Τελευταία ανανέωση: Πέμπτη, 02/07/2020

 

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

 

Σας παραθέτουμε ορισμένες από τις δικαστικές αποφάσεις που επέτυχε το δικηγορικό μας γραφείο και αφορούν τη δικαστική  διαδικασία αιτήματος ρύθμισης και απαλλαγής  για οφειλές από τραπεζικά δάνεια, ιδιώτες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

 

Απόφαση Υπ' Αριθμ. 2949/2018 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: Επί αγωγής πελατών μας  κατά τράπεζας για την αναγνώριση  ακύρωσης των ενδίκων δανειακών συμβάσεων, για την αναγνώριση ακυρότητας επίρριψης στους δανειολήπτες – ενάγοντες  του συναλλακτικού κινδύνου άλλως αναγνώρισης της ακυρότητας των αυτοτελών σχετικών όρων των δανειακών συμβάσεων και αναγνώριση υποχρέωσης  καταβολής  χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης των εναγόντων  το Δικαστήριο  ανέστειλε την έκδοση οριστικής απόφασης εωσότου εκδοθεί απόφαση της Πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το νομικό ζήτημα που εκκρεμεί ενώπιον της κατόπιν παραπομπής του από το Α1 Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου , δυνάμει της υπ’αριθμ. 884/2018 απόφασης του Τμήματος αυτού .

 

Συγκεκριμένα : ένα ανδρόγυνο έλαβε το έτος 2008 δύο στεγαστικά δάνεια (ουσιαστικά επρόκειτο περί ενός και ενιαίου όπου ο σύζυγος , ηλεκτρολόγος μηχανικός , ενέχεται ως οφειλέτης και η σύζυγος,  ιατρός,  ως εγγυήτρια)  σε ξένο νόμισμα – ελβετικό φράγκο από την «Εθνική Τράπεζα Α.Ε.» με την ισοτιμία  ευρώ – ελβετικού φράγκου να ανέρχεται σε 1/1.50 περίπου. Αγόρασαν με το εκταμιευθέν κεφάλαιο  ένα διαμέρισμα ώστε να δημιουργήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά , όπως και έγινε . Πειθόμενοι στις παροτρύνσεις και υπό τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων τραπεζικών υπαλλήλων προέβησαν σε αυτού του είδους τη δανειοδότηση χωρίς να ενημερωθούν για τα ειδικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων δανείων , για  τους κινδύνους που εγκυμονούσαν και χωρίς να  τους προσφερθεί η δυνατότητα εφαρμογής ενός προγράμματος προστασίας τους .  Η  οφειλόμενη  δόση αυξανόταν σταδιακά και ανησυχητικά  μετά από τρία έτη περίπου αλλά η τράπεζα σκοπίμως τους καθησύχαζε προβάλλοντας έωλες δικαιολογίες και επιχειρήματα περί πρόσκαιρου και μη ανησυχητικού  φαινομένου.

 

Η κατακρήμνιση του ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου είχε ως οδυνηρή επίπτωση την αύξηση της μηνιαίας οφειλόμενης δόσης αποπληρωμής και του ανεξόφλητου ποσού των δανείων . Ουδόλως μπορούσαν να προβλέψουν η δανειολήπτες το ενδεχόμενο αυτό δεδομένου  ότι δεν είχαν συναλλαχθεί με τράπεζες ξανά και μάλιστα λαμβάνοντας παρόμοια προϊόντα, τα οποία απεδείχθησαν επενδυτικά και όχι απλά στεγαστικά δάνεια.

 

Οι συναφείς υποθέσεις έχει κριθεί ότι δημιουργούν ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος , του οποίου πρέπει να επιληφθεί η  Πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

 

Αναμένουμε με αγωνία και πίστη την κρίση  της Πλήρους  Ολομέλειας του Αρείου Πάγου  επί  ενός ζητήματος  που απασχολεί και ταλανίζει περί τις 70.000 συμπολιτών μας και χιλιάδες δανειολήπτες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο και σήμερα εμφανίζονται και είναι πράγματι οι ίδιοι και οι οικογένειές τους , τουλάχιστον μέχρι στιγμής, εξαιρετικά ζημιωμένοι , από οικονομικής και  ψυχολογικής πλευράς .


Απόφαση Υπ' Αριθμ. 4/2019 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (πλήρες κείμενο απόφασης) η οποία απέρριψε την ασκηθείσα αίτηση για  αναίρεση της υπ’αριθμ. 8713/2016 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .

 

Η ως άνω απόφαση επικύρωσε το ως κάτωθι (συνοπτική παράθεση) σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης (υπ’αριθμ. 8713/2016 Πολ. Πρωτ. Θεσ/κης):

Α) « Το αίτημα της αγωγής με το οποίο προβάλλεται η ακυρότητα του υπ’ αριθμ. 7 συμβατικού όρου της επίδικης σύμβασης , αποκλειστικά  λόγω αντίθεσης του στις διατάξεις των αρθ. 2 παρ. 1, 6, 7 ν. 2251/1994  και 281 ΑΚ, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο. Τούτο διότι  ο όρος αυτός, κατά το εκτιθέμενο στο αγωγικό δικόγραφο περιεχόμενό του, εντάσσεται  στους δηλωτικούς όρους της επίδικης σύμβασης, όπως βασίμως ισχυρίζεται η εναγομένη, αφού επαναλαμβάνει τη διάταξη του άρθρου 291 ΑΚ, χωρίς να εισάγει  απόκλιση από αυτήν και χωρίς να τη συμπληρώνει με επιπλέον ρυθμίσεις , ώστε δεν αποτελεί αυτός αντικείμενο δικαστικού ελέγχου σύμφωνα και με ρητή επιταγή της Οδηγίας 93/13, κατά την οποία αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της οι συμβατικές ρήτρες, που απηχούν τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας χωρίς να τροποποιούν το περιεχόμενο τους ή το πεδίο εφαρμογής τους. Σε κάθε δε περίπτωση, τούτος δεν φέρει  καταχρηστικό χαρακτήρα, ουτε πάσχει από αοριστία κατά το περιεχόμενό του , ενόψει του ότι ο προσδιορισμός της παροχής ( μηνιαίας δόσης ή συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου),  σ’ αυτήν την περίπτωση δεν καθίσταται αόριστος , αλλά προσδιορίζεται επαρκώς  και η ακριβής καταγραφή του είναι θέμα απλού μαθηματικού υπολογισμού. Δοθέντος ότι η τιμή πώλησης συναλλάγματος αποτελεί διαγνωστικό αντικειμενικό μέτρο, αφού ισχύει για το σύνολο των συναλλασσομένων, και καθορίζεται από τη διατραπεζική αγορά , διαμορφούμενη ημερησίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, η οποία εκδίδει δημόσιο δελτίο αναφοράς των ισοτιμιών για κάθε νόμισμα .

 

Β) « Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης  κρίνοντας ότι η εξαίρεση των δηλωτικών όρων από τον έλεγχο καταχρηστικότητας θεμελιώνεται σε ρητή επιταγή της Οδηγίας 93/13, δεν έσφαλε κατ’ αποτέλεσμα , διότι, έστω και αν η εξαίρεση αυτή δεν μεταφέρθηκε ρητά στο εθνικό δίκαιο με το ν. 2252/1994, εμπεριέχεται, κατά τα προπαρατιθέμενα στην πρώτη νομική σκέψη , στη ρύθμιση του αρ. 6 παρ.2 του ν. 2251/1994 βάσει μίας εναρμονισμένης προς το ενωσιακό δίκαιο ερμηνείας σύμφωνης με το σκοπό  της Οδηγίας , όπως αυτός εκφράζεται στο αρθ. 1 παρ.2 αυτής και εξηγείται στη 13η σκέψη του Προοιμίου της.

 

 Ωστόσο ορισμένοι Δικαστές της σύνθεσης είχαν διαφορετική γνώμη μειοψηφώντας δεχόμενοι δύο από τους λόγους της αναίρεσης ως νόμιμους. Επίσης ο Εισαγγελέας εισήγαγε την πρόταση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προτείνοντας να γίνουν δεκτοί, ως κατ΄ ουσίαν βάσιμοι, δύο από τους λόγους αναιρέσεως.

 

Ο Σύνδεσμος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ.) κατέθεσε στις 24-4-2019 στον Άρειο Πάγο έγγραφο αίτημα, ζητώντας να απευθύνει το δικαστήριο προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΕ με έξι διαφορετικά σκέλη.

 

 Σας υπενθυμίζουμε επίσης  ότι  στις 20 Μαΐου 2019 συζητήθηκε στον Άρειο Πάγο η αίτηση αναίρεσης που είχαν ασκήσει οι δανειολήπτες κατά της δευτεροβάθμιας απόφασης επί συλλογικής αγωγής. Η απόφαση αυτή  ήταν εξίσου δυσμενής με την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι ο όρος για τη συναλλαγματική ισοτιμία είναι δηλωτικός και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να ελεγχθεί για καταχρηστικότητα.

 

 

Copyright 2020 Εμμ. Γ. Χατζηδάκης

Designed by L.KIN. Group A.E.