά η έφεση, απορρίπτει κατ’ ουσίαν.

 

 

16)ΕιρΛαυρίου 116/2019

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

Δεκτή η αίτηση. Εξαιρετικές περιστάσεις άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010. Ορισμός μηδενικών καταβολών, επί τριετία, με εκ νέου συζήτηση για τυχόν επαναπροσδιορισμό μηνιαίων καταβολών. Απόρριψη ένστασης αοριστίας, ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, ένστασης δόλιας αδυναμίας πληρωμής. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν την αρχή του υπεύθυνη δανεισμού. Τυχόν μη ορθή εκτέλεση της εν λόγω υποχρέωσης, καθιστά τις τράπεζες συνυπαίτιες της επελθούσας αδυναμίας πληρωμής του οφειλέτη, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται σχετική ένσταση. Δολιότητα του δανειολήπτη νοείται μόνο αν αυτός εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας, προσκομίζοντας ψευδή ή πλαστά στοιχεία, προκειμένου να πετύχει την έγκριση δανείων (Προς αυτή την κατεύθυνση εν μέρει και το σημείωμα των Σ. Τσαχιρίδη και Σ. Σκιαδόπουλου, με θέμα «Ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής οφειλών δημοσίων υπαλλήλων (ν. 3869/2010)» επί των υπ’ αριθ. 302/2018 και 176/2018 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών, ΕπΟιΔ 2019, 106 επ.). Εξαίρεση από την εκποίηση της δυνητικής πρώτης και κύριας κατοικίας της αιτούσας και καθορισμός των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της προσωρινής ρύθμισης.

 

 

17)ΠΠρΠατρών 26/2019

 

Επίδοση αγωγής σε διάδικο γνωστής διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ -.

 

Η επίδοση αγωγής με κλήση για συζήτηση αυτής όταν στρέφεται κατά διαδίκου που είναι γνωστής διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ ολοκληρώνεται με την πραγματική επίδοση αυτών στον εναγόμενο η οποία αποδεικνύεται με τη βεβαίωση που προβλέπεται στον Κανονισμό 1393/2007 και δεν αρκεί η κατά τα άρθρα 134 και 136 ΚΠολΔ πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα. Εφόσον δεν προσκομίζεται παραδεκτά βεβαίωση περί πραγματικής επίδοσης, ούτε προκύπτει ότι το προς επίδοση δικόγραφο διαβιβάστηκε στον εναγόμενο με έναν από τους αναφερόμενους στον κανονισμό τρόπους, το δικαστήριο υποχρεούται να αναστείλει την έκδοση οριστικής απόφασης μέχρι να προσκομισθεί η προβλεπόμενη στον Κανονισμό βεβαίωση.

 

 

18)ΜΠρΠατρών 196/2020

 

Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή - Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο Κτηματολόγιο -.

 

Αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος κατά ποσοστό 100% του επίδικου ακινήτου. Το εναγόμενο Δημόσιο δεν επικαλείται, ούτε προσκομίζει κάποιο αποδεικτικό μέσο το οποίο να αποδεικνύει τη βασιμότητα των ισχυρισμών του περί κυριότητας επί του επίδικου ακινήτου. Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής του επίδικου ακινήτου ώστε να αναγραφεί ότι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή, το εν λόγω ακίνητο ανήκε κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% στον ενάγοντα, με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, αντί της εσφαλμένης αναγραφής «αγνώστου ιδιοκτήτη».

 

 

19)ΜΠρΠατρών 190/2020

 

Ειδική διαδικασία διαφορών για την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση - Ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης επιμέλειας ανηλίκου - Υποχρέωση καταβολής διατροφής - Αίτημα προσωρινής εκτελεστότητας -.

 

Ανάθεση αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων στην ενάγουσα μητέρα του. Αναγνώριση της υποχρεώσεως του εναγόμενου πατέρα να καταβάλλει στην ενάγουσα το αναφερόμενο στην απόφαση χρηματικό ποσό ως συμμετοχή του στη διατροφή του ανήλικου τέκνου. Απόρριψη παρεπόμενου αιτήματος περί κηρύξεως της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής, τόσο ως προς το αίτημα της διατροφής, καθώς μετά την τροπή του εν λόγω αγωγικού αιτήματος σε αναγνωριστικό, η σχετική απόφαση ως προς την αναγνωριστική της διάταξη δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο, όσο και ως προς το αίτημα της οριστικής ανάθεσης της επιμέλειας ανήλικου τέκνου, διότι πρόκειται για διαπλαστική απόφαση, ως προς την οποία δεν χωρεί προσωρινή εκτελεστότητα.

 

 

20)ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 1703/2020

 

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας ανακοπής. Παράνομος ανατοκισμός της εισφοράς του ν. 128/1975, ο οποίος καθιστά ανεκκαθάριστη και ανακριβή την απαίτηση της καθ’ ης. Άκυρος ο ανατοκισμός επί διαφόρων προβλεπόμενων εισφορών, μεταξύ των οποίων και η εισφορά του ν. 128/1975. Αδυναμία προσδιορισμού του πραγματικού ποσού της οφειλής. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης του προαναφερόμενου λόγου ανακοπής. Πιθανολόγηση πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης σε βάρος των αιτούντων, δεδομένου ότι, η μεν πρώτη φέρει ποσοστό αναπηρίας 50%, ο δε δεύτερος φέρει ποσοστό αναπηρίας 84%.

 

 

21)ΣτΕ.Ολ 203/2020

 

Ιδιωτικά φαρμακεία - Άδεια ίδρυσης φαρμακείου και σε φυσικά πρόσωπα μη φαρμακοποιούς - Λειτουργία φαρμακείου από εμπορική εταιρία - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η δυνατότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείων όχι μόνο σε φαρμακοποιούς, κατόχους άδειας άσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού. Δεν θίγεται το καθεστώς πρόσβασης στο υπό στενή έννοια επάγγελμα του φαρμακοποιού ούτε η προστασία της δημόσιας υγείας. Προβλεπόμενοι περιορισμοί. Προσωπική ευθύνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του φαρμακείου επιστήμονα φαρμακοποιό. Οι ρυθμίσεις του προσβαλλόμενου δ/τος, σύμφωνα με τις οποίες: α) όταν η άδεια ίδρυσης χορηγείται σε φαρμακοποιό, το φαρμακείο δύναται να λειτουργεί είτε ως ατομική επιχείρηση, είτε ως εμπορική εταιρεία κάθε μορφής, πλην της ανώνυμης, β) όταν δε η άδεια ίδρυσης χορηγείται σε μη φαρμακοποιό, το φαρμακείο λειτουργεί υποχρεωτικά με τη μορφή ΕΠΕ ευρίσκουν έρεισμα στην εξουσιοδοτική διάταξη, η οποία δεν επιβάλλει στον κανονιστικό νομοθέτη να ορίσει κατά τρόπο ενιαίο τη μορφή λειτουργίας όλων των φαρμακείων, είτε ιδρύονται από φαρμακοποιό είτε από μη φαρμακοποιό. Αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι ακύρωσης του επίδικου π.δ/τος (Αντίθετη μειοψηφία). Απορριπτέος ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι η επίμαχη ρύθμιση ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων αντίκειται στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης και, συγκεκριμένα, στα άρθρα 9 και 168 ΣΛΕΕ, προεχόντως διότι οι διατάξεις αυτές της Συνθήκης αφορούν τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της Ένωσης. Απορριπτέος ο λόγος ακύρωσης που στηρίζεται στην αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Κρίθηκε ότι οι επίμαχες διατάξεις δεν αντίκεινται στην εν λόγω αρχή.

 

 

22)ΕφΑθ 534/2020

 

Έφεση κατά ερήμην αποφάσεως - Μη καταβολή δικαστικού ενσήμου - Αρνητική αγωγή - Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός - Προστασία μνημείων και αρχαιοτήτων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Αρχή αναλογικότητας - Παρεμπίπτουσα έρευνα επί διοικητικών διαφορών - Δεδικασμένο - Παράβαση πολεοδομικών διατάξεων - Παράνομη υπερύψωση -.

 

Έφεση επί ερήμην αποφάσεως λόγω μη καταβολής του δικαστικού ενσήμου. Εξαφάνιση χωρίς έρευνα των επιμέρους λόγων της της εκκαλουμένης αποφάσεως εντός των καθοριζομένων από την έφεση και τους πρόσθετους αυτής λόγους ορίων. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει με τις προτάσεις του όλους τους ισχυρισμούς, τους οποίους θα είχε τη δυνατότητα να προβάλει πρωτοδίκως. Προϋπόθεση η καταβολή του προσήκοντος δικαστικού ενσήμου. Προστασία κυρίου του πράγματος με αρνητική αγωγή. Παρέχεται επί διαταράξεως σε μικρό ή μεγάλο βαθμό της κυριότητας του ενάγοντος επί του πράγματος και όχι όταν αυτό αφαιρείται ή κατακρατείται. Διττό αίτημα αρνητικής αγωγής για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον. Ο ενάγων δύναται να ασκήσει παραλλήλως και αξίωση αποζημιώσεως λόγω αδικοπραξίας. Παραβάσεις πολεοδομικής νομοθεσίας. Προστασία μνημείων και αρχαιοτήτων. Οι οικείες διατάξεις δεν έχουν θεσπισθεί αποκλειστικώς και μόνον χάριν του δημοσίου συμφέροντος αλλά και επί σκοπώ προστασίας του ατομικού συμφέροντος των ιδιοκτητών. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας στην επιμέτρηση του ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Ο κανόνας του ανεκχωρήτου και ακληρονομήτου της αξιώσεως περί χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης κάμπτεται, εάν η αξίωση αναγνωρίσθηκε με σύμβαση ή είχε επιδοθεί γι’ αυτήν αγωγή, οπότε η αξίωση μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του παθόντος. Η επί ακυρωτικών διαφορών διάγνωση του ΣτΕ (ή του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου) δεσμεύει τον πολιτικό δικαστή ως προς το εκάστοτε κριθέν διοικητικής φύσεως ζήτημα. Γεννάται δεδικασμένο για τα πολιτικά δικαστήρια ως προς το διοικητικής φύσεως ζήτημα, το οποίο κρίθηκε κυρίως ή παρεμπιπτόντως στη διοικητική δίκη και αποτελεί ήδη προδικαστικό ζήτημα στην πολιτική δίκη. Παράνομη υπερύψωση κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων γειτονικής οικοδομής, που παρεμποδίζει την απρόσκοπτη θέα των ιδιοκτητών ομόρου οικοδομής, προς τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως, γεννά δικαίωμα αποζημίωσης των ιδιοκτητών, λόγω μερικής προσβολής της κυριότητάς τους επί της θιγόμενης οικοδομής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, που προσβάλλεται. Χρηματική τους ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

 

 

23)ΕιρΠειρ 20/2020

 

Αίτηση αναστολής παρ. 5 άρθρου 6 Ν. 3869/2010 -.

 

Πιθανολογείται η ευδοκίμηση της έφεσης καθόσον η εκκαλουμένη έλαβε υπόψη της κι εξέτασε την ένσταση δολίας περιέλευσης χωρίς αυτή να έχει προταθεί ορισμένα από τους πιστωτές. Ειδικότερα: ο ενιστάμενος πιστωτής πρέπει να αναφέρει: α) τα τραπεζικά προϊόντα που ο οφειλέτης συμφώνησε, το αρχικό και τελικό ύψος αυτών, β) το χρόνο που τα συμφώνησε, γ) τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, καθώς και δ) ότι, με βάση τα ως άνω οικονομικά δεδομένα, πρόβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό. Η εκκαλουμένη θεμελίωσε τη δικανική της πεποίθηση σε πραγματικά περιστατικά που δεν προτάθηκαν από τους αντιδίκους, μεταθέτοντας σε παρελθόντα χρόνο την έναρξη αδυναμίας πληρωμών, προκειμένου να στηρίξει τη δικανική της κρίση στη φερόμενη ως δόλια συμπεριφορά. Επιπλέον κατέληξε σε εσφαλμένες παραδοχές σχετικά με τη συγκρότηση της έννοιας του δόλου. Πιθανολογείται η ανεπανόρθωτη βλάβη από την επίσπευση της εκτέλεσης. Δέχεται την αίτηση.24)ΕιρΑθ 2/2020

 

Προστασία κύριας κατοικίας - Αίτηση άρθρου 77 ν. 4605/2019 μη επιλέξιμου από τη πλατφόρμα οφειλέτη - Αμφισβητούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας - Παραδεκτό και ορισμένο της αιτήσεως -.

 

Αμφισβητούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας: α) εμπράγματο δικαίωμα σε κύρια κατοικία, β) εμπράγματη εξασφάλιση σε κύρια κατοικία, γ) επιδεκτικότητα ρύθμισης. Διαδοχική εξέταση κριτηρίων επιλεξιμότητας από τη πλατφόρμα. Εσφαλμένη εκτίμηση ως προς την ιδιότητα του αιτούμενου να προστατευτεί ακινήτου ως κύρια κατοικία, συνεπάγεται εσφαλμένη εκτίμηση και κάθε επόμενου κριτηρίου επιλεξιμότητας που συνδέεται με την κύρια κατοικία, λόγω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας στην πλατφόρμα. Έννοια κύριας κατοικίας ως η κατοικία που χρησιμοποιείται για τη κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Η περιορισμένης διάρκειας, για την εξυπηρέτηση κυρίως επαγγελματικών αναγκών, διαμονή του αιτούντος σε τόπο διαφορετικό από αυτό που βρίσκεται η κύρια κατοικία του δεν καθιστά αυτήν “δυνητική”. Στο άρθρο 69 του ν. 4605/2019 προκρίνεται απλώς από το νομοθέτη η επιλογή να προκύπτει αυτή (κύρια κατοικία) από τη σχετική δήλωση του αιτούντος προς την φορολογική αρχή. Επίκληση και απόδειξη τυπικού σφάλματος της πλατφόρμας ως προς την ιδιότητα του προστατευόμενου ακινήτου ως “κύρια κατοικία” και συνακόλουθου τυπικού σφάλματος ως προς την εμπράγματη εξασφάλιση σε βάρος αυτής, σύμφωνα με τα στοιχεία που αυτόματα ανακτήθηκαν από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης και το Αρχείο Οικονομικής Συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

 

 

25)ΜΠρΑθ 1695/2020

 

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εφεση - Ερημοδικία εφεσιβλήτου - Αναγκαία ομοδικία - Ρύθμιση οφειλών του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας -.

 

Δεκτή έφεση υπερχρεωμένου οφειλέτη κατά πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης, η οποία είχε απορρίψει αίτησή του ως ουσιαστικά αβάσιμη, δεχόμενη δόλο του. Κανένας δόλος στο πρόσωπο του οφειλέτη, ούτε κατά τον χρόνο λήψης των δανείων, αλλά ούτε και σε μεταγενέστερο χρόνο κατά την απόφαση. Ερημοδικία εφεσιβλήτου. Αναγκαία ομοδικία εφεσιβλήτων. Σε περιπτώσεις αιτήσεων δικαστικής προστασίας του ν. 3869/2010, που στρέφονται κατά περισσοτέρων του ενός πιστωτών, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαφορετικών αποφάσεων, επειδή ζητείται η αυτή είδους ρύθμιση για όλους τους καθών η αίτηση και έτσι συντρέχει περίπτωση αναγκαίας ομοδικίας μεταξύ τους. Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντων με μηνιαίες καταβολές. Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Καθορισμός ποσού που θα καταβληθεί για τη διάσωση της κύριας κατοικίας στους πιστωτές σε μηνιαίες καταβολές.

 

 

26)ΜΠρΘεσ 984/2020

 

Διαζύγιο - Ισχυρός κλονισμός έγγαμης συμβίωσης - Διεθνής Δικαιοδοσία σε περίπτωση στοιχείων αλλοδαπότητας -Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 Συμβουλίου -.

 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 Συμβουλίου εφαρμόζεται υποκαθιστώντας τις εθνικές διατάξεις όταν ο δικαιοδοτικός σύνδεσμος εντοπίζεται στο έδαφος κράτους μέλους, δηλαδή όταν η συνήθης διαμονή του εναγομένου βρίσκεται σε έδαφος κράτους μέλους. Παραλλήλως και συντρεχόντως ισχύουσες δικαιοδοτικές βάσεις που θεμελιώνονται είτε στη συνήθη διαμονή είτε στην κοινή ιθαγένεια, θεμελιώνουν διεθνή δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων. Ιδιωτικό Διεθνές δίκαιο ΑΚ. Κρίσιμος ο χρόνος άσκησης της αγωγής. Το διαζύγιο διέπεται από το δίκαιο με το οποίο οι διάδικοι συνδέονται στενότερα κατά τον κρίσιμο χρόνο άσκησης της αγωγής. Κατάφαση διεθνούς δικαιοδοσίας ελληνικών Δικαστηρίων με εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. Δε γεννάται δικαίωμα διαζεύξεως σύμφωνα με το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ όταν ο κλονισμός αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του ενάγοντος. Δεν αποδείχτηκε κανένα κλονιστικό γεγονός από τα αναφερόμενα στην αγωγή που να συνδέεται με το πρόσωπο της εναγόμενης, αλλά αντιθέτως αποδείχτηκε ότι ο κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης οφείλεται σε λόγους που αφορούν αποκλειστικά το πρόσωπο του ενάγοντα με αποτέλεσμα να με γεννάται δικαίωμα διάζευξης υπέρ του. Απορρίπτει αγωγή ως ουσία αβάσιμη. Συμψηφίζει δικαστική δαπάνη.

 

 

27)ΜονΕφΠατρών 17/2020

 

Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Αδικοπραξία - Συκοφαντική δυσφήμιση – Ψευδορκία μάρτυρος - Ηθική βλάβη - Παραγραφή εν επιδικία -.

 

Προβολή ισχυρισμών στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Ο εναγόμενος ως εφεσίβλητος μπορεί να προτείνει στην κατ’ έφεση δίκη οποιαδήποτε ένσταση καταλυτική ή διακωλυτική του δικαιώματος που κρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση. Παραγραφή εν επιδικία. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εφαρμόζει κατ’ αρχήν τον νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρωτόδικης απόφασης. Εισάγεται εξαίρεση όταν ο νόμος περιέχει ρητή διάταξη ότι αυτός εφαρμόζεται στις εκκρεμείς ενώπιον του εφετείου δίκες, αν συγχρόνως δεν παραβιάζονται συνταγματικώς προστατευόμενα δικαιώματα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραγραφεί εν επιδικία η ένδικη αξίωση. Η απόρριψη του αιτήματος για αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 250 ΚΠολΔ δεν αποτελεί σφάλμα δεκτικό έφεσης. Παράνομη προσβολή προσωπικότητας που συνίσταται σε συκοφαντική δυσφήμιση. Ψευδείς μαρτυρικές καταθέσεις. Αδικοπρακτική ευθύνη. Κρίθηκε ότι τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούσαν το πραγματικό της διάταξης περί προσβολής της προσωπικότητας δεν επαρκούσαν για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης με βάση τις διατάξεις για την αδικοπραξία, η οποία προϋποθέτει σαφή προσβολή της τιμής και της υπόληψης του παθόντος. Η διάταξη του άρθρου 367 ΠΚ δεν εφαρμόζεται όταν η προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος οφείλεται σε παράνομη πράξη του εναγομένου που περιέχει τα συστατικά στοιχεία της συκοφαντικής δυσφήμισης.

 

 

28)ΕιρΑθ 21/2020

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Ανώνυμη Εταιρεία - Φ.Π.Α. τιμολογίων - Μείωση αξίας -.

 

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων. Δεκτή ένσταση συνυπολογισμού ζημίας-κέρδους, διότι ο Φ.Π.Α. είτε θα της επιστραφεί, είτε θα συμψηφιστεί, σύμφωνα με το νόμο, με αποτέλεσμα εάν τον εισπράξει, θα έχει καταστεί πλουσιώτερη χωρίς νόμιμη αιτία. Απορρίπτεται το κονδύλιο μεταξύ άλλων, διότι η ενάγουσα δεν προσκόμισε τεχνική έκθεση σχετικά με πραγματική του κατάσταση και την αγοραία αξία του κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή τιμολόγιο αγοράς.

 

 

30)ΜονΕφΠατρών 27/2020

 

Προφορική σύναψη συμβάσεων πωλήσεως με Δήμο -.

 

Μη εξόφληση από Δήμο τιμολογίων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο συμβάσεων πωλήσεως οικοδομικών και υδραυλικών υλικών που καταρτίστηκαν προφορικά με Δήμο. Συγχώνευση Δήμων. Η απαλλακτική κρίση ποινικού δικαστηρίου δεν συνιστά δεδικασμένο για την πολιτική δίκη, ούτε συνεπάγεται αποδεικτική δέσμευση του δικαστηρίου αυτού που οδηγεί υποχρεωτικά σε αποδεικτικό αποτέλεσμα σύμφωνο με την αθωωτική κρίση.

 

 

31)ΕιρΑθ 142/2020

 

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ομόρρυθμος εταίρος -.

 

Μόνη η συμμετοχή κάποιου ως ομόρρυθμου εταίρου σε Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία δεν αρκεί άνευ άλλου τινός για να προσδώσει στο μέλος εμπορική ιδιότητα, εφόσον η εταιρεία, μολονότι εμπορική, δεν ασκούσε πράγματι εμπορική δραστηριότητα. Δικαιοδοσία Πολιτικών Δικαστηρίων για ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταγματικότητα υπαγωγής των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Μη ορθολογικοί ή και επιπόλαιοι χειρισμοί των οικονομικών του οφειλέτη και της εν γένει διαχείρισης ομόρρυθμης εταιρείας που τον οδήγησαν σε υπερδανεισμό, δεν συνεπάγεται ύπαρξη δόλου.

 

 

32)ΜΠρΘεσ 984/2020

 

Διαζύγιο - Ισχυρός κλονισμός έγγαμης συμβίωσης - Διεθνής Δικαιοδοσία σε περίπτωση στοιχείων αλλοδαπότητας -Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 Συμβουλίου -.

 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 Συμβουλίου εφαρμόζεται υποκαθιστώντας τις εθνικές διατάξεις όταν ο δικαιοδοτικός σύνδεσμος εντοπίζεται στο έδαφος κράτους μέλους, δηλαδή όταν η συνήθης διαμονή του εναγομένου βρίσκεται σε έδαφος κράτους μέλους. Παραλλήλως και συντρεχόντως ισχύουσες δικαιοδοτικές βάσεις που θεμελιώνονται είτε στη συνήθη διαμονή είτε στην κοινή ιθαγένεια, θεμελιώνουν διεθνή δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων. Ιδιωτικό Διεθνές δίκαιο ΑΚ. Κρίσιμος ο χρόνος άσκησης της αγωγής. Το διαζύγιο διέπεται από το δίκαιο με το οποίο οι διάδικοι συνδέονται στενότερα κατά τον κρίσιμο χρόνο άσκησης της αγωγής. Κατάφαση διεθνούς δικαιοδοσίας ελληνικών Δικαστηρίων με εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. Δε γεννάται δικαίωμα διαζεύξεως σύμφωνα με το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ όταν ο κλονισμός αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του ενάγοντος. Δεν αποδείχτηκε κανένα κλονιστικό γεγονός από τα αναφερόμενα στην αγωγή που να συνδέεται με το πρόσωπο της εναγόμενης, αλλά αντιθέτως αποδείχτηκε ότι ο κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης οφείλεται σε λόγους που αφορούν αποκλειστικά το πρόσωπο του ενάγοντα με αποτέλεσμα να με γεννάται δικαίωμα διάζευξης υπέρ του. Απορρίπτει αγωγή ως ουσία αβάσιμη. Συμψηφίζει δικαστική δαπάνη.

 

 

33)ΜονΕφΠατρών 50/2020

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Κεφάλαια προσβληθέντα με έφεση - Αντέφεση - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ειδική αποζημίωση του άρθρου 931 ΑΚ -.

 

Αξιώσεις ζημιωθέντος από τροχαίο ατύχημα. Αν ο εκκαλών με την έφεση προσβάλλει την πρωτόδικη απόφαση ως προς την υπαιτιότητα μπορεί ο εφεσίβλητος να ασκήσει αντέφεση ως προς το κεφάλαιο της αποζημίωσης για υλικές ζημίες, αλλά και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, γιατί στο εκκληθέν κεφάλαιο της υπαιτιότητας περιλαμβάνονται και εκείνα της αποζημιώσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Δεν ισχύει όμως και το αντίστροφο, δηλ. αν εκκαλείται μόνο το κεφάλαιο της αποζημίωσης και της χρηματικής ικανοποίησης μόνον αυτό μεταβιβάζεται στο Εφετείο, όχι δε και το κεφάλαιο της υπαιτιότητας, γιατί το τελευταίο δεν συνέχεται με τα εν λόγω κεφάλαια.

 

 

34)ΕιρΑθ 1/2020

 

Προστασία κύριας κατοικίας - Αίτηση άρθρου 77 ν. 4605/2019 επιλέξιμου από τη πλατφόρμα οφειλέτη που δεν του υποβλήθηκε πρόταση - Παραδεκτό και ορισμένο της αιτήσεως - Παράλειψη υποβολής πρότασης από πιστωτή, χωρίς επίκληση μη επιλεξιμότητας ή μη επιδεκτικότητα ρύθμισης οφειλής -.

 

Διάκριση μεταξύ άρνησης υποβολής πρότασης και παράλειψης. Αποτελέσματα παράλειψης: Σιωπηρή άρνηση συναινετικής ρύθμισης, ανεπιτυχής ολοκλήρωση διαδικασίας που διεξάγεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, μη αμφισβήτηση επιλεξιμότητας από τον πιστωτή, ο τελευταίος συνομολογεί τη σωρευτική συνδρομή των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του ν.4605/2019. Επί μη αμφισβήτησης η προστασία της κύριας κατοικίας είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο το οποίο αποφασίζει αποκλειστικά επί των ειδικότερων όρων της προστασίας αυτής κατά το άρθρο 75 του ν. 4605/2019. Δικαστική ρύθμιση του χρέους. Προσδιορισμός όρων προστασίας: α) ύψος  υποχρεωτικού ανταλλάγματος β) χρονικό διάστημα αποπληρωμής του. Προϋποθέσεις περιορισμού του ποσού και της διάρκειας. Συνεισφορά Δημοσίου. Ο προσδιορισμός του ποσοστού της συνεισφοράς δεν συνιστά ειδικότερο όρο της δικαστικής ρύθμισης υπολογίζεται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασία Κύριας κατοικίας.

 

 

35)ΕιρΚαλλιθέας 29/2020

 

Διεθνής δωσιδικία ελληνικών δικαστηρίων στην περίπτωση χορήγησης άδειας σε γονείς για αποποίηση κληρονομίας για λογαριασμό των τέκνων τους -.

 

Χορήγηση άδειας σε γονείς για αποποίηση κληρονομίας για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους. Εκουσία δικαιοδοσία. Διεθνής δικαιοδοσία βάσει Καν (ΕΚ) 2201/2003. Θεμελίωση τοπικής αρμοδιότητας ενώ αιτούντες γονείς και τα τέκνα τους είναι κάτοικοι εξωτερικού.

 

 

 

36)ΜΠρΠατρών 213/2020

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Υπαιτιότητα - Οπισθοπορεία - Τραυματισμός πεζής -.

 

Τραυματισμός πεζής που οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος κατά την εκτέλεση οπισθοπορεία εισήλθε εντός οδού χωρίς να βεβαιωθεί προηγουμένως ότι μπορούσε να το πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού. Αιτιώδης σύνδεσμος της παραβίασης των οικείων διατάξεων του ΚΟΚ με την πρόκληση του ατυχήματος. Δεν αποδείχθηκε συνυπαιτιότητα της ενάγουσας.

 

 

37)ΜΠρΚοζάνης 204/2020

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Ρύθμιση επικοινωνίας απώτερων ανιόντων (παππούδων) με ανήλικη εγγονή - COVID-19 -.

 

Στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων επιτρεπτώς λαμβάνονται υπόψη ένορκες βεβαιώσεις χωρίς κλήτευση αντιδίκου. Τυπικές σχέσεις παππούδων με το ανήλικο από γεννήσεως ως και την άσκηση της αίτησης, λόγω τεταμμένων σχέσεων με τον αποβιώσαντα πατέρα. Επιτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά αιτούντων προς την μητέρα του ανηλίκου που πιθανολογείται ότι εκφράζεται τόσο παρουσία όσο και εν απουσία της, καθώς αμφισβητούν τον πρωτεύοντα ρόλο της και προκαλούν ένταση και προβληματισμό στην ανήλικη. Δεν πιθανολογήθηκε συμπεριφορά της μητέρας παρεμβατική στον τρόπο επικοινωνίας. Προς διατήρηση του ψυχικού δεσμού και την εμπέδωση του πνεύματος συνεργασίας και εκτίμησης χάριν του ανηλίκου, ρυθμίζει την επικοινωνία των αιτούντων με την εγγονή τους κάθε δεύτερο Σάββατο εκάστου μηνός, στην πόλη κατοικία της ανήλικης και με παρουσία της μητέρας ή άλλου έμπιστου προσώπου της επιλογής της μητέρας, με δυνατότητα παρουσίας σε εορταστικές εκδηλώσεις και τηλεφωνικής επικοινωνίας δύο φορές την εβδομάδα. Δικαίωμα άρνησης της επικοινωνίας από την μητέρα κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19 και αντικατάσταση αυτής με οπτικοακουστικά μηχανικά μέσα. Απορρίπτει αίτημα απειλής χρηματικής ποινής ως ουσία αβάσιμο, αφενός διότι το Δικαστήριο έχει διακριτική προς τούτο ευχέρεια, και αφετέρου διότι η καθ’ ης μητέρα δεν απαγόρευσε την επικοινωνία και συμμορφώθηκε με προσωρινή διαταγή.

 

 

38)ΜΠρΠατρών 206/2020

 

Αδικοπραξία - Κινητή τηλεφωνία - Μηνύματα που χρεώνονται κατά τη λήψη τους - Παράνομη χρέωση σε αριθμό κινητού τηλεφώνου με λήψη sms - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ένσταση συνυπαιτιότητας -.

 

Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Μηνύματα που χρεώνονται κατά τη λήψη τους. Αδικοπραξία που συνίσταται σε παράνομες χρεώσεις σε τηλεφωνική σύνδεση με αποστολή μηνυμάτων μέσω πενταψήφιων αριθμών στο κινητό τηλέφωνο του ενάγοντος χωρίς τη συναίνεσή του. Μη λήψη επαρκών μέτρων προστασίας του ενάγοντος ως μέσου καταναλωτή από την ακούσια χρέωση των λογαριασμών του με μηνύματα και υπηρεσίες ΥΠΠ για τις οποίες δεν είχε εν γνώσει του συμφωνήσει. Απόρριψη ένστασης συνυπαιτιότητας. Αποζημίωση. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη που υπέστη ο ενάγων.

 

 

39)ΠΠρΠατρών 23/2020

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Παρένθετη μητρότητα -.

 

Αίτηση για χορήγηση άδειας για μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την τελευταία, προκειμένου  αυτή να γεννήσει το τέκνο που η αιτούσα και ο σύζυγός της επιθυμούν να αποκτήσουν. Έγγραφη δίχως αντάλλαγμα συμφωνία μεταξύ της αιτούσας και της μέλλουσας κυοφόρου. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Επίδοση αιτήσεως στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διαπίστωση της συνδρομής όλων των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων.

 

 

40)ΜΠρΠατρών 136/2020

 

Αγωγή διαζυγίου - Επίκληση δύο βάσεων - Ισχυρός κλονισμός λόγω υπερδιετούς διάστασης -.

 

Σε περίπτωση επίκλησης εκ μέρους του ενάγοντος συζύγου δύο βάσεων του άρθρου 1439 ΑΚ, δυνάμει των οποίων αιτείται τη λύση του γάμου του και συγκεκριμένα, λόγω ισχυρού κλονισμού από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου συζύγου, αλλά και λόγω ισχυρού κλονισμού, που τεκμαίρεται, λόγω διετούς διάστασής τους και ανεξάρτητα αν υπάρχει απλή σώρευση ή επικουρική, το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να λάβει υπόψη τη σειρά προτεραιότητας, που υποδεικνύει ο ενάγων, αλλά μπορεί να ερευνήσει πρώτα τη βάση της διετούς διάστασης, ακόμη και αν υποβάλλεται επικουρικά, και μόνον, αν αυτή δεν αποδεικνύεται, να προχωρήσει στην έρευνα της κύριας βάσης. Λύση γάμου λόγω υπερδιετούς διαστάσεως των συζύγων.

 

41)ΤρΔΠρ (Συμβ) Λιβαδειάς 14/2021

 

Μέτρα κατά της διασποράς του COVID-19 - Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Αναστολή εκτέλεσης -.

 

Επιβολή προστίμου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος στο πλαίσιο μέτρων κατά της διασποράς του COVID-19. Βάσιμη αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής που έχει ασκηθεί. Η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης και η σφράγιση του επίδικου καταστήματος καθώς και η άμεση καταβολή του καθορισθέντος ποσού του προστίμου θα προκαλέσει στην αιτούσα ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη.

 

42)ΜονΕφΠατρών 153/2021

 

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων - Αστική ευθύνη δημοσίου - Καταγγελία σύμβασης έργου -.

 

Ακόμη και όταν επιδιώκεται αποζημίωση για παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αλλά η φερόμενη ως παράνομη ενέργεια, πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο εννόμου σχέσεως του ιδιωτικού δικαίου ή συνδέεται με τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου ήταν ΟΤΑ ή του ΝΠΔΔ συντελέστηκε εντός του πλαισίου ή έχει ως υπόβαθρο τέτοια σύμβαση, όπως μια σύμβαση έργου, η ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας και καταβολής χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης θεμελιώνεται στα άρθρα 104 και 105 ΕισΝΑΚ και οι εντεύθεν διαφορές υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για την επίδικη αγωγή καθόσον η προβαλλόμενη αντισυμβατική ενέργεια του εναγόμενου ΝΠΔΔ συντελέσθηκε λόγω καταρτισθείσας σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου. Κρίθηκε ότι ενώ δεν συνέτρεχε σπουδαίος λόγος για καταγγελία της σύμβασης έργου το εναγόμενο ΝΠΔΔ κατήγγειλε τη σύμβαση πριν από την αποπεράτωση του συμφωνηθέντος έργου. Το εναγόμενο ΝΠΔΔ οφείλει στους ενάγοντες τη συμφωνημένη αμοιβή τους.

43)ΜΠρΑθ 27/2021

Αναγνώριση σχέσης έμμισθης εντολής, δικηγόρου εργαζόμενου σε νομική υπηρεσία Τράπεζας, αμειβόμενου μηνιαίως με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

 

44)ΜονΕφΠατρών 140/2021

 

Σύμβαση συμψηφισμού απαιτήσεων - Κατάθεση σε κοινό λογαριασμό - Απαιτήσεις τράπεζας κατά καταθέτη - Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος -.

 

Σύμβαση συμψηφισμού. Είναι δυνατόν να αφορά και σε απαιτήσεις μέλλουσες, με αποτέλεσμα να επέρχεται αυτοδικαίως η λόγω συμψηφισμού απόσβεση, ευθύς ως γεννηθούν και συνυπάρξουν αμοιβαίες απαιτήσεις μεταξύ των μερών. Σε περίπτωση χρηματικής κατάθεσης στο όνομα δύο ή περισσότερων προσώπων ή στο όνομα του ίδιου του καταθέτη και τρίτου ή τρίτων σε κοινό λογαριασμό παράγεται μεταξύ των καταθετών ή του καταθέτη και τρίτου αφ’ ενός, και του δέκτη της κατάθεσης νομικού προσώπου αφετέρου, ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή. Καθένας από αυτούς γίνεται δικαιούχος των χρημάτων που κατατέθηκαν και δύναται να τα χρησιμοποιεί χωρίς τη σύμπραξη των λοιπών. Αμάχητο τεκμήριο ότι η κατάθεση ανήκει σε όλους τους δικαιούχους κατά ίσα μέρη. Η τράπεζα δεν διαθέτει δικαίωμα κατασχέσεως απαιτήσεώς της στα ίδια της τα χέρια. Διαθέτει μόνο δικαιώματα συμψηφισμού ή επισχέσεως προκειμένου να ικανοποιήσει αναγκαστικά απαίτησή της κατά του δανειστή της καταθέτη, συνδικαιούχου σε κοινό καταθετικό λογαριασμό. Απόσβεση με συμψηφισμό. Ο εκ μέρους της οφειλέτριας τράπεζας γενόμενος συμψηφισμός με ανταπαίτησή της κατά του ενός συνδικαιούχου επιφέρει απόσβεση της απαίτησης και ως προς τους εις ολόκληρον από τον κοινό λογαριασμό υπόλοιπους δανειστές συνδικαιούχους, ως προς το ποσό που συμψηφίσθηκε έστω και αν αυτό καλύπτει το σύνολο της κατάθεσης. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.

 

45)ΜΠρΣπάρτης 75/2021

 

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης - Αξίωση προς αποζημίωση - Αυθαίρετη κατασκευή - Παραγραφή απαιτήσεως από αδικοπραξία - Νόμιμος τόκος -.

 

Αυθαίρετη κατασκευή σε ακίνητο κατά προσβολή του δικαιώματος της κυριότητας του εν λόγω ακινήτου. Αγωγή με την οποία ζητείται η αναγνώριση των δικαιωμάτων των εναγόντων επί του ακινήτου, απόδοση ωφελημάτων, χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, κόστος τακτοποίησης αυθαίρετης κατασκευής. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης. Το εφετείο αποκτά εξουσία να εξετάσει όλους τους ισχυρισμούς που υποβάλλονται τόσο από τη μία πλευρά όσο και από την άλλη, και παρά το ότι ο ενάγων, ως εκκαλών, παραπονείται για το ότι η αγωγή απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη, το εφετείο έχει την εξουσία να κρίνει ακόμη και με αυτεπάγγελτη έρευνα ότι η αγωγή είναι μη νόμιμη, αόριστη ή απαράδεκτη. Δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση των αιτιολογιών της εκκαλούμενης απόφασης. Ενεργοποίηση αξίωσης προς αποζημίωση. Σε περίπτωση έλλειψης της διαδικαστικής προϋπόθεσης της ικανότητας παράστασης στο δικαστήριο, όπως στην περίπτωση του διαδικαστικώς συμπαραστατουμένου, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να αναβάλει την πρόοδο της δίκης και να τάξει προθεσμία για τη συμπλήρωση της εν λόγω έλλειψης. Πενταετής παραγραφή της απαίτησης από αδικοπραξία. Προϋπόθεση για την έναρξη της πενταετούς παραγραφής της αξίωσης από αδικοπραξία είναι η γνώση από τον παθόντα τόσο της ζημίας όσο και του υπαιτίου προς αποζημίωση. Στοιχεία ορισμένου σχετικής ένστασης. Αύξηση τόκου επιδικίας. Ο νόμιμος τόκος μετά την επίδοση της αγωγής είναι πλέον ο αυξημένος τόκος επιδικίας. Ο περιορισμός του καταψηφιστικού αιτήματος της αγωγής σε αναγνωριστικό δεν συνιστά λόγο για την κατ’ εξαίρεση επιδίκαση του τόκου υπερημερίας, ο οποίος πρέπει να επιδικάζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο οφειλέτης χρηματικής απαίτησης ευλόγως αντιδικεί.

 

46)ΤρΔΕφΘεσ 204/2021

 

Ευθύνη Δημοσίου ή ΝΠΔΔ για αποζημίωση κατ’ άρθρο 105 ΕισΝ ΑΚ από παράνομες πράξεις των οργάνων τους. Προϋποθέσεις ευθύνης. Ευθύνη και από υλικές πράξεις εφόσον συνάπτονται με την λειτουργία της υπηρεσίας ιδίως όταν παραλείπονται τα ιδιαίτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις βάσει ειδικής νομοθεσίας, κοινής πείρας και αρχών καλής πίστης. Ψυχική οδύνη συνεπεία θανατώσεως προσώπου. Ευθύνη ΟΤΑ για συντήρηση επίβλεψη και χρήση των χώρων που έχουν φυτεύει δένδρα. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του εναγομένου Δημοσίου ή ΝΠΔΔ συνιστάμενοι στην άρνηση της βάσης της αγωγής, προβάλλονται παραδεκτώς με τις απόψεις και όχι το πρώτον με το υπόμνημα. Ένορκες βεβαιώσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο πολιτικής δίκης δεν λαμβάνονται υπόψη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων καθώς δεν ελήφθησαν σύμφωνα με τον ΚΔΔ.  Ευθύνη εναγόμενου Δήμου για πράξεις και παραλείψεις άτυπου συνεργείου κλάδευσης με σύμφωνη γνώμη Δημάρχου το οποίο παρέλειψε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή πτώσης κλαδιού, η οποία επέφερε τον θανάσιμο τραυματισμού του δικαιοπαρόχου των εκκαλούντων. Σφάλμα εκκαλουμένης. Δεκτή κατ’ ουσίαν η έφεση.

 

 47)ΜΠρΑθ 1028/2021

 

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας (ΑΠΑ3) -.

 

Από τους όρους του Παραρτήματος Β΄ του ασφαλιστηρίου, προκύπτει ότι η ασφαλιστική εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να απαλλάσσει την ασφαλισμένη της από τα ασφάλιστρα, σε περίπτωση είτε επελεύσεως  διαρκούς ολικής ανικανότητος είτε εκδηλώσεως οποιασδήποτε  διαλαμβανομένης στον κατάλογο του ως άνω παραρτήματος «σοβαρής ασθενείας». Σε περίπτωση όμως είτε άρσεως της διαρκούς ολικής ανικανότητος είτε ιάσεως της ως άνω «σοβαρής ασθενείας», γεγονός το οποίο ο ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος και εν προκειμένω η ασφαλιστική εταιρία βαρύνεται σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, ακόμη και σε περίπτωση «ιάσεως σοβαρής ασθενείας» με την εκπλήρωση της παροχής της, ήτοι την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως και το έτερο μέρος απαλλάσσεται στο  διηνεκές από την υποχρέωση εκπληρώσεως της αντιπαροχής του, ήτοι την καταβολή του προβλεπομένου ασφαλίστρου, δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλομένων συμβατικών παροχών του αντισυμβαλλομένου μέρους, δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθώς αντίκειται στο σκοπό της ερμηνευόμενης συμβάσεως και στις αρχές που θέτουν τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ.

 

48)ΕιρΑθ 99/2021

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Ενστάσεις -.

 

Απόρριψη α) ενστάσεως αοριστίας, β) ενστάσεως καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, γ) ενστάσεως μη μόνιμης αδυναμίας πληρωμής και δ) ενστάσεως δόλιας αδυναμίας πληρωμής. Οι αιτούντες προέβησαν στην λήψη δανείων έχοντας τη πεποίθηση ότι θα αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Διαγραφή οφειλών σε ποσοστό περίπου 60%. Μηδενικές καταβολές στο πλαίσιο της προσωρινής ρύθμισης. Εξαίρεση από την εκποίηση της πρώτης κατοικίας. Εκποίηση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην επαρχία.

 

49)ΜΠρΑθ 1422/2021

 

Τράπεζες - Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) - Προστασία καταναλωτών - Αδικοπρακτική ευθύνη -.

 

Ευθύνη τραπεζών από επενδυτικές υπηρεσίες. Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αν δεν εφιστούν εγγράφως την προσοχή του επενδυτή τους στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών επιλογών του, ή αν δεν ενημερώνουν με απολύτως σαφή τρόπο τον επενδυτή ως προς τις αποδόσεις των προτεινομένων προς επένδυση τίτλων. Η παράβαση των οικείων διατάξεων συνιστά παρανομία κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 914 ΑΚ και υποχρεώνει την παρανομούσα τράπεζα σε αποζημίωση. Τούτο ισχύει ιδίως για τα λεγόμενα ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds). Παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας μέσω των προστηθέντων υπαλλήλων της. Παράβαση των οικείων διατάξεων του ν. 3606/2007, της απόφασης 1/452/1/11/2007 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του νόμου περί προστασίας καταναλωτών και των οικείων διατάξεων του ΑΚ. Οι προστηθέντες της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρίας τραπεζικοί υπάλληλοι δολίως προκάλεσαν στους επενδυτές την απόφαση να επενδύσουν το εις χρήμα κεφάλαιό τους σε επενδυτικά προϊόντα, παριστώντας σε αυτούς ψευδώς ότι αυτά αποτελούν ασφαλή για το κεφάλαιό τους επενδυτική επιλογή ενώ σαφώς γνώριζαν ότι αυτό δεν ισχύει και περαιτέρω επιμελώς αποσιώπησαν τους κινδύνους των συγκεκριμένων επενδυτικών προϊόντων.

 

50)ΠΠρΑθ 124/2021

 

Επικοινωνία τέκνου - Παραβίαση - Προσωπικότητα - Αρση προσβολής -.

 

Το δικαίωμα της προσωπικότητας αποτελεί πλέγμα αγαθών, που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου, εκφάνσεις του οποίου συνιστούν, μεταξύ άλλων, ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου και η ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, που αναφέρεται και στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Παράνομη είναι η προσβολή της προσωπικότητας, που γίνεται χωρίς δικαίωμα ή κατ’ ενάσκηση δικαιώματος, που είναι μικρότερης σπουδαιότητας ή ασκείται υπό περιστάσεις, που καθιστούν την άσκησή του καταχρηστική. Το δικαίωμα επικοινωνίας γονέα τέκνου, που ασκείται σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της έγγαμης συμβίωσης, απορρέει από το φυσικό δεσμό αίματός τους ως αμοιβαία έκφραση αισθημάτων αγάπης, συμπάθειας, ενδιαφέροντος και στοργής. Αδικαιολόγητη παρεμπόδιση της επικοινωνίας συνιστά καταχρηστική άσκηση της γονικής μέριμνας. Ο ασκών τη γονική μέριμνα υποχρεούται να απέχει από κάθε ενέργεια, που ενδέχεται άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσει στην παρεμπόδισή της, η οποία μπορεί κατά περίπτωση να εκτιμηθεί και ως προσβολή της προσωπικότητας του γονέα. Διαπίστωση 22 παραβιάσεων της επικοινωνίας πατέρα με τέκνο τριών ετών. Η αποξένωση του πατέρα από το τέκνο συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς του και η ηθική βλάβη, που του έχει προκληθεί, συνισταμένη στην πίκρα, απογοήτευση, στενοχώρια και ακύρωση του πατρικού ρόλου, δεν μπορεί να αποκατασταθεί με καταβολή χρηματικού ποσού. Υποχρεώνεται η εναγομένη μητέρα να άρει την προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος και να την παραλείπει στο μέλλον, ήτοι να επιτρέπει ανεμπόδιστα, αλλά και να διευκολύνει την επικοινωνία του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο. Κηρύσσεται η απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

 

51)ΣτΕ 167/2021

 

Περιοχή προστασίας της Φύσης - Κυπαρισσιακός Κόλπος - Αίτηση ακύρωσης -.

 

Νομιμότητα Π.Δ. για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Απόρριψη αίτησης ακύρωσης προεδρικού διατάγματος με το οποίο χαρακτηρίζεται ο Κυπαρισσιακός Κόλπος και η ευρύτερη περιοχή του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης». Καθορισμός χρήσεων γης.

 

 

52)ΜονΠρΠατρών 26/2021

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Αποκλειστική υπαιτιότητα - Επαναφορά των πραγμάτων στην προ της εκτέλεσης κατάσταση -.

 

Τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε από αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Απόρριψη ένστασης συνυπαιτιότητας. Επαναφορά των πραγμάτων στην προ της εκτέλεσης κατάσταση μετά την αποδοχή ανακοπής. Αν η επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση συνίσταται στην απόδοση χρημάτων, το ποσό αποδίδεται με αίτηση του δικαιούχου με τόκους από το χρόνο επίδοσης στον αντίδικο του δικαιουμένου σε επαναφορά της απόφασης που ανατρέπει την απόφαση που εκτελέσθηκε, διότι μέχρι την έκδοση της απόφασης κατέχει τα δοθέντα με βάση την απόφαση ως νόμιμο τίτλο, περιέχεται δε σε υπερημερία ως προς την απόδοση του ποσού με την γνώση της ανατροπής.

 

53)ΜΠρΠειρ 2/2021

 

Διαδικασία περιουσιακών διαφορών - Αναγκαστική εκτέλεση - Ανακοπή - Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, δυνάμει της οποία η καθής η ανακοπή προβαίνει σε εμφανή περιορισμό του ποσού της απαίτησης για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται σε τι αφορά ο εν λόγω περιορισμός, προκειμένου να καθίσταται σαφές για ποια ακριβώς κονδύλια διενεργείται έκτοτε η εκτέλεση -.

 

Η κατάσχεση δεν πάσχει, επειδή αυτή επιβλήθηκε για ποσό μικρότερο από το πράγματι οφειλόμενο λόγω περιορισμού της απαίτησης, εφόσον βεβαίως ο περιορισμός είναι ορισμένος και δεν επιφέρει μετάπτωση της παροχής σε ανεκκαθάριστη, αφού, όπως προκύπτει από τα άρθρα 904, 915, 916 και 924 του ΚΠολΔ, ακυρότητα δεν υπάρχει και αν ακόμα η κατάσχεση έχει επιβληθεί για ποσό μεγαλύτερο του πράγματι, πλην όμως θα πρέπει να γίνεται, αφενός μεν ειδική αναφορά σε συγκεκριμένα κονδύλια για τα οποία αυτή επισπεύδεται έκτοτε και αφετέρου ρητή επιφύλαξη για το υπόλοιπο μέρος της απαίτησης. Η απαίτηση για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύστηκε η αναγκαστική εκτέλεση συντίθετο από κεφάλαιο και έξοδα, εντόκως, με διαφοροποίηση του ποσού και της χρονικής αφετηρίας του ποσού των τόκων, ανά είδος. Κατά συνέπεια, με τον ακόλουθο περιορισμό της απαίτησης στην ανακοπτόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, χωρίς να προσδιορίζονται σε τι συνίσταται επακριβώς ο εν λόγω περιορισμός, ήτοι τα ακριβή κονδύλια για τα οποία επισπεύδεται η εκτέλεση, καθιστά άκυρη την κατασχετήρια έκθεση λόγω έλλειψης στην ουσία της προϋπόθεσης του εκκαθαρισμένου της απαίτησης. Εν όψει τούτων, αναγκαία, προϋπόθεση της εγκυρότητας της αναγκαστικής εκτέλεσης, και σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 904, 915 και 916 του ΚΠολΔ είναι ο πλήρης προσδιορισμός στον ίδιο τον εκτελεστό τίτλο της εκτάσεως, του είδους και του περιεχομένου της αξιώσεως που ενσωματώνει, γεγονός το οποίο εν προκειμένω η επισπεύδουσα καθ’ ής παραβλέπει, με συνέπεια ο περιορισμός αυτός να καθίσταται αόριστος, επιφέροντας στην ουσία την μετάπτωση της παροχής σε ανεκκαθάριστη και συνακόλουθα την ακυρότητα της Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης.

 

54)ΜονΕφΠατρών 29/2021

 

Ερημοδικία εκκαλούντος - Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω COVID-19 -.

 

Ερημοδικία εκκαλούντος σε έφεση που ασκείται επί απορρίψεως ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. Ματαίωση συζήτησης λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Επαναφορά αυτεπαγγέλτως με εγγραφή στο πινάκιο. Ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και δεν απαιτείται κλήτευση του εκκαλούντος. Ερημοδικία εκκαλούντος. Απόρριψη της αγωγής κατ’ ουσίαν.

 

55)ΑΠ 887/2020

Βιασμός - Γενετήσιες πράξεις με ανήλικο - Εκκρεμοδικία - Αποδεικτικά μέσα - Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα -.

 

Μεταξύ του εγκλήματος του βιασμού και του εγκλήματος των γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους, υπάρχει αληθής κατ' ιδέαν συρροή και όχι φαινομένη συρροή, αφού με την τέλεση των εγκλημάτων αυτών προσβάλλονται διαφορετικά έννομα αγαθά που προστατεύονται από διαφορετικές διατάξεις. Η εκκρεμοδικία εξαντλείται στην αξιόποινη πράξη, για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη και δεν κωλύεται νέα ποινική δίωξη για την άλλη πράξη, που συρρέει κατ' ιδέα με την πρώτη και δεν έχει κριθεί. Είναι ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για το έγκλημα της τέλεσης γενετήσιων πράξεων με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 14 έτη, κατ' εξακολούθηση. Δεν αναιρεί την αξιοπιστία του παθόντος το γεγονός ότι δεν ενημέρωσε νωρίτερα κάποιοι πρόσωπο, δεδομένης της ντροπής που αισθανόταν, συναίσθημα σύνηθες στα θύματα τέτοιων πράξεων.

 

56)ΕιρΑθ 2405/2020

 

Δεκτή η αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από παράνομη προσβολή της προσωπικότητας του δανειολήπτη εξαιτίας της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς της Τράπεζας. Παραβίαση από την Τράπεζα δια των προστηθέντων οργάνων της, των γενικής φύσεως υποχρεώσεων  πρόνοιας και προστασίας του πελάτη της, με το χαρακτηρισμό συνεπών δανειοληπτών ως "μη συνεργάσιμων δανειοληπτών". Η εναγομένη, που δεν είναι μια απλή επιχείρηση, αλλά επιτελεί σημαντική λειτουργία στον χρηματοπιστωτικό τομέα, λόγω της θέσης της είχε υποχρέωση να διαπραγματευθεί με τους ενάγοντες – σημαντικούς πελάτες της μέχρι τότε, να λάβει υπόψιν τις προτάσεις τους καθώς και την οικονομική τους δυνατότητα κατά την στιγμή της διαπραγμάτευσης και να παρέχει σ’ αυτούς την προσφορότερη οικονομική λύση εξυπηρετώντας την ίδια αλλά και τους πελάτες της με ευελιξία, συνέπεια στο ρόλο της και ασφάλεια των αμοιβαίων συμφερόντων τους. Η ως άνω υποχρέωση της εναγομένης τράπεζας στηρίζεται στην συναγόμενη από τα άρθρα 281 και 288 ΑΚ αρχή της καλής πίστης, που επιβάλλει στα εντεταλμένα όργανα αυτής την ενδεδειγμένη θετική ενέργεια προς αποτροπή ζημίας του πελάτη της (εναγόντων) ακόμη δε και στην ευθύνη της ως παρέχουσας υπηρεσίες κατά το άρθρο 8 Ν. 2251/1994. Επιπλέον, λόγω και του χαρακτηρισμού των εναγόντων ως μη συνεργάσιμου δανειολήπτη, χωρίς να συντρέχουν εν προκειμένω οι όροι χαρακτηρισμού αυτού, οι ενάγοντες υπέστησαν προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητάς τους, που συνιστά και θεμελιώνει και το στοιχείο του παρανόμου της αδικοπρακτικής ευθύνης (914 ΑΚ), αφού οι τελευταίοι εμφανίζονταν ως αφερέγγυα πρόσωπα ενώ η μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των δανείων τους, λόγω των προτεινόμενων όρων εκ μέρους της εναγομένης είχαν ως συνέπεια να καταστούν ληξιπρόθεσμες οι οφειλές αυτών με τις συνεπακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις. Από τα παραπάνω συνεπώς προκύπτει ότι οι ενάγοντες έχουν κατά της εναγομένης αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστησαν, θεμελιούμενη στην ως άνω καταφαθείσα αδικοπρακτική ευθύνη της εναγομένης από τις υπαίτιες ενέργειες των προστηθέντων υπαλλήλων της, στην παράνομη προσβολή του δικαιώματος της προσωπικότητας των εναγόντων, αλλά και στην ευθύνη της τράπεζας από την ζημία, που προκάλεσε σ’ αυτούς ως παρέχουσας υπηρεσίες. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

 

57)ΕιρΑθ 3/2021

 

Προστασία κύριας κατοικίας - Τήρηση προδικασίας υποβολής αιτήσεως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα - Επιλεξιμότητα οφειλέτη και επιδεκτικότητα οφειλής -.

 

Παράλειψη υποβολής πρότασης από πιστωτή, δίχως αμφισβήτηση επιλεξιμότητας και επιδεκτικότητας. Δεκτή η αίτηση. Εξαίρεση από την αναγκαστική ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Ορισμός δόσεων ποσού 244,12 ευρώ. Καταδίκη της καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος.

 

58)ΜονΕφΠατρών 30/2021

 

Ερημοδικία εκκαλούντος - Ειδική διαδικασία διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές - Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω COVID-19 -.

 

Ερημοδικία εκκαλούντος σε έφεση που εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Ματαίωση συζήτησης λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Επαναφορά αυτεπαγγέλτως με εγγραφή στο πινάκιο. Ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων και δεν απαιτείται κλήτευση του εκκαλούντος. Ερημοδικία εκκαλούντος. Απόρριψη της αγωγής κατ’ ουσίαν.

 

59)ΕιρΑθ 200/2021

 

Σύμβαση ασφαλίσεως - Δηλώσεις ασφαλισμένου κατά την κατάρτιση - Καταγγελία από τον ασφαλιστή -.

 

Για την αζήμια καταγγελία εκ μέρους του ασφαλιστή της σύμβασης ασφάλισης ζωής ή ασθενειών απαιτείται γνώση (δόλος) του ασφαλισμένου για συγκεκριμένο γεγονός που απέκρυψε από τον ασφαλιστή κατά την κατάρτιση της σύμβασης, χωρίς να αρκεί αμέλεια στην απόκρυψη αυτήν. Δεν δίνει οποιαδήποτε απόκρυψη στον ασφαλιστή το ως άνω δικαίωμα, αλλά μόνον εκείνο που θα είναι δυνατό να οδηγήσει σε μη κατάρτιση της σύμβασης ασφάλισης ή σε κατάρτιση με διαφορετικούς όρους. Ο ασφαλιστής που πληροφορήθηκε μετά την επέλευση του κινδύνου τη δόλια απόκρυψη των ουσιωδών περιστατικών απαλλάσσεται αμέσως από την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίσματος, αρκεί να επικαλεστεί ότι θα είχε προβεί σε καταγγελία αν είχε λάβει γνώση της παράβασης πριν την επέλευση του κινδύνου και κατ’ ένσταση, ως εναγόμενος για την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης. Δυνατότητα του ασφαλιστή να προβάλει κατ’ ένσταση ότι ο ασφαλισμένος παραβίασε με πρόθεση την προσυμβατική του υποχρέωση για αληθή περιγραφή των αντικειμενικά ουσιωδών στοιχείων-περιστατικών του κινδύνου, συνεπεία της οποίας απαλλάσσεται της υποχρέωσής του για την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

 

60)ΜΠρ (ΑσφΜ) Αθ 240/2021

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Συντηρητική κατάσχεση - Αοριστία αίτησης -.

 

Στοιχεία ορισμένου αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. Επείγουσα περίπτωση ή επικείμενος κίνδυνος. Μόνη η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθ' ού δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης ή της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης. Αοριστία αίτησης με την οποία ζητείται να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής περιουσίας της καθ’ ής προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναφερόμενη στην αίτηση απαίτηση. Η αιτούσα δεν επικαλείται συγκεκριμένα περιστατικά επικείμενου κινδύνου που να δικαιολογεί το ζητούμενο ασφαλιστικό μέτρο. Δεν ισχυρίζεται ότι η καθ’ ης η αίτηση, με σκοπό να ματαιώσει την ικανοποίηση της κατά αυτής απαιτήσεώς της ή με σκοπό να ικανοποιήσει ενδεχομένως απαιτήσεις τρίτων κατά αυτής, προτίθεται να προβεί σε άμεση εκποίηση και ρευστοποίηση της περιουσίας της, ότι επίκειται δηλαδή προσεχής αποξένωση από τα κατασχετά στοιχεία της περιουσίας της, ούτε ότι έχει συγκεκριμένες οφειλές προς συγκεκριμένους δανειστές της, αρκούμενη σε μία γενική αναφορά ύπαρξης επικείμενου κινδύνου χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία.

 

 

61)ΜΠρΑθ 1927/2021

 

Διατροφή ανήλικου τέκνου. Δεκτή η ένσταση για συνεισφορά της μητέρας στη διατροφή του ανήλικου τέκνου. Μη συνεκτίμηση της αξίας του δικαιώματος της ψιλής κυριότητας της ενάγουσας επί ακινήτου για τον υπολογισμό των οικονομικών της δυνατοτήτων, αν και προτάθηκε προφορικά και με τις προτάσεις. Μη νόμιμο το αίτημα για χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση του πατέρα σε περίπτωση μη συμμορφώσεως με την απόφαση. Δεκτή εν μέρει η αγωγή. Μηνιαία διατροφή ποσού 280,00 ευρώ για ανήλικο τέκνο ηλικίας δέκα ετών. Επιδίκαση δικαστικών εξόδων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, λόγω νομικής βοήθειας που χορηγήθηκε στην ενάγουσα.

 

62)ΜΠρΑθ 93/2021

 

Ακύρωση κατασχετήριας έκθεσης και πλειστηριασμού -.

 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο Αύγουστος δεν υπολογίζεται στο υποχρεωτικό 7μηνο, που πρέπει να διατρέξει από την περάτωση της κατάσχεσης έως και τη διενέργεια του αναγκαστικού ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η Τράπεζα προσδιόρισε τον πλειστηριασμό στις 03.03.2021, μετά εφτά (7) μήνες και έντεκα ημέρες από την περάτωση της κατάσχεσης, που έλαβε χώρα στις 20.07.2020. Πλην όμως, στον υπολογισμό του επταμήνου, συμπεριέλαβε και το χρονικό διάστημα από 1-31 Αυγούστου, κατά παράβαση της διάταξης του αρ. 940Α, 998 παρ. 2, 954 παρ. 2 στοιχ. ε΄ ΚΠοΛΔ, διότι η επτάμηνη προθεσμία αναστέλλεται από 1η έως 31 Αυγούστου (ανάλογη εφαρμογή αρ. 147 παρ.2 ΚΠολΔ). Ακυρώνεται η κατασχετήρια έκθεση.

 

63)ΕιρΑθ 454/2021

 

Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως ως προς το όνομα -.

 

Διορθώνεται από το αρχικό στο χριστιανικό όνομα με το οποίο βαφτίστηκε και λόγω απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, προς αποφυγή σύγχυσης για τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας της αιτούσας.

 

 

64)ΔΕφΑθ 898/2021

 

ΕΦΚΑ - Περικοπές συντάξεων - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

Είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων που έχουν ως έρεισμα τις διατάξεις των ν. 4051/2012 και 4093/2012. Αντιθέτως, είναι συνταγματικές οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. β’ του ν. 4837/2016. Οι τελευταίες ρυθμίσεις έχουν κριθεί συνταγματικώς θεμιτές και σύμφωνες με την ΕΣΔΑ.

 

65)ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 898/2021

 

Προσωρινή επιμέλεια και διατροφή ανήλικου τέκνου - Ρωμαιοκαθολικός γάμος που τελέστηκε στο εξωτερικό -.

 

Διάσπαση έγγαμης συμβίωσης και αποχώρηση του καθ’ ου πατέρα από την οικογενειακή στέγη. Στενή σύνδεση μεταξύ της αιτούσας μητέρας και του ανήλικου τέκνου, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας του ανήλικου τέκνου στην αιτούσα μητέρα και επιδίκαση προσωρινής διατροφής, ποσού 600,00 ευρώ για το ανήλικο τέκνο, ηλικίας δώδεκα ετών, που πάσχει από αυτισμό και ινσουλινοεξαρτώμενο σακχαρώδη διαβήτη. Ανασφάλιστο ανήλικο τέκνο και ιατρικά - φαρμακευτικά έξοδα. Συνεκτίμηση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων του ανήλικου τέκνου στον υπολογισμό της προσωρινής μηνιαίας διατροφής. Δεκτή εν μέρει η αίτηση. Καταδίκη του καθ’ ου ως προς τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας.

 

66)ΤρΔΠρΠύργου 159/2021

 

Ιατρική ευθύνη - Θάνατος νεογνού - Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις -.

 

Ευθύνη ιατρών σε αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη ασθενής του από κάθε αμέλεια αυτού, ακόμη και ελαφρά αν κατά την εκτέλεση των ιατρικών του καθηκόντων παρέβη την υποχρέωσή του να ενεργήσει σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή αυτήν που αναμένεται από τον μέσο εκπρόσωπο του κύκλου του. Ευθύνη και για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης. Ευθύνη ν.π. (νοσοκομείου). Ευθύνη προστήσαντος. Χρήση «βεντούζας» σε τοκετό. Βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις συνεπεία των οποίων κατέληξε νεογνό. Ο εναγόμενος ιατρός στον επίδικο τοκετό ενήργησε σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης επιδεικνύοντας τη δέουσα επιμέλεια, δηλαδή αυτήν που αναμένεται από τον μέσο εκπρόσωπο του κύκλου του. Δεν στοιχειοθετήθηκε ευθύνη του εναγομένου νπδδ προς χρηματική ικανοποίηση των εναγόντων. Απόρριψη της αγωγής.

 

67)ΜονΕφΠατρών 243/2021

 

Τραυματισμός σε πίστα «καρτ» - Υπαιτιότητα -.

 

Τραυματισμός που έλαβε χώρα σε χώρο εκδηλώσεων αθλητικού σωματείου σε πίστα προορισμένη για ψυχαγωγία με βενζινοκίνητα αυτοκινητίδια ανοιχτού τύπου (καρτ), η οποία λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Αποκλειστική υπαιτιότητα του αθλητικού σωματείου και του προστηθέντος αυτού διευθυντή-υπευθύνου λειτουργίας της πίστας. Δεν αποδείχθηκαν στοιχεία που να θεμελιώνουν συνυπαιτιότητα του ενάγοντα.

 

 68)ΣτΕ 549/2021

 

Απαγόρευση πώλησης ιδιωτικών νήσων - Αρχαιολογικές ζώνες - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία οι αρχαιολογικές ζώνες δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιοπραξιών. Συνταγματικότητα της διατάξεως που απαγορεύει την πώληση ιδιωτικών νήσων οι οποίες χαρακτηρίζονται αρχαιολογικές ζώνες. Δεν αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1, 17 και 25 παρ. 1 Συντ. και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Απόρριψη αιτήσεως χορηγήσεως αγοράς ιδιωτικής νήσου.

 

69)ΤρΔΠρΑθ 6816/2021

 

Αστική ευθύνη δημοσίου - Θάνατος κατά τη διάρκειας πλημμύρας - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -.

 

Δεκτή αγωγή με την οποία ζητούνται ποσά ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που προκλήθηκε στους ενάγοντες από τον θάνατο του υιού και εγγονού τους, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια πλημμύρας, από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων των εναγομένων, ήτοι της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Δημοσίου. Μη εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων και έργων ορεινής υδρονομίας. Αν τα εν λόγω έργα είχαν λάβει χώρα θα είχαν κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων αποφευχθεί οι ιδιαιτέρως επιζήμιες συνέπειες της πλημμύρας. Προσδιορισμός των ποσών της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης.

 

70)ΤρΔΕφΘεσ 204/2021

 

Αστική ευθύνη δημοσίου - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Παραλείψεις ΟΤΑ - Θάνατος από πτώση δένδρων ή κλαδιών -.

 

Βάσιμη αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης των εναγόντων από τον θανάσιμο τραυματισμό συγγενούς τους που επήλθε από πτώση κλαδιών δένδρου που οφειλόταν σε παραλείψεις ΟΤΑ. Επιβάλλεται στους ΟΤΑ ρητή υποχρέωση να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια και να λαμβάνουν προληπτικά όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν την πτώση των δένδρων ή κλαδιών τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη κίνηση των πεζών και των οχημάτων. Αποζημιωτική ευθύνη ΟΤΑ.

 

71)ΑΠ 948/2021

 

Προστασία καταναλωτή - Συλλογική αγωγή - Εκούσια δικαιοδοσία - Δάνεια σε ελβετικό φράγκο - Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Δηλωτικοί όροι - Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές  - Δίκαιο ΕΕ -.

 

Συλλογική αγωγή που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Έννομο συμφέρον νομικών προσώπων για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης. Συμβατικοί όροι, οι οποίοι απηχούν, δηλαδή επαναλαμβάνουν νοηματικά ή ταυτίζονται με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου κράτους μέλους (δηλωτικοί όροι), εξ ορισμού, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ και επομένως δεν υπόκεινται σε έλεγχο καταχρηστικότητας ως γενικοί όροι συναλλαγών. Η εξαίρεση των δηλωτικών όρων δεν έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο με ειδική και ρητή διάταξης, εντούτοις πρέπει να θεωρηθεί ότι ενυπάρχει στη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2251/1994 βάσει μιας εναρμονισμένης προς το ενωσιακό δίκαιο ερμηνείας. Στον οφειλέτη, που εγκύρως ανέλαβε οφειλή σε ξένο νόμισμα, παρέχεται η ευχέρεια να εξοφλήσει την οφειλή του αυτή είτε στο νόμισμα της οφειλής, είτε σε εγχώριο νόμισμα, με βάση την τρέχουσα αξία του ξένου νομίσματος στο χρόνο και τον τόπο της πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή υφίσταται μία οφειλή, σε ξένο νόμισμα, πλην όμως παρέχεται στον οφειλέτη η διαζευκτική ευχέρεια να καταβάλει άλλη παροχή αντί εκείνης, που από την αρχή οφείλεται, και συγκεκριμένα σε εγχώριο νόμισμα, με βάση την τρέχουσα αξία του ξένου νομίσματος, κατά την ανωτέρω έννοια αυτής, στο χρόνο και τον τόπο της πληρωμής. Ένας τέτοιος όρος σε σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου μεταξύ Τράπεζας και δανειολήπτη απηχεί το περιεχόμενο της διατάξεως του άρθρου 291 ΑΚ, και κατά συνέπεια δεν νοείται διατάραξη της ισορροπίας των συμβαλλομένων, ούτε καταχρηστικότητα ή αδιαφάνεια του σχετικού όρου. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών. Διαφορές συλλογικής και ατομικής αγωγής και απόφασης. Απόρριψη αναιρετικών λόγων από τους αριθ. 1, 8, 10, 11, 19 και 20 του άρθρου 559 ΚΠολΔ.

 

72)ΜΠρ (Ασφ.Μ.) Αθ 2687/2021

 

Προσβολή της προσωπικότητας της αιτούσας (πεθεράς) δια εξύβρισης από την καθ’ ης (νύφη) -.

 

Εξύβριση και πρόκληση έντονης αναστάτωσης σε ώρες κοινής ησυχίας. Επείγουσα περίπτωση για ρύθμιση της περιγραφόμενης κατάστασης προς το σκοπό αποτροπής επανάληψης της επίδικης συμπεριφοράς της καθ’ ης. Δεκτή η αίτηση. Απαγόρευση στην καθ’ ης να απευθύνει το λόγο στην αιτούσα καθώς και να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία (δια ζώσης, τηλεφωνική και ηλεκτρονική) μαζί της και να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή της και να προσεγγίζει την αιτούσα και την είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει σε απόσταση μικρότερη των πενήντα μέτρων. Απειλή χρηματικής ποινής πεντακοσίων ευρώ και προσωπική κράτηση τριάντα ημερών σε βάρος της καθ’ ης για κάθε παραβίαση.

 

73)ΤρΔΠρΑθ 4838/2021

 

Συνταξιοδοτικό δικαίωμα δικηγόρων - Αναγνώριση χρόνου άσκησης -.

 

Αναγνώριση του χρόνου άσκησης της δικηγορίας της προσφεύγουσας δικηγόρου στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΤΕΑΔ ως συντάξιμου με τις απαιτούμενες στον νόμο προϋποθέσεις, υπό τον όρο εξόφλησης των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών. Ακύρωση της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών που έκρινε αντιθέτως.

 

74)ΠΠρΑθ 2067/2021

 

Αίτημα παύσης λειτουργίας και απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας - Λειτουργία σταθμού βάσης (κεραίας) κινητής τηλεφωνίας - Αρχή της προφύλαξης - Προσβολή προσωπικότητας -.

 

Αίτημα για την απαγόρευση λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνση αυτής. Προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων συνεπεία της παράβασης της αρχής της προφύλαξης. Αποδείχθηκε ότι ο εν λόγω σταθμός βάσης βρίσκεται σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή πολύ κοντά σε σχολεία, φροντιστήρια και νοσοκομεία της περιοχής και στις κατοικίες των εναγόντων. Κρίθηκε ότι η αβεβαιότητα των εναγόντων ως προς τις συνέπειες από τη διαρκή έκθεσή τους στην ηλεκτρονική ακτινοβολία που εκπέμπεται από την κεραία προσβάλλει το δικαίωμά τους σε ασφαλή και υγιή διαβίωση, καθώς και ότι η εναγόμενη έπρεπε με βάση την αρχή της προφύλαξης (αρθρ. 174παρ. 2 ΣΕΚ) και την καλή συναλλακτική πίστη να μη λειτουργήσει την κεραία στην τοποθεσία αυτή. Κρίθηκε επίσης ότι η μη λειτουργία της κεραίας στον χώρο αυτό δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, αφού δεν οδηγεί σε πλήρη στέρηση της οικονομικής ελευθερίας της εναγομένης. Το γεγονός ότι η εναγόμενη διαθέτει, ως οφείλει, όλες τις νόμιμες άδειες για την εγκατάστασή του επίδικου σταθμού βάσης, δεν αναιρεί την επικινδυνότητά του, τόσο για το φυσικό εναέριο περιβάλλον, όσο και, συνακόλουθα, για την υγεία των περιοίκων και κυρίως των ανήλικων μαθητών που φοιτούν στην περιοχή. Για την εγκατάσταση και λειτουργία του επίμαχου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στο δώμα της ανωτέρω οικοδομής, δεν υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος για να διασφαλίζεται, στο μέτρο που κρίνεται επαρκές, από το νομοθέτη, η δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ως  εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τη λειτουργία της. Αρση της προσβολής της προσωπικότητας των εναγόντων με την απαγόρευση της λειτουργίας της εν λόγω κεραίας. Κήρυξη της απόφασης εν μέρει προσωρινώς εκτελεστής (αίτημα παύσης λειτουργίας).

 

75)ΠΠρΑθ 2067/2021

 

Αίτημα παύσης λειτουργίας και απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας - Λειτουργία σταθμού βάσης (κεραίας) κινητής τηλεφωνίας - Αρχή της προφύλαξης - Προσβολή προσωπικότητας -.

 

Αίτημα για την απαγόρευση λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας και απομάκρυνση αυτής. Προσβολή της προσωπικότητας των εναγόντων συνεπεία της παράβασης της αρχής της προφύλαξης. Αποδείχθηκε ότι ο εν λόγω σταθμός βάσης βρίσκεται σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή πολύ κοντά σε σχολεία, φροντιστήρια και νοσοκομεία της περιοχής και στις κατοικίες των εναγόντων. Κρίθηκε ότι η αβεβαιότητα των εναγόντων ως προς τις συνέπειες από τη διαρκή έκθεσή τους στην ηλεκτρονική ακτινοβολία που εκπέμπεται από την κεραία προσβάλλει το δικαίωμά τους σε ασφαλή και υγιή διαβίωση, καθώς και ότι η εναγόμενη έπρεπε με βάση την αρχή της προφύλαξης (αρθρ. 174παρ. 2 ΣΕΚ) και την καλή συναλλακτική πίστη να μη λειτουργήσει την κεραία στην τοποθεσία αυτή. Κρίθηκε επίσης ότι η μη λειτουργία της κεραίας στον χώρο αυτό δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, αφού δεν οδηγεί σε πλήρη στέρηση της οικονομικής ελευθερίας της εναγομένης. Το γεγονός ότι η εναγόμενη διαθέτει, ως οφείλει, όλες τις νόμιμες άδειες για την εγκατάστασή του επίδικου σταθμού βάσης, δεν αναιρεί την επικινδυνότητά του, τόσο για το φυσικό εναέριο περιβάλλον, όσο και, συνακόλουθα, για την υγεία των περιοίκων και κυρίως των ανήλικων μαθητών που φοιτούν στην περιοχή. Για την εγκατάσταση και λειτουργία του επίμαχου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στο δώμα της ανωτέρω οικοδομής, δεν υφίστανται όλες οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος για να διασφαλίζεται, στο μέτρο που κρίνεται επαρκές, από το νομοθέτη, η δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ως  εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος προσβολής τους από τη λειτουργία της. Αρση της προσβολής της προσωπικότητας των εναγόντων με την απαγόρευση της λειτουργίας της εν λόγω κεραίας. Κήρυξη της απόφασης εν μέρει προσωρινώς εκτελεστής (αίτημα παύσης λειτουργίας).

 

76)ΑΠ 921/2021

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων - Ηθική βλάβη από πράξεις περισσότερων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Παθητική εις ολόκληρον ενοχή - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

 

Όποιος κατά παράβαση του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων προκάλεσε ηθική βλάβη υποχρεούται σε χρηματική ικανοποίηση. Αν η ηθική βλάβη επήλθε με πράξεις περισσοτέρων, οι οποίες εμφανίζουν ενότητα, οφείλεται χρηματική ικανοποίηση, συγκεντρούμενη, ως εκ της ταυτότητας του σκοπού της, συνισταμένου στην ικανοποίηση του προσβληθέντος για την ενιαία βλάβη, την οποία αυτός υπέστη, δηλαδή στην ικανοποίηση ενός και του αυτού συμφέροντος σε μία παροχή (ενιαίο χρηματικό ποσό), το οποίο ο προσβληθείς στην προσωπικότητα του μπορεί, κατ’ επιλογήν του, να ζητήσει με αγωγή διαιρετώς ή εις ολόκληρον από τον καθένα από τους αντιδίκους του. Βάσιμος αναιρετικός λόγος από τον αριθ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Το Εφετείο εσφαλμένα εφάρμοσε την διάταξη του άρθρου 480 ΑΚ που δεν ήταν εφαρμοστέα και δεν εφάρμοσε τις διατάξεις των άρθρων 926, 481 ΑΚ που ήταν εφαρμοστέες.

 

77)ΜΠρ (Ασφ.Μ.)Αθ 4485/2021

 

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής -.

 

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής ποσού 116.772,40 ευρώ πλέον δικαστικών εξόδων 3.571,00 ευρώ. Μη δικαιούχοι διάδικοι. Έλλειψη ενεργητικής νομιμοποίησης της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων στην έκδοση της διαταγής πληρωμής.  Μη έγγραφη απόδειξη ανάληψης της διαχείρισης της συγκεκριμένης απαίτησης. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης ανακοπής. Πιθανολόγηση ανεπανόρθωτης βλάβης από την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της ασκηθείσας ανακοπής. Δεκτή η αίτηση. Καταδίκη της καθ’ ης στην δικαστική δαπάνη των αιτούντων.

 

 

Copyright 2022 Εμμ. Γ. Χατζηδάκης

Designed by L.KIN. Group A.E.