Τελευταία ανανέωση: Παρασκευή, 22/11/2019

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

1) ΕφΑθ 1435/2019

 

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος

 

 

Σε περίπτωση άρσεως της διαρκούς ανικανότητος ή ιάσεως της «σοβαρής ασθένειας» γεγονός, το οποίο ο  ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον  ασφαλιστή, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος (ασφαλιστική εταιρία) βαρύνεται εν πάση περιπτώσει, δηλαδή ακόμη και σε περίπτωση ιάσεως της «σοβαρής ασθενείας» με την εκπλήρωση της παροχής του ήτοι την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως και το έτερο μέρος απαλλάσσεται εις  το διηνεκές από την υποχρέωση εκπληρώσεως της αντιπαροχής του ήτοι την καταβολή του προβλεπομένου ασφαλίστρου, δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλομένων συμβατικών παροχών του αντισυμβαλλομένου μέρους, αντίκειται στο σκοπό της συμβάσεως, καθ' όσον άγει σε πλήρη ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου και εν της λειτουργίας αυτής. Υποχρέωση του ασφαλισμένου να προσκομίζει κατ’ έτος στην ασφαλιστική εταιρεία ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η κατάσταση της υγείας του. Τέλος, η αθέτηση της συμβάσεως καθ' εαυτή δεν συνιστά άνευ ετέρου αδικοπραξία. Θα συνιστούσε αδικοπραξία μόνο αν το βιοτικό γεγονός και χωρίς τη συμβατική σχέση που προϋπάρχει θα ήταν παράνομο ως αντίθετο προς το γενικό καθήκον που επιβάλει το άρθρο 914 ΑΚ, της μη προκλήσεως δηλαδή υπαιτίως ζημίας σε άλλον, ή εφόσον θα ήταν καθ’ εαυτό αντίθετο προς τα χρηστά ήθη, κατ' άρθρο 919 ΑΚ.

 

2) ΜονΕφΠατρών 334/2019

 

Σύμβαση δανείου μεταξύ συζύγων - Προφορική σύναψη συμβάσεων δανείου μεταξύ συζύγων - Απόδειξη -.

 

Απόρριψη έφεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων. Ασφαλής και αξιόπιστη κατάθεση μάρτυρα. Επιτρεπτό απόδειξης με μάρτυρες λόγω της ύπαρξης ηθικής αδυναμίας από μέρους του ενάγοντος για την απόκτηση έγγραφης απόδειξης, αφού ήταν σύζυγος με την εναγομένη και εν μέσω της ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης μεταξύ των η εκδήλωση επιθυμίας από μέρους του για τη λήψη έγγραφης απόδειξης θα αποτελούσε δυσπιστία ικανή να διαταράξει τον δεσμό με την εναγομένη σύζυγό του.

 

 

3) ΕφΠειρ 16/2019

 

Διατροφή ανήλικων τέκνων - Συνέχιση φοίτησης τέκνων σε ιδιωτικό σχολείο - Σιωπηρή δικαστική ομολογία - Ανάκληση δικαστικής ομολογίας - Αποδοχή δικαστικής απόφασης -.

 

Αγωγή διατροφής ανήλικων τέκνων, νομίμως εκπροσωπουμένων από τη μητέρα τους, κατά του πατέρα τους. Ο πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος και επιπλέον αποκερδαίνει χρήματα από την καλλιέργεια κτημάτων και από την παραγωγή μελιού. Ο εναγόμενος δεν αμφισβήτησε ειδικώς τον αγωγικό ισχυρισμό ότι διατηρεί στην περιουσία του ορισμένο χρηματικό ποσό. Από την μη ειδική αμφισβήτηση σε συνδυασμό με τη γενική άρνηση του εναγομένου και το σύνολο των ισχυρισμών του συνάγεται σιωπηρή δικαστική ομολογία. Δεν κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ανήλικων τέκνων η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας των γονέων. Αναγκαία η συνέχιση της φοίτησης των ανήλικων τέκνων σε ιδιωτικό σχολείο, λόγω των επιδόσεών τους και προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης στην καθημερινότητα των τέκνων, συνεπεία της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, της απομάκρυνσής τους από φίλους, συμμαθητές και καθηγητές, ενόψει και της εφηβικής τους ηλικίας. Τυχόν διακοπή της φοίτησής τους στο ιδιωτικό σχολείο και έναρξη της φοίτησής τους σε δημόσιο σχολείο θα επηρεάσει δυσμενώς την ψυχοσωματική και πνευματική τους ανάπτυξη, για το ένα ανήλικο τέκνο σε μία περίοδο κρίσιμη λόγω της προετοιμασίας της για την εισαγωγή σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και για το άλλο ανήλικο τέκνο λόγω μαθησιακών δυσκολιών. Η δαπάνη για τη φοίτηση των ανήλικων τέκνων σε ιδιωτικό σχολείο δεν κρίνεται υπερβολική ούτε δυσανάλογη των οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους. Αποδοχή δικαστικής απόφασης που επάγεται ως δικονομική έννομη συνέπεια την απόρριψη του ασκηθέντος ένδικου μέσου ως απαράδεκτου. Ρητή και σιωπηρή αποδοχή δικαστικής απόφασης. Δεν ενέχει σιωπηρή αποδοχή της δικαστικής απόφασης η συμμόρφωση του εναγομένου προς το περιεχόμενο της προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης, αφού γίνεται προς αποτροπή της αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και των επιγενόμενων από την απόφαση εννόμων συνεπειών.

 

 

4)   21/2019 Αρχής Προστασίας Δεδομένων:

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αφορμή καταγγελίες πολίτη, διερεύνησε αυτεπαγγέλτως τη νομιμότητα της εγκατάστασης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης από διευθυντές σε σχολικές μονάδες εντός Δήμου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των σχολικών χώρων κατά τον χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων (παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.1894/1990) και η αρμοδιότητα συντήρησης, καθαριότητας και φύλαξης των σχολικών κτιρίων ανήκουν στους Δήμους (ν.3463/2006), καθώς και ότι η χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης από δημόσιες αρχές για την προστασία προσώπων και αγαθών επιτρέπεται μόνον στους χώρους τους οποίους διαχειρίζονται, η Αρχή έκρινε με την υπ’αρ. 21/2019 απόφαση ότι ένα δημόσιο σχολείο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης κατά τις ώρες που αυτό λειτουργεί, ενώ κατά τις ώρες μη λειτουργίας της σχολικής μονάδας αρμόδιος για την προστασία του χώρου είναι ο εκάστοτε Δήμος και άρα μόνον αυτός μπορεί να αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Με την ίδια απόφαση η Αρχή επισημαίνει ιδιαίτερα ότι τα υποκείμενα των δεδομένων (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) πρέπει να ασκούν τα σχετικά προς τα συστήματα αυτά δικαιώματά τους προς τον Δήμο, ο οποίος οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα των υποκειμένων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελίες σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες. Κύριο σημείο των καταγγελιών είναι ότι οι διευθυντές των σχολείων τοποθετούν κάμερες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των γκράφιτι στα σχολικά κτίρια. Επομένως, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, σκοπός των εν λόγω εγκαταστάσεων ήταν η προστασία τους από τα γκράφιτι. Κατά την εξέταση των καταγγελιών, η Αρχή απέστειλε έγγραφα στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, με τα οποία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τα εν λόγω συστήματα βιντεοεπιτήρησης. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι διευθύνσεις των μονάδων απάντησαν στην Αρχή, αποστέλλοντας διάφορα στοιχεία, όπως στιγμιότυπα από τις λαμβανόμενες εικόνες και ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εγκατάσταση των συστημάτων

 

Μια σημαντική απόφαση με ελληνικό ενδιαφέρον εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφορικά με το δικαίωμα σε γάμο, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ.Η υπόθεση αφορούσε σε απόφαση ελληνικού δικαστηρίου με την οποία ακυρώθηκε ο γάμος μεταξύ ενός Έλληνα και μίας Ελληνίδας, εξαιτίας του γεγονότος ότι η γυναίκα ήταν πρώην κουνιάδα του άνδρα.Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο πρώτος από τους δύο προσφεύγοντες παντρεύτηκε την Π.Τ. το 1971, με τον γάμο να λύεται οριστικά το 2004.Το 2005 ο προσφεύγων παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο την αδελφή της Π.Τ. (δεύτερη προσφέυγουσα στην υπόθεση ενώπιον του ΕΔΔΑ).Τον επόμενο χρόνο η Π.Τ. κατήγγειλε τον γάμο στην αρμόδια εισαγγελία, ζητώντας την ακυρότητά του λόγω συγγένειας μεταξύ των δύο συζύγων.Το 2010 το αρμόδιο δικαστήριο ακύρωσε το γάμο βάσει του άρθρου 1357 του ελληνικού Αστικού Κώδικα, ο οποίος απαγορεύει τον γάμο μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας (σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια ως και τον τρίτο βαθμό).Η έφεση των προσφεύγοντων απορρίφθηκε και ο γάμος ακυρώθηκε οριστικά το 2015.Με τη σημερινή του απόφαση το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η εν λόγω ακύρωση του γάμου περιόριζε δυσανάλογα το δικαίωμα των προσφεύγοντων στο γάμο, σε τέτοιο βαθμό που επηρέασε αρνητικά τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώματος.Μεταξύ άλλων, το Δικαστήριο σημείωσε πως μόνο άλλα δύο κράτη μέλη στην ΕΣΔΑ (Ιταλία και Σαν Μαρίνο) διατηρούν στη νομοθεσία τους αντίστοιχο κώλυμα γάμου και αυτές, μάλιστα, όχι σε απόλυτο βαθμό όπως η Ελλάδα.Το ΕΔΔΑ επιδίκασε το ποστό των 10.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη στους προσφεύγοντες και 4.120 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

 

 

5)   Μον.Πρωτ. Αθ. 1815/2019:

 

Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι ο σύντροφος θανούσης, με την οποία ήταν σε ελεύθερη ένωση και είχαν τέκνα, δικαιούται εύλογη χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη, κατά το άρθρο 932 εδ. γ' του Αστικού Κώδικα. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η περιχαράκωση του όρου «οικογένεια», όπως αυτός οριοθετείται από το νομοθέτη στην διάταξη του άρθρου 932 εδ. γ’ ΑΚ, στα συνδεόμενα μόνο με συγγενική σχέση, κατά τον αστικό κώδικα, πρόσωπα, θίγει τον ίδιο τον πυρήνα της διάταξης, ο οποίος προτάσσει την προστασία των προσώπων εκείνων των οποίων ο ψυχισμός δοκιμάζεται συναισθηματικά τόσο έντονα από την απώλεια του οικείου τους προσώπου. Προς το σκοπό αυτό, κατά την ερμηνεία της διάταξης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις στο πεδίο των ανθρωπίνων σχέσεων, και η διαμόρφωση νέων μορφών σχέσεων, στις οποίες η παραδοσιακή έννοια της έγγαμου συμβίωσης δείχνει να μην αποτελεί πλέον την αποκλειστική μορφή της διαμορφούμενης οικογένειας. Ο ίδιος, άλλωστε, ο νομοθέτης τα τελευταία έτη με σειρά νομοθετημάτων δείχνει την τάση, ακολουθώντας το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών δικαιϊκών συστημάτων, να απομακρυνθεί από την ως άνω στενή παραδοσιακή παραδοχή της διαμόρφωσης οικογένειας μόνο δια μέσου του - κατά τις διατάξεις του αστικού κώδικα - θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου.

 

 

6)   ΕφΑθ 4145/2019

 

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος (ΑΠΑ3) -

Σε περίπτωση άρσεως της διαρκούς ανικανότητος ή ιάσεως της «σοβαρής ασθένειας» γεγονός, το οποίο ο  ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος (ασφαλιστική εταιρία) βαρύνεται εν πάση περιπτώσει, δηλαδή  ακόμη και σε περίπτωση ιάσεως της «σοβαρής ασθενείας» με την εκπλήρωση της παροχής του ήτοι την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως και το έτερο μέρος απαλλάσσεται εις  το διηνεκές από την υποχρέωση εκπληρώσεως της αντιπαροχής του ήτοι την καταβολή του προβλεπομένου ασφαλίστρου, δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλομένων συμβατικών παροχών του αντισυμβαλλομένου μέρους, αντίκειται  στο  σκοπό της συμβάσεως, καθ' όσον άγει σε πλήρη ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου και  εν της λειτουργίας αυτής. Υποχρέωση του ασφαλισμένου να προσκομίζει κατ’ έτος στην ασφαλιστική εταιρεία ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η κατάσταση της υγείας του.

 

 

7) ΑΠ 414/2019

 

Αυτοκινητικό ατύχημα -Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Προσδιορισμός ποσού - Αναιρετικός έλεγχος - Αρχή αναλογικότητας - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ψυχική οδύνη. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς το ύψος του ποσού της επιδικασθείσης χρηματικής ικανοποίησης, πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά, για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ πλαγίου, η αρχή της αναλογικότητας, αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας των ακραίων ορίων ης διακριτικής του ευχέρειας.

 

 

8) ΕφΠατρών 234/2019

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Συνυπαιτιότητα - Αποζημίωση για φάρμακα κ.λπ. - Διαφυγόντα κέρδη - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

Τροχαίο ατύχημα. Συνυπαιτιότητα του παθόντος οδηγού δικύκλου διότι δεν έφερε προστατευτικό κράνος, το οποίο αν έφερε, μετά βεβαιότητας δεν θα είχε υποστεί τις σωματικές βλάβες που υπέστη. Βάσιμη έφεση για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Το δικαστήριο έκρινε ως παραδεκτά και ορισμένα τα κονδύλια αποζημίωσης για φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις και διαφυγόντα κέρδη και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης χωρίς να λάβει υπόψη τη συνυπαιτιότητα του παθόντος.

 

 

8)ΜονΔΕφΘεσ 12/2019

 

Ανακοπή ερημοδικίας - Αναγκαστική ομοδικία - Δυνητική ομοδικία - ʼσκηση ένδικου μέσου από ομόδικο - Τραυματισμός από πτώση μοτοποδηλάτου λόγω επίθεσης αδέσποτων σκύλων σε Κοιμητήριο - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

Η άσκηση ένδικου μέσου από κάποιον από τους αναγκαστικώς ομοδίκους επάγεται αποτελέσματα και για τους λοιπούς, τούτο δε υπό την έννοια ότι, αν μόνον ένας αναγκαστικώς ομόδικος ασκήσει ένδικο μέσο, θεωρούνται εκ του νόμου ως ασκήσαντες αυτό και οι διατελέσαντες ομόδικοί του στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβληθείσα απόφαση, παρά το ότι εκείνοι αδράνησαν. Οι αδρανήσαντες ομόδικοι που δεν παρίστανται στη συζήτηση του ένδικου μέσου, τότε μόνον καθίστανται διάδικοι της δίκης αυτής θεωρούμενοι ως αντιπροσωπευόμενοι από τον παριστάμενο και ασκήσαντα το ένδικο μέσο αναγκαστικώς ομόδικό τους, όταν έχουν νομίμως προσεπικληθεί με κοινοποίηση της δικασίμου του εισαγωγικού δικογράφου του ασκηθέντος ενδίκου μέσου και γνωστοποίηση της δικασίμου δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση, να μετάσχουν σ’ αυτήν. Τραυματισμός σε ατύχημα, το οποίο συνέβη σε χώρο Κοιμητηρίου εξαιτίας πτώσης μοτοποδηλάτου από επίθεση αδέσποτων σκύλων. Η παράλειψη του ν.π.δ.δ., που είχε αναλάβει την συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του Κοιμητηρίου, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτρέψει την εγκαταβίωση και κυκλοφορία αδεσπότων σκύλων στο χώρο του Κοιμητηρίου, συνέβαλε αιτιωδώς στο ζημιογόνο αποτέλεσμα του τραυματισμού του ενάγοντος, καθώς η εκτροπή του μοτοποδηλάτου που οδηγούσε και η πτώση του εξ αιτίας της οποίας υπέστη συντριπτικό κάταγμα αριστερού ισχίου, οφείλεται στην απρόσμενη επίθεση που δέχθηκε από αγέλη αδεσπότων σκύλων. Το γεγονός της κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεως, δεν αποτελεί λόγο απαλλαγής του εναγομένου Δήμου από την υποχρέωση που είχε να μεριμνά για την περισυλλογή των αδεσπότων ζώων στην εδαφική του περιφέρεια, όπου υπάγεται το ως άνω Κοιμητήριο, αφού η ύπαρξη αγέλης αδεσπότων σκύλων εντός της περιφερείας του συνδέεται με τον κίνδυνο προσβολής των εννόμων αγαθών τρίτων. Στοιχειοθετείται η κατ’ άρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ ευθύνη των εναγομένων ν.π.δ.δ. για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο ενάγων συνεπεία του τραυματισμού του…. Η σχέση ομοδικίας που συνέδεε τους αρχικούς εναγομένους, ήταν αυτή της δυνητικής (απλής) ομοδικίας ως από κοινού υποχρέους, κατά τις αντίστοιχες για τον καθένα διατάξεις, προς αποκατάσταση της αυτής ζημίας, αφού αυτοί ήταν δυνατόν να εναχθούν χωριστά, είτε εις ολόκληρον, είτε κατά το μέτρο της ευθύνης τους ο καθένας, από τον ενάγοντα, ήδη ανακόπτοντα, χωρίς να επηρεάζεται η ανεξάρτητη δικονομική θέση καθενός από αυτούς έναντι του άλλου. Απορρίπτει την ανακοπή.

 

 

9)ΠΠρΠατρών 15/2019

 

Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο - Αρνητική αναγνωριστική αγωγή - Προσδιορισμός υλικής αρμοδιότητας - Σώρευση διεκδικητικής αγωγής - Χωρισμός υποθέσεων -.

 

Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο. Προστασία του αληθούς κυρίου. Αγωγή ακυρότητας της συμβάσεως πωλήσεως λόγω ελλείψεως κυριότητας του πωλητή. Άσκηση αναγνωριστικής αγωγής με την αρνητικής της μορφή, της αναγνώρισης της ανυπαρξίας δικαιώματος κυριότητας των εναγομένων στο επίδικο ακίνητο. Η καθʼ ύλη αρμοδιότητα του δικαστηρίου καθορίζεται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής. Η καθʼ ύλη αρμοδιότητα επί απλής ομοδικίας αναφορικά με διαιρετά δικαιώματα καθορίζεται από την αξία του εξ αδιαιρέτου μεριδίου εκάστου συγκυρίου και σε περίπτωση άνισων μεριδίων από το μεγαλύτερο αυτών. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή στο δικόγραφο της οποίας σωρεύεται διεκδικητική αγωγή. Έλλειψη καθʼ ύλη αρμοδιότητας του δικαστηρίου για την εκδίκαση όλων των σωρευόμενων στο ίδιο δικόγραφο αγωγών. Διαταγή χωρισμού των υποθέσεων και παραπομπή των σωρευόμενων διεκδικητικών αγωγών προς εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

 

 

10)TρΔΠρΠύργου 424/2019

 

Κοινωνική ασφάλιση - ΟΑΕΕ - Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση - Καθορισμός εφαρμοστέου καθεστώτος -.

 

Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω μη συμπληρώσεως του εισοδηματικού κριτηρίου. Η έναρξη των ασφαλιστέων στον ΟΑΕΕ δραστηριοτήτων είναι κρίσιμη για τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομοθετικού καθεστώτος. Μη αναδρομική ισχύς των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3846/2010.

 

 

11)ΤρΕφΠατρών 64/2019

 

Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας - Τιτλοποίηση απαιτήσεων - Δανειστής από αλληλόχρεο λογαριασμό -.

 

Μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πωλήσεως από εμπορικές επιχειρήσεις σε εταιρίες ειδικού σκοπού που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τους την απόκτηση επιχειρηματικών απαιτήσεων για την τιτλοποίησή τους. Ο δανειστής από αλληλόχρεο λογαριασμό μπορεί να ασκήσει την αγωγή για διάρρηξη απαλλοτριωτικής προς βλάβη του πράξης του οφειλέτη του, έστω και αν κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης  δεν είχε κλεισθεί οριστικώς ο λογαριασμός, αρκεί το οριστικό κλείσιμό του να έχει συντελεσθεί μέχρι την πρώτη συζήτηση της περί διάρρηξης αγωγής του. Προϋποθέσεις διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας.

 

 

12)ΜΠρΑθ 11358/2019

 

Hθική βλάβη για διαβίβαση δεδομένων από τράπεζα σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του υποκειμένου -.

 

Απαιτείται εξατομικευμένη ενημέρωση του υποκειμένου σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφαση της ΑΠΔΠΧ. Νόθος αντικειμενική ευθύνη. Η τράπεζα ως μεγάλος οργανισμός με οργανωμένο νομικό τμήμα όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα επέλευσης ηθικής βλάβης. Η ηθική βλάβη του 2472/1997 διαφέρει από την αντίστοιχη του άρθρου 932 ΑΚ που απαιτεί πλήρη αιτιολόγηση, συνεπώς στην αγωγή που ζητείται ηθική βλάβη για παραβίαση των διατάξεων του ν. 2472/1997 αρκεί να αναφέρεται η συγκεκριμένη παράβαση, που ως αποτέλεσμα, σε απλή τυπική διαδικασία απόδειξης της παράβασης, οδηγεί στην ηθική βλάβη του υποκειμένου των δεδομένων και δεν υπάρχει ανάγκη αναφοράς των επιμέρους στοιχείων της ηθικής βλάβης που θεωρείται δεδομένη. Το ελάχιστο όριο που επιδικάζεται από τον Ν. 2472/1997 δεν προσβάλει την αρχή της αναλογικότητας.

 

 

13)ΜονΕφΠατρών 505/2019

 

Έφεση από ερημοδικασθέντα πρωτοδίκως - Ανώνυμη εταιρία - Ευθύνη από έκδοση ακάλυπτης επιταγής -.

 

Υποχρεωτική η προφορική συζήτηση μόνο στην περίπτωση που η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε από τον διάδικο που δικάσθηκε στον πρώτο βαθμό σαν να ήταν παρών. Με την τυπική παραδοχή της έφεσης εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, χωρίς να απαιτείται να ευδοκιμήσει προηγουμένως κάποιος λόγος έφεσης. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλλει όλους τους ισχυρισμούς που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως. Η υπόθεση αναδικάζεται από το Εφετείο, ενώπιον του οποίου η συζήτηση γίνεται πλέον προφορικά. Έκδοση επιταγών από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο α.ε. Υποχρέωση προς αποζημίωση του κομιστή κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών. Συρροή με την αξίωση από τον νόμο περί επιταγών. Επί ανώνυμης εταιρίας οι διοικούντες αυτήν δεν έχουν μεν προσωπική ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας, είναι όμως δυνατή η ευθύνη τους προσωπικά από αδικοπραξία.14)ΜονΕφΠατρών 502/2019

 

Απλή ομοδικία - Αυτοκινητικό ατύχημα - Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

Απαράδεκτη η έφεση κατά το μέρος που στρέφεται κατά απλών ομοδίκων του εκκαλούντος όταν η εκκαλουμένη δεν περιέχει επιβλαβή διάταξη για τον εκκαλούνται υπέρ των ως άνω ομοδίκων του. Υπεισέλευση του Επικουρικού Κεφαλαίου στη θέση ασφαλιστικής εταιρίας λόγω ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της. Αντισυνταγματικότητα διατάξεως με την οποία περιορίζεται το συνολικό ποσό αποζημίωσης του παθόντος σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής εταιρίας σε ορισμένο μόνο ποσοστό της πλήρους αποζημίωσης και με ανώτατο ποσό 100.000 ευρώ. Αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας και με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Μη εφαρμοστέες και ανίσχυρες οι σχετικές διατάξεις.

 

 

15)ΜονΕφΚέρκυρας 134/2019

 

Ξενοδοχειακή μίσθωση (Hotelcontract) - Χονδρική μίσθωση ξενοδοχειακών κλινών υπό προειδοποίηση (σύμβαση allotment) -.

 

Έφεση της πρωτοδίκως εναγόμενης εταιρίας, η οποία μίσθωσε με χονδρική μίσθωση αλλά δεν αποπλήρωσε δωμάτια από την ενάγουσα ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η μίσθωση των δωματίων ενός ξενοδοχείου μπορεί να γίνει, είτε απ’ ευθείας από τους ενδιαφερομένους μεμονωμένους πελάτες, είτε από ταξιδιωτικούς οργανισμούς ή τουριστικά γραφεία, τα οποία, στην συνέχεια, τα διαθέτουν στους πελάτες τους (τουρίστες). Στην δεύτερη περίπτωση, που χαρακτηρίζεται ως «χονδρική μίσθωση», θα πρόκειται για την ξενοδοχειακή μίσθωση (Hotelcontract). Η χονδρική μίσθωση ξενοδοχειακών κλινών (δωματίων) μπορεί να πάρει, αναλόγως με τον νόμο, την συμφωνία των μερών, αλλά και την συναλλακτική πρακτική, κυρίως, δύο ειδικότερες μορφές : α) την λεγόμενη βέβαιη ή εγγυημένη κράτηση,  και β) την λεγόμενη κράτηση allotment (κατά μερίδιο). Δεκτή τυπικά η έφεση, απορρίπτει κατ’ ουσίαν.

 

 

16)ΕιρΛαυρίου 116/2019

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

Δεκτή η αίτηση. Εξαιρετικές περιστάσεις άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010. Ορισμός μηδενικών καταβολών, επί τριετία, με εκ νέου συζήτηση για τυχόν επαναπροσδιορισμό μηνιαίων καταβολών. Απόρριψη ένστασης αοριστίας, ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, ένστασης δόλιας αδυναμίας πληρωμής. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν την αρχή του υπεύθυνη δανεισμού. Τυχόν μη ορθή εκτέλεση της εν λόγω υποχρέωσης, καθιστά τις τράπεζες συνυπαίτιες της επελθούσας αδυναμίας πληρωμής του οφειλέτη, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται σχετική ένσταση. Δολιότητα του δανειολήπτη νοείται μόνο αν αυτός εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας, προσκομίζοντας ψευδή ή πλαστά στοιχεία, προκειμένου να πετύχει την έγκριση δανείων (Προς αυτή την κατεύθυνση εν μέρει και το σημείωμα των Σ. Τσαχιρίδη και Σ. Σκιαδόπουλου, με θέμα «Ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής οφειλών δημοσίων υπαλλήλων (ν. 3869/2010)» επί των υπ’ αριθ. 302/2018 και 176/2018 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών, ΕπΟιΔ 2019, 106 επ.). Εξαίρεση από την εκποίηση της δυνητικής πρώτης και κύριας κατοικίας της αιτούσας και καθορισμός των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της προσωρινής ρύθμισης.

 

 

17)ΠΠρΠατρών 26/2019

 

Επίδοση αγωγής σε διάδικο γνωστής διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ -.

 

Η επίδοση αγωγής με κλήση για συζήτηση αυτής όταν στρέφεται κατά διαδίκου που είναι γνωστής διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ ολοκληρώνεται με την πραγματική επίδοση αυτών στον εναγόμενο η οποία αποδεικνύεται με τη βεβαίωση που προβλέπεται στον Κανονισμό 1393/2007 και δεν αρκεί η κατά τα άρθρα 134 και 136 ΚΠολΔ πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα. Εφόσον δεν προσκομίζεται παραδεκτά βεβαίωση περί πραγματικής επίδοσης, ούτε προκύπτει ότι το προς επίδοση δικόγραφο διαβιβάστηκε στον εναγόμενο με έναν από τους αναφερόμενους στον κανονισμό τρόπους, το δικαστήριο υποχρεούται να αναστείλει την έκδοση οριστικής απόφασης μέχρι να προσκομισθεί η προβλεπόμενη στον Κανονισμό βεβαίωση.

 

 

 

Copyright 2019 Εμμ. Γ. Χατζηδάκης

Designed by L.KIN. Group A.E.