Τελευταία ανανέωση: Πέμπτη, 02/07/2020

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

 

1) ΕφΑθ 1435/2019

 

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος

 

 

Σε περίπτωση άρσεως της διαρκούς ανικανότητος ή ιάσεως της «σοβαρής ασθένειας» γεγονός, το οποίο ο  ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον  ασφαλιστή, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος (ασφαλιστική εταιρία) βαρύνεται εν πάση περιπτώσει, δηλαδή ακόμη και σε περίπτωση ιάσεως της «σοβαρής ασθενείας» με την εκπλήρωση της παροχής του ήτοι την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως και το έτερο μέρος απαλλάσσεται εις  το διηνεκές από την υποχρέωση εκπληρώσεως της αντιπαροχής του ήτοι την καταβολή του προβλεπομένου ασφαλίστρου, δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλομένων συμβατικών παροχών του αντισυμβαλλομένου μέρους, αντίκειται στο σκοπό της συμβάσεως, καθ' όσον άγει σε πλήρη ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου και εν της λειτουργίας αυτής. Υποχρέωση του ασφαλισμένου να προσκομίζει κατ’ έτος στην ασφαλιστική εταιρεία ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η κατάσταση της υγείας του. Τέλος, η αθέτηση της συμβάσεως καθ' εαυτή δεν συνιστά άνευ ετέρου αδικοπραξία. Θα συνιστούσε αδικοπραξία μόνο αν το βιοτικό γεγονός και χωρίς τη συμβατική σχέση που προϋπάρχει θα ήταν παράνομο ως αντίθετο προς το γενικό καθήκον που επιβάλει το άρθρο 914 ΑΚ, της μη προκλήσεως δηλαδή υπαιτίως ζημίας σε άλλον, ή εφόσον θα ήταν καθ’ εαυτό αντίθετο προς τα χρηστά ήθη, κατ' άρθρο 919 ΑΚ.

 

2) ΜονΕφΠατρών 334/2019

 

Σύμβαση δανείου μεταξύ συζύγων - Προφορική σύναψη συμβάσεων δανείου μεταξύ συζύγων - Απόδειξη -.

 

Απόρριψη έφεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και σε πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων. Ασφαλής και αξιόπιστη κατάθεση μάρτυρα. Επιτρεπτό απόδειξης με μάρτυρες λόγω της ύπαρξης ηθικής αδυναμίας από μέρους του ενάγοντος για την απόκτηση έγγραφης απόδειξης, αφού ήταν σύζυγος με την εναγομένη και εν μέσω της ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης μεταξύ των η εκδήλωση επιθυμίας από μέρους του για τη λήψη έγγραφης απόδειξης θα αποτελούσε δυσπιστία ικανή να διαταράξει τον δεσμό με την εναγομένη σύζυγό του.

 

 

3) ΕφΠειρ 16/2019

 

Διατροφή ανήλικων τέκνων - Συνέχιση φοίτησης τέκνων σε ιδιωτικό σχολείο - Σιωπηρή δικαστική ομολογία - Ανάκληση δικαστικής ομολογίας - Αποδοχή δικαστικής απόφασης -.

 

Αγωγή διατροφής ανήλικων τέκνων, νομίμως εκπροσωπουμένων από τη μητέρα τους, κατά του πατέρα τους. Ο πατέρας είναι δημόσιος υπάλληλος και επιπλέον αποκερδαίνει χρήματα από την καλλιέργεια κτημάτων και από την παραγωγή μελιού. Ο εναγόμενος δεν αμφισβήτησε ειδικώς τον αγωγικό ισχυρισμό ότι διατηρεί στην περιουσία του ορισμένο χρηματικό ποσό. Από την μη ειδική αμφισβήτηση σε συνδυασμό με τη γενική άρνηση του εναγομένου και το σύνολο των ισχυρισμών του συνάγεται σιωπηρή δικαστική ομολογία. Δεν κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των ανήλικων τέκνων η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας των γονέων. Αναγκαία η συνέχιση της φοίτησης των ανήλικων τέκνων σε ιδιωτικό σχολείο, λόγω των επιδόσεών τους και προκειμένου να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης στην καθημερινότητα των τέκνων, συνεπεία της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος, της απομάκρυνσής τους από φίλους, συμμαθητές και καθηγητές, ενόψει και της εφηβικής τους ηλικίας. Τυχόν διακοπή της φοίτησής τους στο ιδιωτικό σχολείο και έναρξη της φοίτησής τους σε δημόσιο σχολείο θα επηρεάσει δυσμενώς την ψυχοσωματική και πνευματική τους ανάπτυξη, για το ένα ανήλικο τέκνο σε μία περίοδο κρίσιμη λόγω της προετοιμασίας της για την εισαγωγή σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και για το άλλο ανήλικο τέκνο λόγω μαθησιακών δυσκολιών. Η δαπάνη για τη φοίτηση των ανήλικων τέκνων σε ιδιωτικό σχολείο δεν κρίνεται υπερβολική ούτε δυσανάλογη των οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους. Αποδοχή δικαστικής απόφασης που επάγεται ως δικονομική έννομη συνέπεια την απόρριψη του ασκηθέντος ένδικου μέσου ως απαράδεκτου. Ρητή και σιωπηρή αποδοχή δικαστικής απόφασης. Δεν ενέχει σιωπηρή αποδοχή της δικαστικής απόφασης η συμμόρφωση του εναγομένου προς το περιεχόμενο της προσωρινά εκτελεστής δικαστικής απόφασης, αφού γίνεται προς αποτροπή της αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και των επιγενόμενων από την απόφαση εννόμων συνεπειών.

 

 

4)   21/2019 Αρχής Προστασίας Δεδομένων:

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με αφορμή καταγγελίες πολίτη, διερεύνησε αυτεπαγγέλτως τη νομιμότητα της εγκατάστασης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης από διευθυντές σε σχολικές μονάδες εντός Δήμου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των σχολικών χώρων κατά τον χρόνο μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων (παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.1894/1990) και η αρμοδιότητα συντήρησης, καθαριότητας και φύλαξης των σχολικών κτιρίων ανήκουν στους Δήμους (ν.3463/2006), καθώς και ότι η χρήση συστήματος βιντεοεπιτήρησης από δημόσιες αρχές για την προστασία προσώπων και αγαθών επιτρέπεται μόνον στους χώρους τους οποίους διαχειρίζονται, η Αρχή έκρινε με την υπ’αρ. 21/2019 απόφαση ότι ένα δημόσιο σχολείο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης κατά τις ώρες που αυτό λειτουργεί, ενώ κατά τις ώρες μη λειτουργίας της σχολικής μονάδας αρμόδιος για την προστασία του χώρου είναι ο εκάστοτε Δήμος και άρα μόνον αυτός μπορεί να αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Με την ίδια απόφαση η Αρχή επισημαίνει ιδιαίτερα ότι τα υποκείμενα των δεδομένων (γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) πρέπει να ασκούν τα σχετικά προς τα συστήματα αυτά δικαιώματά τους προς τον Δήμο, ο οποίος οφείλει να ικανοποιεί τα δικαιώματα των υποκειμένων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η υπόθεση τέθηκε ενώπιον της Αρχής έπειτα από καταγγελίες σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε σχολικές μονάδες. Κύριο σημείο των καταγγελιών είναι ότι οι διευθυντές των σχολείων τοποθετούν κάμερες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των γκράφιτι στα σχολικά κτίρια. Επομένως, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, σκοπός των εν λόγω εγκαταστάσεων ήταν η προστασία τους από τα γκράφιτι. Κατά την εξέταση των καταγγελιών, η Αρχή απέστειλε έγγραφα στις διευθύνσεις των σχολικών μονάδων, με τα οποία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τα εν λόγω συστήματα βιντεοεπιτήρησης. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι διευθύνσεις των μονάδων απάντησαν στην Αρχή, αποστέλλοντας διάφορα στοιχεία, όπως στιγμιότυπα από τις λαμβανόμενες εικόνες και ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εγκατάσταση των συστημάτων

 

Μια σημαντική απόφαση με ελληνικό ενδιαφέρον εξέδωσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναφορικά με το δικαίωμα σε γάμο, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΕΣΔΑ.Η υπόθεση αφορούσε σε απόφαση ελληνικού δικαστηρίου με την οποία ακυρώθηκε ο γάμος μεταξύ ενός Έλληνα και μίας Ελληνίδας, εξαιτίας του γεγονότος ότι η γυναίκα ήταν πρώην κουνιάδα του άνδρα.Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, ο πρώτος από τους δύο προσφεύγοντες παντρεύτηκε την Π.Τ. το 1971, με τον γάμο να λύεται οριστικά το 2004.Το 2005 ο προσφεύγων παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο την αδελφή της Π.Τ. (δεύτερη προσφέυγουσα στην υπόθεση ενώπιον του ΕΔΔΑ).Τον επόμενο χρόνο η Π.Τ. κατήγγειλε τον γάμο στην αρμόδια εισαγγελία, ζητώντας την ακυρότητά του λόγω συγγένειας μεταξύ των δύο συζύγων.Το 2010 το αρμόδιο δικαστήριο ακύρωσε το γάμο βάσει του άρθρου 1357 του ελληνικού Αστικού Κώδικα, ο οποίος απαγορεύει τον γάμο μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας (σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια ως και τον τρίτο βαθμό).Η έφεση των προσφεύγοντων απορρίφθηκε και ο γάμος ακυρώθηκε οριστικά το 2015.Με τη σημερινή του απόφαση το ΕΔΔΑ έκρινε ότι η εν λόγω ακύρωση του γάμου περιόριζε δυσανάλογα το δικαίωμα των προσφεύγοντων στο γάμο, σε τέτοιο βαθμό που επηρέασε αρνητικά τον ίδιο τον πυρήνα του δικαιώματος.Μεταξύ άλλων, το Δικαστήριο σημείωσε πως μόνο άλλα δύο κράτη μέλη στην ΕΣΔΑ (Ιταλία και Σαν Μαρίνο) διατηρούν στη νομοθεσία τους αντίστοιχο κώλυμα γάμου και αυτές, μάλιστα, όχι σε απόλυτο βαθμό όπως η Ελλάδα.Το ΕΔΔΑ επιδίκασε το ποστό των 10.000 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη στους προσφεύγοντες και 4.120 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

 

 

5)   Μον.Πρωτ. Αθ. 1815/2019:

 

Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι ο σύντροφος θανούσης, με την οποία ήταν σε ελεύθερη ένωση και είχαν τέκνα, δικαιούται εύλογη χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη, κατά το άρθρο 932 εδ. γ' του Αστικού Κώδικα. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η περιχαράκωση του όρου «οικογένεια», όπως αυτός οριοθετείται από το νομοθέτη στην διάταξη του άρθρου 932 εδ. γ’ ΑΚ, στα συνδεόμενα μόνο με συγγενική σχέση, κατά τον αστικό κώδικα, πρόσωπα, θίγει τον ίδιο τον πυρήνα της διάταξης, ο οποίος προτάσσει την προστασία των προσώπων εκείνων των οποίων ο ψυχισμός δοκιμάζεται συναισθηματικά τόσο έντονα από την απώλεια του οικείου τους προσώπου. Προς το σκοπό αυτό, κατά την ερμηνεία της διάταξης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις στο πεδίο των ανθρωπίνων σχέσεων, και η διαμόρφωση νέων μορφών σχέσεων, στις οποίες η παραδοσιακή έννοια της έγγαμου συμβίωσης δείχνει να μην αποτελεί πλέον την αποκλειστική μορφή της διαμορφούμενης οικογένειας. Ο ίδιος, άλλωστε, ο νομοθέτης τα τελευταία έτη με σειρά νομοθετημάτων δείχνει την τάση, ακολουθώντας το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών δικαιϊκών συστημάτων, να απομακρυνθεί από την ως άνω στενή παραδοσιακή παραδοχή της διαμόρφωσης οικογένειας μόνο δια μέσου του - κατά τις διατάξεις του αστικού κώδικα - θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου.

 

 

6)   ΕφΑθ 4145/2019

 

Ασφαλιστήριο ζωής - Πρόσθετη κάλυψη απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων σε περίπτωση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας ή Σοβαρής Ασθένειας, όπως ο καρκίνος (ΑΠΑ3) -

Σε περίπτωση άρσεως της διαρκούς ανικανότητος ή ιάσεως της «σοβαρής ασθένειας» γεγονός, το οποίο ο  ασφαλισμένος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ασφαλιστή, ενεργοποιείται εκ νέου η υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρων. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή, υπό την οποία το ένα συμβαλλόμενο μέρος (ασφαλιστική εταιρία) βαρύνεται εν πάση περιπτώσει, δηλαδή  ακόμη και σε περίπτωση ιάσεως της «σοβαρής ασθενείας» με την εκπλήρωση της παροχής του ήτοι την παροχή ασφαλιστικής καλύψεως και το έτερο μέρος απαλλάσσεται εις  το διηνεκές από την υποχρέωση εκπληρώσεως της αντιπαροχής του ήτοι την καταβολή του προβλεπομένου ασφαλίστρου, δικαιούμενο σε λήψη όλων των οφειλομένων συμβατικών παροχών του αντισυμβαλλομένου μέρους, αντίκειται  στο  σκοπό της συμβάσεως, καθ' όσον άγει σε πλήρη ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου και  εν της λειτουργίας αυτής. Υποχρέωση του ασφαλισμένου να προσκομίζει κατ’ έτος στην ασφαλιστική εταιρεία ιατρικά δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει η κατάσταση της υγείας του.

 

 

7) ΑΠ 414/2019

 

Αυτοκινητικό ατύχημα -Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Προσδιορισμός ποσού - Αναιρετικός έλεγχος - Αρχή αναλογικότητας - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου - Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσης -.

. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ψυχική οδύνη. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, ως προς το ύψος του ποσού της επιδικασθείσης χρηματικής ικανοποίησης, πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά, για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ πλαγίου, η αρχή της αναλογικότητας, αλλά και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας των ακραίων ορίων ης διακριτικής του ευχέρειας.

 

 

8) ΕφΠατρών 234/2019

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Συνυπαιτιότητα - Αποζημίωση για φάρμακα κ.λπ. - Διαφυγόντα κέρδη - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

Τροχαίο ατύχημα. Συνυπαιτιότητα του παθόντος οδηγού δικύκλου διότι δεν έφερε προστατευτικό κράνος, το οποίο αν έφερε, μετά βεβαιότητας δεν θα είχε υποστεί τις σωματικές βλάβες που υπέστη. Βάσιμη έφεση για πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Το δικαστήριο έκρινε ως παραδεκτά και ορισμένα τα κονδύλια αποζημίωσης για φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις και διαφυγόντα κέρδη και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης χωρίς να λάβει υπόψη τη συνυπαιτιότητα του παθόντος.

 

 

8)ΜονΔΕφΘεσ 12/2019

 

Ανακοπή ερημοδικίας - Αναγκαστική ομοδικία - Δυνητική ομοδικία - ʼσκηση ένδικου μέσου από ομόδικο - Τραυματισμός από πτώση μοτοποδηλάτου λόγω επίθεσης αδέσποτων σκύλων σε Κοιμητήριο - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

 

Η άσκηση ένδικου μέσου από κάποιον από τους αναγκαστικώς ομοδίκους επάγεται αποτελέσματα και για τους λοιπούς, τούτο δε υπό την έννοια ότι, αν μόνον ένας αναγκαστικώς ομόδικος ασκήσει ένδικο μέσο, θεωρούνται εκ του νόμου ως ασκήσαντες αυτό και οι διατελέσαντες ομόδικοί του στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβληθείσα απόφαση, παρά το ότι εκείνοι αδράνησαν. Οι αδρανήσαντες ομόδικοι που δεν παρίστανται στη συζήτηση του ένδικου μέσου, τότε μόνον καθίστανται διάδικοι της δίκης αυτής θεωρούμενοι ως αντιπροσωπευόμενοι από τον παριστάμενο και ασκήσαντα το ένδικο μέσο αναγκαστικώς ομόδικό τους, όταν έχουν νομίμως προσεπικληθεί με κοινοποίηση της δικασίμου του εισαγωγικού δικογράφου του ασκηθέντος ενδίκου μέσου και γνωστοποίηση της δικασίμου δέκα πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση, να μετάσχουν σ’ αυτήν. Τραυματισμός σε ατύχημα, το οποίο συνέβη σε χώρο Κοιμητηρίου εξαιτίας πτώσης μοτοποδηλάτου από επίθεση αδέσποτων σκύλων. Η παράλειψη του ν.π.δ.δ., που είχε αναλάβει την συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του Κοιμητηρίου, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτρέψει την εγκαταβίωση και κυκλοφορία αδεσπότων σκύλων στο χώρο του Κοιμητηρίου, συνέβαλε αιτιωδώς στο ζημιογόνο αποτέλεσμα του τραυματισμού του ενάγοντος, καθώς η εκτροπή του μοτοποδηλάτου που οδηγούσε και η πτώση του εξ αιτίας της οποίας υπέστη συντριπτικό κάταγμα αριστερού ισχίου, οφείλεται στην απρόσμενη επίθεση που δέχθηκε από αγέλη αδεσπότων σκύλων. Το γεγονός της κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεως, δεν αποτελεί λόγο απαλλαγής του εναγομένου Δήμου από την υποχρέωση που είχε να μεριμνά για την περισυλλογή των αδεσπότων ζώων στην εδαφική του περιφέρεια, όπου υπάγεται το ως άνω Κοιμητήριο, αφού η ύπαρξη αγέλης αδεσπότων σκύλων εντός της περιφερείας του συνδέεται με τον κίνδυνο προσβολής των εννόμων αγαθών τρίτων. Στοιχειοθετείται η κατ’ άρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ ευθύνη των εναγομένων ν.π.δ.δ. για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη ο ενάγων συνεπεία του τραυματισμού του…. Η σχέση ομοδικίας που συνέδεε τους αρχικούς εναγομένους, ήταν αυτή της δυνητικής (απλής) ομοδικίας ως από κοινού υποχρέους, κατά τις αντίστοιχες για τον καθένα διατάξεις, προς αποκατάσταση της αυτής ζημίας, αφού αυτοί ήταν δυνατόν να εναχθούν χωριστά, είτε εις ολόκληρον, είτε κατά το μέτρο της ευθύνης τους ο καθένας, από τον ενάγοντα, ήδη ανακόπτοντα, χωρίς να επηρεάζεται η ανεξάρτητη δικονομική θέση καθενός από αυτούς έναντι του άλλου. Απορρίπτει την ανακοπή.

 

 

9)ΠΠρΠατρών 15/2019

 

Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο - Αρνητική αναγνωριστική αγωγή - Προσδιορισμός υλικής αρμοδιότητας - Σώρευση διεκδικητικής αγωγής - Χωρισμός υποθέσεων -.

 

Μεταβίβαση ακινήτου από μη κύριο. Προστασία του αληθούς κυρίου. Αγωγή ακυρότητας της συμβάσεως πωλήσεως λόγω ελλείψεως κυριότητας του πωλητή. Άσκηση αναγνωριστικής αγωγής με την αρνητικής της μορφή, της αναγνώρισης της ανυπαρξίας δικαιώματος κυριότητας των εναγομένων στο επίδικο ακίνητο. Η καθʼ ύλη αρμοδιότητα του δικαστηρίου καθορίζεται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής. Η καθʼ ύλη αρμοδιότητα επί απλής ομοδικίας αναφορικά με διαιρετά δικαιώματα καθορίζεται από την αξία του εξ αδιαιρέτου μεριδίου εκάστου συγκυρίου και σε περίπτωση άνισων μεριδίων από το μεγαλύτερο αυτών. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή στο δικόγραφο της οποίας σωρεύεται διεκδικητική αγωγή. Έλλειψη καθʼ ύλη αρμοδιότητας του δικαστηρίου για την εκδίκαση όλων των σωρευόμενων στο ίδιο δικόγραφο αγωγών. Διαταγή χωρισμού των υποθέσεων και παραπομπή των σωρευόμενων διεκδικητικών αγωγών προς εκδίκαση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.

 

 

10)TρΔΠρΠύργου 424/2019

 

Κοινωνική ασφάλιση - ΟΑΕΕ - Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση - Καθορισμός εφαρμοστέου καθεστώτος -.

 

Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ λόγω μη συμπληρώσεως του εισοδηματικού κριτηρίου. Η έναρξη των ασφαλιστέων στον ΟΑΕΕ δραστηριοτήτων είναι κρίσιμη για τον καθορισμό του εφαρμοστέου νομοθετικού καθεστώτος. Μη αναδρομική ισχύς των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3846/2010.

 

 

11)ΤρΕφΠατρών 64/2019

 

Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας - Τιτλοποίηση απαιτήσεων - Δανειστής από αλληλόχρεο λογαριασμό -.

 

Μεταβίβαση επιχειρηματικών απαιτήσεων λόγω πωλήσεως από εμπορικές επιχειρήσεις σε εταιρίες ειδικού σκοπού που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τους την απόκτηση επιχειρηματικών απαιτήσεων για την τιτλοποίησή τους. Ο δανειστής από αλληλόχρεο λογαριασμό μπορεί να ασκήσει την αγωγή για διάρρηξη απαλλοτριωτικής προς βλάβη του πράξης του οφειλέτη του, έστω και αν κατά τον χρόνο της απαλλοτρίωσης  δεν είχε κλεισθεί οριστικώς ο λογαριασμός, αρκεί το οριστικό κλείσιμό του να έχει συντελεσθεί μέχρι την πρώτη συζήτηση της περί διάρρηξης αγωγής του. Προϋποθέσεις διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας.

 

 

12)ΜΠρΑθ 11358/2019

 

Hθική βλάβη για διαβίβαση δεδομένων από τράπεζα σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του υποκειμένου -.

 

Απαιτείται εξατομικευμένη ενημέρωση του υποκειμένου σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφαση της ΑΠΔΠΧ. Νόθος αντικειμενική ευθύνη. Η τράπεζα ως μεγάλος οργανισμός με οργανωμένο νομικό τμήμα όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα επέλευσης ηθικής βλάβης. Η ηθική βλάβη του 2472/1997 διαφέρει από την αντίστοιχη του άρθρου 932 ΑΚ που απαιτεί πλήρη αιτιολόγηση, συνεπώς στην αγωγή που ζητείται ηθική βλάβη για παραβίαση των διατάξεων του ν. 2472/1997 αρκεί να αναφέρεται η συγκεκριμένη παράβαση, που ως αποτέλεσμα, σε απλή τυπική διαδικασία απόδειξης της παράβασης, οδηγεί στην ηθική βλάβη του υποκειμένου των δεδομένων και δεν υπάρχει ανάγκη αναφοράς των επιμέρους στοιχείων της ηθικής βλάβης που θεωρείται δεδομένη. Το ελάχιστο όριο που επιδικάζεται από τον Ν. 2472/1997 δεν προσβάλει την αρχή της αναλογικότητας.

 

 

13)ΜονΕφΠατρών 505/2019

 

Έφεση από ερημοδικασθέντα πρωτοδίκως - Ανώνυμη εταιρία - Ευθύνη από έκδοση ακάλυπτης επιταγής -.

 

Υποχρεωτική η προφορική συζήτηση μόνο στην περίπτωση που η έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ασκήθηκε από τον διάδικο που δικάσθηκε στον πρώτο βαθμό σαν να ήταν παρών. Με την τυπική παραδοχή της έφεσης εξαφανίζεται η πρωτόδικη απόφαση μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, χωρίς να απαιτείται να ευδοκιμήσει προηγουμένως κάποιος λόγος έφεσης. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλλει όλους τους ισχυρισμούς που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως. Η υπόθεση αναδικάζεται από το Εφετείο, ενώπιον του οποίου η συζήτηση γίνεται πλέον προφορικά. Έκδοση επιταγών από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο α.ε. Υποχρέωση προς αποζημίωση του κομιστή κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών. Συρροή με την αξίωση από τον νόμο περί επιταγών. Επί ανώνυμης εταιρίας οι διοικούντες αυτήν δεν έχουν μεν προσωπική ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας, είναι όμως δυνατή η ευθύνη τους προσωπικά από αδικοπραξία.14)ΜονΕφΠατρών 502/2019

 

Απλή ομοδικία - Αυτοκινητικό ατύχημα - Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

Απαράδεκτη η έφεση κατά το μέρος που στρέφεται κατά απλών ομοδίκων του εκκαλούντος όταν η εκκαλουμένη δεν περιέχει επιβλαβή διάταξη για τον εκκαλούνται υπέρ των ως άνω ομοδίκων του. Υπεισέλευση του Επικουρικού Κεφαλαίου στη θέση ασφαλιστικής εταιρίας λόγω ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της. Αντισυνταγματικότητα διατάξεως με την οποία περιορίζεται το συνολικό ποσό αποζημίωσης του παθόντος σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής εταιρίας σε ορισμένο μόνο ποσοστό της πλήρους αποζημίωσης και με ανώτατο ποσό 100.000 ευρώ. Αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας και με το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Μη εφαρμοστέες και ανίσχυρες οι σχετικές διατάξεις.

 

 

15)ΜονΕφΚέρκυρας 134/2019

 

Ξενοδοχειακή μίσθωση (Hotelcontract) - Χονδρική μίσθωση ξενοδοχειακών κλινών υπό προειδοποίηση (σύμβαση allotment) -.

 

Έφεση της πρωτοδίκως εναγόμενης εταιρίας, η οποία μίσθωσε με χονδρική μίσθωση αλλά δεν αποπλήρωσε δωμάτια από την ενάγουσα ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η μίσθωση των δωματίων ενός ξενοδοχείου μπορεί να γίνει, είτε απ’ ευθείας από τους ενδιαφερομένους μεμονωμένους πελάτες, είτε από ταξιδιωτικούς οργανισμούς ή τουριστικά γραφεία, τα οποία, στην συνέχεια, τα διαθέτουν στους πελάτες τους (τουρίστες). Στην δεύτερη περίπτωση, που χαρακτηρίζεται ως «χονδρική μίσθωση», θα πρόκειται για την ξενοδοχειακή μίσθωση (Hotelcontract). Η χονδρική μίσθωση ξενοδοχειακών κλινών (δωματίων) μπορεί να πάρει, αναλόγως με τον νόμο, την συμφωνία των μερών, αλλά και την συναλλακτική πρακτική, κυρίως, δύο ειδικότερες μορφές : α) την λεγόμενη βέβαιη ή εγγυημένη κράτηση,  και β) την λεγόμενη κράτηση allotment (κατά μερίδιο). Δεκτή τυπικά η έφεση, απορρίπτει κατ’ ουσίαν.

 

 

16)ΕιρΛαυρίου 116/2019

 

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων -.

 

Δεκτή η αίτηση. Εξαιρετικές περιστάσεις άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010. Ορισμός μηδενικών καταβολών, επί τριετία, με εκ νέου συζήτηση για τυχόν επαναπροσδιορισμό μηνιαίων καταβολών. Απόρριψη ένστασης αοριστίας, ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος, ένστασης δόλιας αδυναμίας πληρωμής. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν την αρχή του υπεύθυνη δανεισμού. Τυχόν μη ορθή εκτέλεση της εν λόγω υποχρέωσης, καθιστά τις τράπεζες συνυπαίτιες της επελθούσας αδυναμίας πληρωμής του οφειλέτη, με αποτέλεσμα να απορρίπτεται σχετική ένσταση. Δολιότητα του δανειολήπτη νοείται μόνο αν αυτός εξαπάτησε τους υπαλλήλους της τράπεζας, προσκομίζοντας ψευδή ή πλαστά στοιχεία, προκειμένου να πετύχει την έγκριση δανείων (Προς αυτή την κατεύθυνση εν μέρει και το σημείωμα των Σ. Τσαχιρίδη και Σ. Σκιαδόπουλου, με θέμα «Ανυπαίτια αδυναμία πληρωμής οφειλών δημοσίων υπαλλήλων (ν. 3869/2010)» επί των υπ’ αριθ. 302/2018 και 176/2018 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών, ΕπΟιΔ 2019, 106 επ.). Εξαίρεση από την εκποίηση της δυνητικής πρώτης και κύριας κατοικίας της αιτούσας και καθορισμός των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της προσωρινής ρύθμισης.

 

 

17)ΠΠρΠατρών 26/2019

 

Επίδοση αγωγής σε διάδικο γνωστής διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ -.

 

Η επίδοση αγωγής με κλήση για συζήτηση αυτής όταν στρέφεται κατά διαδίκου που είναι γνωστής διαμονής σε κράτος μέλος της ΕΕ ολοκληρώνεται με την πραγματική επίδοση αυτών στον εναγόμενο η οποία αποδεικνύεται με τη βεβαίωση που προβλέπεται στον Κανονισμό 1393/2007 και δεν αρκεί η κατά τα άρθρα 134 και 136 ΚΠολΔ πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα. Εφόσον δεν προσκομίζεται παραδεκτά βεβαίωση περί πραγματικής επίδοσης, ούτε προκύπτει ότι το προς επίδοση δικόγραφο διαβιβάστηκε στον εναγόμενο με έναν από τους αναφερόμενους στον κανονισμό τρόπους, το δικαστήριο υποχρεούται να αναστείλει την έκδοση οριστικής απόφασης μέχρι να προσκομισθεί η προβλεπόμενη στον Κανονισμό βεβαίωση.

 

 

18)ΜΠρΠατρών 196/2020

 

Αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή - Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στο Κτηματολόγιο -.

 

Αναγνώριση της κυριότητας του ενάγοντος κατά ποσοστό 100% του επίδικου ακινήτου. Το εναγόμενο Δημόσιο δεν επικαλείται, ούτε προσκομίζει κάποιο αποδεικτικό μέσο το οποίο να αποδεικνύει τη βασιμότητα των ισχυρισμών του περί κυριότητας επί του επίδικου ακινήτου. Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής του επίδικου ακινήτου ώστε να αναγραφεί ότι, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή, το εν λόγω ακίνητο ανήκε κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% στον ενάγοντα, με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, αντί της εσφαλμένης αναγραφής «αγνώστου ιδιοκτήτη».

 

 

19)ΜΠρΠατρών 190/2020

 

Ειδική διαδικασία διαφορών για την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση - Ανάθεση της αποκλειστικής άσκησης επιμέλειας ανηλίκου - Υποχρέωση καταβολής διατροφής - Αίτημα προσωρινής εκτελεστότητας -.

 

Ανάθεση αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων στην ενάγουσα μητέρα του. Αναγνώριση της υποχρεώσεως του εναγόμενου πατέρα να καταβάλλει στην ενάγουσα το αναφερόμενο στην απόφαση χρηματικό ποσό ως συμμετοχή του στη διατροφή του ανήλικου τέκνου. Απόρριψη παρεπόμενου αιτήματος περί κηρύξεως της αποφάσεως προσωρινά εκτελεστής, τόσο ως προς το αίτημα της διατροφής, καθώς μετά την τροπή του εν λόγω αγωγικού αιτήματος σε αναγνωριστικό, η σχετική απόφαση ως προς την αναγνωριστική της διάταξη δεν αποτελεί εκτελεστό τίτλο, όσο και ως προς το αίτημα της οριστικής ανάθεσης της επιμέλειας ανήλικου τέκνου, διότι πρόκειται για διαπλαστική απόφαση, ως προς την οποία δεν χωρεί προσωρινή εκτελεστότητα.

 

 

20)ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 1703/2020

 

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της ασκηθείσας ανακοπής. Παράνομος ανατοκισμός της εισφοράς του ν. 128/1975, ο οποίος καθιστά ανεκκαθάριστη και ανακριβή την απαίτηση της καθ’ ης. Άκυρος ο ανατοκισμός επί διαφόρων προβλεπόμενων εισφορών, μεταξύ των οποίων και η εισφορά του ν. 128/1975. Αδυναμία προσδιορισμού του πραγματικού ποσού της οφειλής. Πιθανολόγηση ευδοκίμησης του προαναφερόμενου λόγου ανακοπής. Πιθανολόγηση πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης σε βάρος των αιτούντων, δεδομένου ότι, η μεν πρώτη φέρει ποσοστό αναπηρίας 50%, ο δε δεύτερος φέρει ποσοστό αναπηρίας 84%.

 

 

21)ΣτΕ.Ολ 203/2020

 

Ιδιωτικά φαρμακεία - Άδεια ίδρυσης φαρμακείου και σε φυσικά πρόσωπα μη φαρμακοποιούς - Λειτουργία φαρμακείου από εμπορική εταιρία - Συνταγματικότητα ρύθμισης -.

 

Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η δυνατότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείων όχι μόνο σε φαρμακοποιούς, κατόχους άδειας άσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, αλλά και σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού. Δεν θίγεται το καθεστώς πρόσβασης στο υπό στενή έννοια επάγγελμα του φαρμακοποιού ούτε η προστασία της δημόσιας υγείας. Προβλεπόμενοι περιορισμοί. Προσωπική ευθύνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον υπεύθυνο για τη λειτουργία του φαρμακείου επιστήμονα φαρμακοποιό. Οι ρυθμίσεις του προσβαλλόμενου δ/τος, σύμφωνα με τις οποίες: α) όταν η άδεια ίδρυσης χορηγείται σε φαρμακοποιό, το φαρμακείο δύναται να λειτουργεί είτε ως ατομική επιχείρηση, είτε ως εμπορική εταιρεία κάθε μορφής, πλην της ανώνυμης, β) όταν δε η άδεια ίδρυσης χορηγείται σε μη φαρμακοποιό, το φαρμακείο λειτουργεί υποχρεωτικά με τη μορφή ΕΠΕ ευρίσκουν έρεισμα στην εξουσιοδοτική διάταξη, η οποία δεν επιβάλλει στον κανονιστικό νομοθέτη να ορίσει κατά τρόπο ενιαίο τη μορφή λειτουργίας όλων των φαρμακείων, είτε ιδρύονται από φαρμακοποιό είτε από μη φαρμακοποιό. Αβάσιμοι οι σχετικοί λόγοι ακύρωσης του επίδικου π.δ/τος (Αντίθετη μειοψηφία). Απορριπτέος ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι η επίμαχη ρύθμιση ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων αντίκειται στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης και, συγκεκριμένα, στα άρθρα 9 και 168 ΣΛΕΕ, προεχόντως διότι οι διατάξεις αυτές της Συνθήκης αφορούν τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεων της Ένωσης. Απορριπτέος ο λόγος ακύρωσης που στηρίζεται στην αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Κρίθηκε ότι οι επίμαχες διατάξεις δεν αντίκεινται στην εν λόγω αρχή.

 

 

22)ΕφΑθ 534/2020

 

Έφεση κατά ερήμην αποφάσεως - Μη καταβολή δικαστικού ενσήμου - Αρνητική αγωγή - Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός - Προστασία μνημείων και αρχαιοτήτων - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Αρχή αναλογικότητας - Παρεμπίπτουσα έρευνα επί διοικητικών διαφορών - Δεδικασμένο - Παράβαση πολεοδομικών διατάξεων - Παράνομη υπερύψωση -.

 

Έφεση επί ερήμην αποφάσεως λόγω μη καταβολής του δικαστικού ενσήμου. Εξαφάνιση χωρίς έρευνα των επιμέρους λόγων της της εκκαλουμένης αποφάσεως εντός των καθοριζομένων από την έφεση και τους πρόσθετους αυτής λόγους ορίων. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει με τις προτάσεις του όλους τους ισχυρισμούς, τους οποίους θα είχε τη δυνατότητα να προβάλει πρωτοδίκως. Προϋπόθεση η καταβολή του προσήκοντος δικαστικού ενσήμου. Προστασία κυρίου του πράγματος με αρνητική αγωγή. Παρέχεται επί διαταράξεως σε μικρό ή μεγάλο βαθμό της κυριότητας του ενάγοντος επί του πράγματος και όχι όταν αυτό αφαιρείται ή κατακρατείται. Διττό αίτημα αρνητικής αγωγής για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον. Ο ενάγων δύναται να ασκήσει παραλλήλως και αξίωση αποζημιώσεως λόγω αδικοπραξίας. Παραβάσεις πολεοδομικής νομοθεσίας. Προστασία μνημείων και αρχαιοτήτων. Οι οικείες διατάξεις δεν έχουν θεσπισθεί αποκλειστικώς και μόνον χάριν του δημοσίου συμφέροντος αλλά και επί σκοπώ προστασίας του ατομικού συμφέροντος των ιδιοκτητών. Τήρηση της αρχής της αναλογικότητας στην επιμέτρηση του ύψους της χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης. Ο κανόνας του ανεκχωρήτου και ακληρονομήτου της αξιώσεως περί χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης κάμπτεται, εάν η αξίωση αναγνωρίσθηκε με σύμβαση ή είχε επιδοθεί γι’ αυτήν αγωγή, οπότε η αξίωση μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του παθόντος. Η επί ακυρωτικών διαφορών διάγνωση του ΣτΕ (ή του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου) δεσμεύει τον πολιτικό δικαστή ως προς το εκάστοτε κριθέν διοικητικής φύσεως ζήτημα. Γεννάται δεδικασμένο για τα πολιτικά δικαστήρια ως προς το διοικητικής φύσεως ζήτημα, το οποίο κρίθηκε κυρίως ή παρεμπιπτόντως στη διοικητική δίκη και αποτελεί ήδη προδικαστικό ζήτημα στην πολιτική δίκη. Παράνομη υπερύψωση κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων γειτονικής οικοδομής, που παρεμποδίζει την απρόσκοπτη θέα των ιδιοκτητών ομόρου οικοδομής, προς τον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Ακροπόλεως, γεννά δικαίωμα αποζημίωσης των ιδιοκτητών, λόγω μερικής προσβολής της κυριότητάς τους επί της θιγόμενης οικοδομής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, που προσβάλλεται. Χρηματική τους ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

 

 

23)ΕιρΠειρ 20/2020

 

Αίτηση αναστολής παρ. 5 άρθρου 6 Ν. 3869/2010 -.

 

Πιθανολογείται η ευδοκίμηση της έφεσης καθόσον η εκκαλουμένη έλαβε υπόψη της κι εξέτασε την ένσταση δολίας περιέλευσης χωρίς αυτή να έχει προταθεί ορισμένα από τους πιστωτές. Ειδικότερα: ο ενιστάμενος πιστωτής πρέπει να αναφέρει: α) τα τραπεζικά προϊόντα που ο οφειλέτης συμφώνησε, το αρχικό και τελικό ύψος αυτών, β) το χρόνο που τα συμφώνησε, γ) τις οικονομικές δυνατότητες αυτού κατά το χρόνο δημιουργίας των οφειλών ή τις ευλόγως αναμενόμενες μελλοντικές οικονομικές του δυνατότητες, καθώς και δ) ότι, με βάση τα ως άνω οικονομικά δεδομένα, πρόβλεπε ως ενδεχόμενο ότι ο υπερδανεισμός του θα τον οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παρά ταύτα αποδέχθηκε το αποτέλεσμα αυτό. Η εκκαλουμένη θεμελίωσε τη δικανική της πεποίθηση σε πραγματικά περιστατικά που δεν προτάθηκαν από τους αντιδίκους, μεταθέτοντας σε παρελθόντα χρόνο την έναρξη αδυναμίας πληρωμών, προκειμένου να στηρίξει τη δικανική της κρίση στη φερόμενη ως δόλια συμπεριφορά. Επιπλέον κατέληξε σε εσφαλμένες παραδοχές σχετικά με τη συγκρότηση της έννοιας του δόλου. Πιθανολογείται η ανεπανόρθωτη βλάβη από την επίσπευση της εκτέλεσης. Δέχεται την αίτηση.24)ΕιρΑθ 2/2020

 

Προστασία κύριας κατοικίας - Αίτηση άρθρου 77 ν. 4605/2019 μη επιλέξιμου από τη πλατφόρμα οφειλέτη - Αμφισβητούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας - Παραδεκτό και ορισμένο της αιτήσεως -.

 

Αμφισβητούμενα κριτήρια επιλεξιμότητας: α) εμπράγματο δικαίωμα σε κύρια κατοικία, β) εμπράγματη εξασφάλιση σε κύρια κατοικία, γ) επιδεκτικότητα ρύθμισης. Διαδοχική εξέταση κριτηρίων επιλεξιμότητας από τη πλατφόρμα. Εσφαλμένη εκτίμηση ως προς την ιδιότητα του αιτούμενου να προστατευτεί ακινήτου ως κύρια κατοικία, συνεπάγεται εσφαλμένη εκτίμηση και κάθε επόμενου κριτηρίου επιλεξιμότητας που συνδέεται με την κύρια κατοικία, λόγω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας στην πλατφόρμα. Έννοια κύριας κατοικίας ως η κατοικία που χρησιμοποιείται για τη κάλυψη στεγαστικών αναγκών. Η περιορισμένης διάρκειας, για την εξυπηρέτηση κυρίως επαγγελματικών αναγκών, διαμονή του αιτούντος σε τόπο διαφορετικό από αυτό που βρίσκεται η κύρια κατοικία του δεν καθιστά αυτήν “δυνητική”. Στο άρθρο 69 του ν. 4605/2019 προκρίνεται απλώς από το νομοθέτη η επιλογή να προκύπτει αυτή (κύρια κατοικία) από τη σχετική δήλωση του αιτούντος προς την φορολογική αρχή. Επίκληση και απόδειξη τυπικού σφάλματος της πλατφόρμας ως προς την ιδιότητα του προστατευόμενου ακινήτου ως “κύρια κατοικία” και συνακόλουθου τυπικού σφάλματος ως προς την εμπράγματη εξασφάλιση σε βάρος αυτής, σύμφωνα με τα στοιχεία που αυτόματα ανακτήθηκαν από τη βάση δεδομένων της Φορολογικής Διοίκησης και το Αρχείο Οικονομικής Συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

 

 

25)ΜΠρΑθ 1695/2020

 

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Εφεση - Ερημοδικία εφεσιβλήτου - Αναγκαία ομοδικία - Ρύθμιση οφειλών του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές - Εξαίρεση κύριας κατοικίας -.

 

Δεκτή έφεση υπερχρεωμένου οφειλέτη κατά πρωτοβάθμιας απορριπτικής απόφασης, η οποία είχε απορρίψει αίτησή του ως ουσιαστικά αβάσιμη, δεχόμενη δόλο του. Κανένας δόλος στο πρόσωπο του οφειλέτη, ούτε κατά τον χρόνο λήψης των δανείων, αλλά ούτε και σε μεταγενέστερο χρόνο κατά την απόφαση. Ερημοδικία εφεσιβλήτου. Αναγκαία ομοδικία εφεσιβλήτων. Σε περιπτώσεις αιτήσεων δικαστικής προστασίας του ν. 3869/2010, που στρέφονται κατά περισσοτέρων του ενός πιστωτών, δεν είναι δυνατή η έκδοση διαφορετικών αποφάσεων, επειδή ζητείται η αυτή είδους ρύθμιση για όλους τους καθών η αίτηση και έτσι συντρέχει περίπτωση αναγκαίας ομοδικίας μεταξύ τους. Ρύθμιση των οφειλών του αιτούντων με μηνιαίες καταβολές. Εξαίρεση κύριας κατοικίας από την εκποίηση. Καθορισμός ποσού που θα καταβληθεί για τη διάσωση της κύριας κατοικίας στους πιστωτές σε μηνιαίες καταβολές.

 

 

26)ΜΠρΘεσ 984/2020

 

Διαζύγιο - Ισχυρός κλονισμός έγγαμης συμβίωσης - Διεθνής Δικαιοδοσία σε περίπτωση στοιχείων αλλοδαπότητας -Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 Συμβουλίου -.

 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 Συμβουλίου εφαρμόζεται υποκαθιστώντας τις εθνικές διατάξεις όταν ο δικαιοδοτικός σύνδεσμος εντοπίζεται στο έδαφος κράτους μέλους, δηλαδή όταν η συνήθης διαμονή του εναγομένου βρίσκεται σε έδαφος κράτους μέλους. Παραλλήλως και συντρεχόντως ισχύουσες δικαιοδοτικές βάσεις που θεμελιώνονται είτε στη συνήθη διαμονή είτε στην κοινή ιθαγένεια, θεμελιώνουν διεθνή δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων. Ιδιωτικό Διεθνές δίκαιο ΑΚ. Κρίσιμος ο χρόνος άσκησης της αγωγής. Το διαζύγιο διέπεται από το δίκαιο με το οποίο οι διάδικοι συνδέονται στενότερα κατά τον κρίσιμο χρόνο άσκησης της αγωγής. Κατάφαση διεθνούς δικαιοδοσίας ελληνικών Δικαστηρίων με εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. Δε γεννάται δικαίωμα διαζεύξεως σύμφωνα με το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ όταν ο κλονισμός αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του ενάγοντος. Δεν αποδείχτηκε κανένα κλονιστικό γεγονός από τα αναφερόμενα στην αγωγή που να συνδέεται με το πρόσωπο της εναγόμενης, αλλά αντιθέτως αποδείχτηκε ότι ο κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης οφείλεται σε λόγους που αφορούν αποκλειστικά το πρόσωπο του ενάγοντα με αποτέλεσμα να με γεννάται δικαίωμα διάζευξης υπέρ του. Απορρίπτει αγωγή ως ουσία αβάσιμη. Συμψηφίζει δικαστική δαπάνη.

 

 

27)ΜονΕφΠατρών 17/2020

 

Παράνομη προσβολή προσωπικότητας - Αδικοπραξία - Συκοφαντική δυσφήμιση – Ψευδορκία μάρτυρος - Ηθική βλάβη - Παραγραφή εν επιδικία -.

 

Προβολή ισχυρισμών στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Ο εναγόμενος ως εφεσίβλητος μπορεί να προτείνει στην κατ’ έφεση δίκη οποιαδήποτε ένσταση καταλυτική ή διακωλυτική του δικαιώματος που κρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση. Παραγραφή εν επιδικία. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο εφαρμόζει κατ’ αρχήν τον νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο δημοσίευσης της πρωτόδικης απόφασης. Εισάγεται εξαίρεση όταν ο νόμος περιέχει ρητή διάταξη ότι αυτός εφαρμόζεται στις εκκρεμείς ενώπιον του εφετείου δίκες, αν συγχρόνως δεν παραβιάζονται συνταγματικώς προστατευόμενα δικαιώματα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παραγραφεί εν επιδικία η ένδικη αξίωση. Η απόρριψη του αιτήματος για αναβολή της συζήτησης κατά το άρθρο 250 ΚΠολΔ δεν αποτελεί σφάλμα δεκτικό έφεσης. Παράνομη προσβολή προσωπικότητας που συνίσταται σε συκοφαντική δυσφήμιση. Ψευδείς μαρτυρικές καταθέσεις. Αδικοπρακτική ευθύνη. Κρίθηκε ότι τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούσαν το πραγματικό της διάταξης περί προσβολής της προσωπικότητας δεν επαρκούσαν για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης με βάση τις διατάξεις για την αδικοπραξία, η οποία προϋποθέτει σαφή προσβολή της τιμής και της υπόληψης του παθόντος. Η διάταξη του άρθρου 367 ΠΚ δεν εφαρμόζεται όταν η προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος οφείλεται σε παράνομη πράξη του εναγομένου που περιέχει τα συστατικά στοιχεία της συκοφαντικής δυσφήμισης.

 

 

28)ΕιρΑθ 21/2020

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Ανώνυμη Εταιρεία - Φ.Π.Α. τιμολογίων - Μείωση αξίας -.

 

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων. Δεκτή ένσταση συνυπολογισμού ζημίας-κέρδους, διότι ο Φ.Π.Α. είτε θα της επιστραφεί, είτε θα συμψηφιστεί, σύμφωνα με το νόμο, με αποτέλεσμα εάν τον εισπράξει, θα έχει καταστεί πλουσιώτερη χωρίς νόμιμη αιτία. Απορρίπτεται το κονδύλιο μεταξύ άλλων, διότι η ενάγουσα δεν προσκόμισε τεχνική έκθεση σχετικά με πραγματική του κατάσταση και την αγοραία αξία του κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή τιμολόγιο αγοράς.

 

 

30)ΜονΕφΠατρών 27/2020

 

Προφορική σύναψη συμβάσεων πωλήσεως με Δήμο -.

 

Μη εξόφληση από Δήμο τιμολογίων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο συμβάσεων πωλήσεως οικοδομικών και υδραυλικών υλικών που καταρτίστηκαν προφορικά με Δήμο. Συγχώνευση Δήμων. Η απαλλακτική κρίση ποινικού δικαστηρίου δεν συνιστά δεδικασμένο για την πολιτική δίκη, ούτε συνεπάγεται αποδεικτική δέσμευση του δικαστηρίου αυτού που οδηγεί υποχρεωτικά σε αποδεικτικό αποτέλεσμα σύμφωνο με την αθωωτική κρίση.

 

 

31)ΕιρΑθ 142/2020

 

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα - Ομόρρυθμος εταίρος -.

 

Μόνη η συμμετοχή κάποιου ως ομόρρυθμου εταίρου σε Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία δεν αρκεί άνευ άλλου τινός για να προσδώσει στο μέλος εμπορική ιδιότητα, εφόσον η εταιρεία, μολονότι εμπορική, δεν ασκούσε πράγματι εμπορική δραστηριότητα. Δικαιοδοσία Πολιτικών Δικαστηρίων για ρύθμιση οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταγματικότητα υπαγωγής των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στις διατάξεις του Ν. 3869/2010. Μη ορθολογικοί ή και επιπόλαιοι χειρισμοί των οικονομικών του οφειλέτη και της εν γένει διαχείρισης ομόρρυθμης εταιρείας που τον οδήγησαν σε υπερδανεισμό, δεν συνεπάγεται ύπαρξη δόλου.

 

 

32)ΜΠρΘεσ 984/2020

 

Διαζύγιο - Ισχυρός κλονισμός έγγαμης συμβίωσης - Διεθνής Δικαιοδοσία σε περίπτωση στοιχείων αλλοδαπότητας -Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 Συμβουλίου -.

 

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 2201/2003 Συμβουλίου εφαρμόζεται υποκαθιστώντας τις εθνικές διατάξεις όταν ο δικαιοδοτικός σύνδεσμος εντοπίζεται στο έδαφος κράτους μέλους, δηλαδή όταν η συνήθης διαμονή του εναγομένου βρίσκεται σε έδαφος κράτους μέλους. Παραλλήλως και συντρεχόντως ισχύουσες δικαιοδοτικές βάσεις που θεμελιώνονται είτε στη συνήθη διαμονή είτε στην κοινή ιθαγένεια, θεμελιώνουν διεθνή δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων. Ιδιωτικό Διεθνές δίκαιο ΑΚ. Κρίσιμος ο χρόνος άσκησης της αγωγής. Το διαζύγιο διέπεται από το δίκαιο με το οποίο οι διάδικοι συνδέονται στενότερα κατά τον κρίσιμο χρόνο άσκησης της αγωγής. Κατάφαση διεθνούς δικαιοδοσίας ελληνικών Δικαστηρίων με εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο. Δε γεννάται δικαίωμα διαζεύξεως σύμφωνα με το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ όταν ο κλονισμός αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του ενάγοντος. Δεν αποδείχτηκε κανένα κλονιστικό γεγονός από τα αναφερόμενα στην αγωγή που να συνδέεται με το πρόσωπο της εναγόμενης, αλλά αντιθέτως αποδείχτηκε ότι ο κλονισμός της έγγαμης συμβίωσης οφείλεται σε λόγους που αφορούν αποκλειστικά το πρόσωπο του ενάγοντα με αποτέλεσμα να με γεννάται δικαίωμα διάζευξης υπέρ του. Απορρίπτει αγωγή ως ουσία αβάσιμη. Συμψηφίζει δικαστική δαπάνη.

 

 

33)ΜονΕφΠατρών 50/2020

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Κεφάλαια προσβληθέντα με έφεση - Αντέφεση - Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ειδική αποζημίωση του άρθρου 931 ΑΚ -.

 

Αξιώσεις ζημιωθέντος από τροχαίο ατύχημα. Αν ο εκκαλών με την έφεση προσβάλλει την πρωτόδικη απόφαση ως προς την υπαιτιότητα μπορεί ο εφεσίβλητος να ασκήσει αντέφεση ως προς το κεφάλαιο της αποζημίωσης για υλικές ζημίες, αλλά και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, γιατί στο εκκληθέν κεφάλαιο της υπαιτιότητας περιλαμβάνονται και εκείνα της αποζημιώσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Δεν ισχύει όμως και το αντίστροφο, δηλ. αν εκκαλείται μόνο το κεφάλαιο της αποζημίωσης και της χρηματικής ικανοποίησης μόνον αυτό μεταβιβάζεται στο Εφετείο, όχι δε και το κεφάλαιο της υπαιτιότητας, γιατί το τελευταίο δεν συνέχεται με τα εν λόγω κεφάλαια.

 

 

34)ΕιρΑθ 1/2020

 

Προστασία κύριας κατοικίας - Αίτηση άρθρου 77 ν. 4605/2019 επιλέξιμου από τη πλατφόρμα οφειλέτη που δεν του υποβλήθηκε πρόταση - Παραδεκτό και ορισμένο της αιτήσεως - Παράλειψη υποβολής πρότασης από πιστωτή, χωρίς επίκληση μη επιλεξιμότητας ή μη επιδεκτικότητα ρύθμισης οφειλής -.

 

Διάκριση μεταξύ άρνησης υποβολής πρότασης και παράλειψης. Αποτελέσματα παράλειψης: Σιωπηρή άρνηση συναινετικής ρύθμισης, ανεπιτυχής ολοκλήρωση διαδικασίας που διεξάγεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, μη αμφισβήτηση επιλεξιμότητας από τον πιστωτή, ο τελευταίος συνομολογεί τη σωρευτική συνδρομή των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του ν.4605/2019. Επί μη αμφισβήτησης η προστασία της κύριας κατοικίας είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο το οποίο αποφασίζει αποκλειστικά επί των ειδικότερων όρων της προστασίας αυτής κατά το άρθρο 75 του ν. 4605/2019. Δικαστική ρύθμιση του χρέους. Προσδιορισμός όρων προστασίας: α) ύψος  υποχρεωτικού ανταλλάγματος β) χρονικό διάστημα αποπληρωμής του. Προϋποθέσεις περιορισμού του ποσού και της διάρκειας. Συνεισφορά Δημοσίου. Ο προσδιορισμός του ποσοστού της συνεισφοράς δεν συνιστά ειδικότερο όρο της δικαστικής ρύθμισης υπολογίζεται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασία Κύριας κατοικίας.

 

 

35)ΕιρΚαλλιθέας 29/2020

 

Διεθνής δωσιδικία ελληνικών δικαστηρίων στην περίπτωση χορήγησης άδειας σε γονείς για αποποίηση κληρονομίας για λογαριασμό των τέκνων τους -.

 

Χορήγηση άδειας σε γονείς για αποποίηση κληρονομίας για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους. Εκουσία δικαιοδοσία. Διεθνής δικαιοδοσία βάσει Καν (ΕΚ) 2201/2003. Θεμελίωση τοπικής αρμοδιότητας ενώ αιτούντες γονείς και τα τέκνα τους είναι κάτοικοι εξωτερικού.

 

 

 

36)ΜΠρΠατρών 213/2020

 

Αυτοκινητικό ατύχημα - Υπαιτιότητα - Οπισθοπορεία - Τραυματισμός πεζής -.

 

Τραυματισμός πεζής που οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος κατά την εκτέλεση οπισθοπορεία εισήλθε εντός οδού χωρίς να βεβαιωθεί προηγουμένως ότι μπορούσε να το πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού. Αιτιώδης σύνδεσμος της παραβίασης των οικείων διατάξεων του ΚΟΚ με την πρόκληση του ατυχήματος. Δεν αποδείχθηκε συνυπαιτιότητα της ενάγουσας.

 

 

37)ΜΠρΚοζάνης 204/2020

 

Ασφαλιστικά μέτρα - Ρύθμιση επικοινωνίας απώτερων ανιόντων (παππούδων) με ανήλικη εγγονή - COVID-19 -.

 

Στη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων επιτρεπτώς λαμβάνονται υπόψη ένορκες βεβαιώσεις χωρίς κλήτευση αντιδίκου. Τυπικές σχέσεις παππούδων με το ανήλικο από γεννήσεως ως και την άσκηση της αίτησης, λόγω τεταμμένων σχέσεων με τον αποβιώσαντα πατέρα. Επιτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά αιτούντων προς την μητέρα του ανηλίκου που πιθανολογείται ότι εκφράζεται τόσο παρουσία όσο και εν απουσία της, καθώς αμφισβητούν τον πρωτεύοντα ρόλο της και προκαλούν ένταση και προβληματισμό στην ανήλικη. Δεν πιθανολογήθηκε συμπεριφορά της μητέρας παρεμβατική στον τρόπο επικοινωνίας. Προς διατήρηση του ψυχικού δεσμού και την εμπέδωση του πνεύματος συνεργασίας και εκτίμησης χάριν του ανηλίκου, ρυθμίζει την επικοινωνία των αιτούντων με την εγγονή τους κάθε δεύτερο Σάββατο εκάστου μηνός, στην πόλη κατοικία της ανήλικης και με παρουσία της μητέρας ή άλλου έμπιστου προσώπου της επιλογής της μητέρας, με δυνατότητα παρουσίας σε εορταστικές εκδηλώσεις και τηλεφωνικής επικοινωνίας δύο φορές την εβδομάδα. Δικαίωμα άρνησης της επικοινωνίας από την μητέρα κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19 και αντικατάσταση αυτής με οπτικοακουστικά μηχανικά μέσα. Απορρίπτει αίτημα απειλής χρηματικής ποινής ως ουσία αβάσιμο, αφενός διότι το Δικαστήριο έχει διακριτική προς τούτο ευχέρεια, και αφετέρου διότι η καθ’ ης μητέρα δεν απαγόρευσε την επικοινωνία και συμμορφώθηκε με προσωρινή διαταγή.

 

 

38)ΜΠρΠατρών 206/2020

 

Αδικοπραξία - Κινητή τηλεφωνία - Μηνύματα που χρεώνονται κατά τη λήψη τους - Παράνομη χρέωση σε αριθμό κινητού τηλεφώνου με λήψη sms - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης - Ένσταση συνυπαιτιότητας -.

 

Κώδικας Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Μηνύματα που χρεώνονται κατά τη λήψη τους. Αδικοπραξία που συνίσταται σε παράνομες χρεώσεις σε τηλεφωνική σύνδεση με αποστολή μηνυμάτων μέσω πενταψήφιων αριθμών στο κινητό τηλέφωνο του ενάγοντος χωρίς τη συναίνεσή του. Μη λήψη επαρκών μέτρων προστασίας του ενάγοντος ως μέσου καταναλωτή από την ακούσια χρέωση των λογαριασμών του με μηνύματα και υπηρεσίες ΥΠΠ για τις οποίες δεν είχε εν γνώσει του συμφωνήσει. Απόρριψη ένστασης συνυπαιτιότητας. Αποζημίωση. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη που υπέστη ο ενάγων.

 

 

39)ΠΠρΠατρών 23/2020

 

Εκούσια δικαιοδοσία - Παρένθετη μητρότητα -.

 

Αίτηση για χορήγηση άδειας για μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την τελευταία, προκειμένου  αυτή να γεννήσει το τέκνο που η αιτούσα και ο σύζυγός της επιθυμούν να αποκτήσουν. Έγγραφη δίχως αντάλλαγμα συμφωνία μεταξύ της αιτούσας και της μέλλουσας κυοφόρου. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας. Επίδοση αιτήσεως στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διαπίστωση της συνδρομής όλων των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων.

 

 

40)ΜΠρΠατρών 136/2020

 

Αγωγή διαζυγίου - Επίκληση δύο βάσεων - Ισχυρός κλονισμός λόγω υπερδιετούς διάστασης -.

 

Σε περίπτωση επίκλησης εκ μέρους του ενάγοντος συζύγου δύο βάσεων του άρθρου 1439 ΑΚ, δυνάμει των οποίων αιτείται τη λύση του γάμου του και συγκεκριμένα, λόγω ισχυρού κλονισμού από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου συζύγου, αλλά και λόγω ισχυρού κλονισμού, που τεκμαίρεται, λόγω διετούς διάστασής τους και ανεξάρτητα αν υπάρχει απλή σώρευση ή επικουρική, το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να λάβει υπόψη τη σειρά προτεραιότητας, που υποδεικνύει ο ενάγων, αλλά μπορεί να ερευνήσει πρώτα τη βάση της διετούς διάστασης, ακόμη και αν υποβάλλεται επικουρικά, και μόνον, αν αυτή δεν αποδεικνύεται, να προχωρήσει στην έρευνα της κύριας βάσης. Λύση γάμου λόγω υπερδιετούς διαστάσεως των συζύγων.

 

 

Copyright 2020 Εμμ. Γ. Χατζηδάκης

Designed by L.KIN. Group A.E.